www.cioworldmagazine.com

Sansiri Sirisantakupt

 Breaking News
  • ICT trends for 2019 AI-Driven Development “หยิบบางส่วนจาก 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2019 ในงาน Gartner Symposium/ ITxpo โดยเฉพาะเรื่อง AI และ ML ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต AI-Driven Development ไปจนถึงการเกิดขึ้นของแฝดดิจิทัล (Digital Twins)”...
  • หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture) เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้...
  • ICT: เส้นทางสู่การพัฒนากองทัพอากาศสหรัฐฯ USAF’s Development is rely on ICT “กองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังผลักดันยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดในเรื่องของความเร็ว (A Concept: Speed)ที่จะเป็นตัวแปรสร้างความได้เปรียบให้กองทัพฯ อีกครั้ง ทั้งในสนามรบ ในอวกาศและโลกไซเบอร์ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้”...
  • ป้องกันตัวจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Protecting yourself on social media “การรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองบนโลกของสื่อสังคมออนไลน์มีความจำเป็นมากพอๆ กับ การรู้จักประโยชน์และวิธีใช้งานมัน ควรพึงระลึกเสมอว่าการเข้าไปอยู่บนโลกของสื่อสังคมออนไลน์คือการเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเข้ามารู้จักในบทความนี้ขอให้แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองและสังคัมของคุณ”...
  • บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military “หน่วยงานไซเบอร์ทางหทารของสหรัฐฯ เชื่อว่า AI และ ML จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ให้สูงขึ้น และลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูง เนื่องจาก AI เข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกัน AI ก็เพิ่มความสามารถของบรรดาแฮกเกอร์ด้วยเช่นกัน”...

ICT trends for 2019 AI-Driven Development

    ICT trends for 2019 AI-Driven Development

“หยิบบางส่วนจาก 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2019 ในงาน Gartner Symposium/ ITxpo โดยเฉพาะเรื่อง AI และ ML ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต AI-Driven Development ไปจนถึงการเกิดขึ้นของแฝดดิจิทัล (Digital Twins)”

Read Full Article

หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

    หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้

Read Full Article

ICT: เส้นทางสู่การพัฒนากองทัพอากาศสหรัฐฯ USAF’s Development is rely on ICT

  ICT: เส้นทางสู่การพัฒนากองทัพอากาศสหรัฐฯ USAF’s Development is rely on ICT

“กองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังผลักดันยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดในเรื่องของความเร็ว (A Concept: Speed)ที่จะเป็นตัวแปรสร้างความได้เปรียบให้กองทัพฯ อีกครั้ง ทั้งในสนามรบ ในอวกาศและโลกไซเบอร์ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้”

Read Full Article

ป้องกันตัวจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Protecting yourself on social media

  ป้องกันตัวจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Protecting yourself on social media

“การรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองบนโลกของสื่อสังคมออนไลน์มีความจำเป็นมากพอๆ กับ การรู้จักประโยชน์และวิธีใช้งานมัน ควรพึงระลึกเสมอว่าการเข้าไปอยู่บนโลกของสื่อสังคมออนไลน์คือการเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเข้ามารู้จักในบทความนี้ขอให้แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองและสังคัมของคุณ”

Read Full Article

บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military

  บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military

“หน่วยงานไซเบอร์ทางหทารของสหรัฐฯ เชื่อว่า AI และ ML จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ให้สูงขึ้น และลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูง เนื่องจาก AI เข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกัน AI ก็เพิ่มความสามารถของบรรดาแฮกเกอร์ด้วยเช่นกัน”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com