www.cioworldmagazine.com

Sansiri Sirisantakupt

 Breaking News
  • 2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022 “ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology trends) เมื่อมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทำให้หลอมรวมเข้าด้วยกันได้ในรูปแบบใหม่ และการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)”...
  • กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง “ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัยพร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา”...
  • มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Eyes on Managing Cybersecurity Team) ในบทความนี้จะลองสวมหมวก CSO ปรับวิธีคิดเพื่อมองปัญหาและหาทางออกสำหรับ การบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประสบความสำเร็จระยะยาวในการต่อสู้กับปัญหาทางด้านไซเบอร์ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ...
  • การโจมตีบนโลกไซเบอร์ รูปแบบใหม่ของสงคราม(ตอนที่ 2 จบ) “ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็น รูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย”...
  • การโจมตีบนโลกไซเบอร์ Cyberattack รูปแบบใหม่ของสงคราม (ตอนที่ 1) ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย...

2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

    2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

“ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology trends) เมื่อมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทำให้หลอมรวมเข้าด้วยกันได้ในรูปแบบใหม่ และการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

Read Full Article

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

    กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

“ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัยพร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา”

Read Full Article

มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Eyes on Managing Cybersecurity Team)

    มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์  (Eyes on Managing Cybersecurity Team)

ในบทความนี้จะลองสวมหมวก CSO ปรับวิธีคิดเพื่อมองปัญหาและหาทางออกสำหรับ การบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประสบความสำเร็จระยะยาวในการต่อสู้กับปัญหาทางด้านไซเบอร์ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

Read Full Article

การโจมตีบนโลกไซเบอร์ รูปแบบใหม่ของสงคราม(ตอนที่ 2 จบ)

    การโจมตีบนโลกไซเบอร์ รูปแบบใหม่ของสงคราม(ตอนที่ 2 จบ)

“ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็น รูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย”

Read Full Article

การโจมตีบนโลกไซเบอร์ Cyberattack รูปแบบใหม่ของสงคราม (ตอนที่ 1)

  การโจมตีบนโลกไซเบอร์ Cyberattack รูปแบบใหม่ของสงคราม (ตอนที่ 1)

ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย

Read Full Article

องค์กรควรระวังเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ของเฟิร์มแวร์

  องค์กรควรระวังเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ของเฟิร์มแวร์

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต่างๆควรให้ความใส่ใจกับการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์แม้การโจมตีทางไซเบอร์ไปที่เฟิร์มแวร์ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่มีความซับซ้อนในการดำเนินงานที่มากกว่าการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทอื่นๆและสร้างความเสียหายได้มหาศาลเช่นกัน

Read Full Article

ปี 2021 5G พร้อมให้บริการ ณ ฐานทัพอากาศเนลลิส

  ปี 2021 5G พร้อมให้บริการ ณ ฐานทัพอากาศเนลลิส

การพัฒนาฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ที่มีการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สาย 5G เชิงพาณิชย์ ถือเป็นการนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง ความจริงเสมือน (VR) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นที่มาของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางทหารของกองทัพอากาศอย่างชัดเจน

Read Full Article

2020 กับ 2 เรื่องใหญ่ทางทหารในด้านอวกาศ (The two big military space stories of 2020)

  2020 กับ 2 เรื่องใหญ่ทางทหารในด้านอวกาศ (The two big military space stories of 2020)

ผู้เขียนขอเสนอมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจ จากภารกิจทางการทหารของกองทัพอากาศทั้งของสหรัฐฯ และรัสเซียในด้านอวกาศที่มีความสำคัญ 2 อันดับแรกแห่งปี ค.ศ.2020 ที่ทั้งคู่ต่างมองเป้าหมายพยายามแย่งชิงความได้เปรียบและการเป็นเจ้าอวกาศ

Read Full Article

มุมมองในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Eyes on cybersecurity)

  มุมมองในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Eyes on cybersecurity)

“ผู้เขียนได้สรุปแนวคิดจากการให้สัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ประสบการณ์ตรงและทัศนคติ รวมถึงมาตรการต่างๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง หรือหลักการเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการรักษาความปลอดภัย”

Read Full Article

2021: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2021

  2021: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2021

ผู้เขียนขอประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของปี ค.ศ.2021 ที่เชื่อว่าจะกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีของปี ค.ศ.2021 ทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง 5G การประมวลผลด้วยกระบวนการของ AI บนการวางมาตรการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็งมากขึ้น

Read Full Article