www.cioworldmagazine.com

Dr.Peeradej Nanan

 Breaking News
  • The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI) “เทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานแม่นยำ รวดเร็ว และลดภาระงาน โดยเฉพาะการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์เป็นผู้ช่วยเสมือนด้านสุขภาพ”...
  • The Digital Futurist(ตอนที่ 569) Digital-first will be the ‘New Normal’ for the Post COVID-19 World “Digital-first ได้เป็น บรรทัดฐานใหม่ในโลกวันนี้และอนาคต องค์กรที่ปรับตัวได้เท่าทัน ปัจเจกบุคคลที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เสริมความเชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงดิจิทัล เป็นความสำคัญลำดับแรก จะมีโอกาสรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้”...
  • The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis “การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยยุติการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเอาชนะมันได้มีหลายประเด็นที่เป็นไปได้จริงและมีประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคการวินิจฉัยโรคของประชาชนโดยใช้แบบสำรวจตนเองออนไลน์ หรือการบริหารสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูล”...
  • The Digital Futurist (ตอนที่ 567) 5G, AI, Big data &Blockchain – The Technologies of Covid 19 Fighter “วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ เราได้เห็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยต่อสู้ ป้องกันการแพร่ระบาดช่วยลดความรุนแรงของโรค จากการใช้เทคโนโลยี AI, Big data, 5G, Blockchain และ Robot”...
  • The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade “ในปีนี้ จะเกิดการพลิกโฉมเทคโนโลยีครั้งสำคัญ ที่จะมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคน การทำธุรกิจ เกิดกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักร และเครื่องจักรกับเครื่องจักรที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รวมกันอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุด”...

The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI)

    The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI)

“เทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานแม่นยำ รวดเร็ว และลดภาระงาน โดยเฉพาะการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์เป็นผู้ช่วยเสมือนด้านสุขภาพ”

Read Full Article

The Digital Futurist(ตอนที่ 569) Digital-first will be the ‘New Normal’ for the Post COVID-19 World

    The Digital Futurist(ตอนที่ 569) Digital-first will be the ‘New Normal’ for the Post COVID-19 World

“Digital-first ได้เป็น บรรทัดฐานใหม่ในโลกวันนี้และอนาคต องค์กรที่ปรับตัวได้เท่าทัน ปัจเจกบุคคลที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เสริมความเชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงดิจิทัล เป็นความสำคัญลำดับแรก จะมีโอกาสรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis

    The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis

“การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยยุติการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเอาชนะมันได้มีหลายประเด็นที่เป็นไปได้จริงและมีประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคการวินิจฉัยโรคของประชาชนโดยใช้แบบสำรวจตนเองออนไลน์ หรือการบริหารสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูล”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 567) 5G, AI, Big data &Blockchain – The Technologies of Covid 19 Fighter

    The Digital Futurist (ตอนที่ 567) 5G, AI, Big data &Blockchain – The Technologies of Covid 19 Fighter

“วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ เราได้เห็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยต่อสู้ ป้องกันการแพร่ระบาดช่วยลดความรุนแรงของโรค จากการใช้เทคโนโลยี AI, Big data, 5G, Blockchain และ Robot”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade

  The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade

“ในปีนี้ จะเกิดการพลิกโฉมเทคโนโลยีครั้งสำคัญ ที่จะมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคน การทำธุรกิจ เกิดกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักร และเครื่องจักรกับเครื่องจักรที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รวมกันอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุด”

Read Full Article

Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

  Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

หลายคนได้ยินเทคโนโลยี 5G แต่อาจนึกไม่ออกถึงการประยุกต์ใช้งาน บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน 5G ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ หรืออย่างน้อยบางประเทศก็มีการใช้งานจริงแล้ว

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

  The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

“จากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ทำให้มีโอกาสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศโดยตรง แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ต้องคิดให้รอบคอบและวางมาตรการด้านความปลอดภัย (security)ให้เข้มแข็งที่สุด”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 563) From 5G Cities to 5G Nation

  The Digital Futurist (ตอนที่ 563) From 5G Cities to 5G Nation

“โครงข่าย 5G จะกลายเป็นโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัลหลัก เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองให้ดีขึ้นและที่สำคัญจะเข้ามารองรับ Industry 4.0 อย่างแท้จริง ประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างเรา ต้องมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่เหมาะสม เร่งพัฒนาสิ่งที่จำเป็นต่อการเสริมระบบนิเวศให้ก้าวไปพร้อมๆ กันทั้งประเทศ”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 562) Beyond 5G to 6G: Vision to the Intelligent Connectivity

  The Digital Futurist (ตอนที่ 562) Beyond 5G to 6G: Vision to the Intelligent Connectivity

“แม้ว่า 5G กำลังถูกนำมาเสริมคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาของเทคโนโลยีกำลังดำเนินต่อไป การเตรียมการสำหรับระบบยุคถัดไปอย่าง 6G มีความจำเป็น โดยเราจะมีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการสื่อสารไร้สายใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.2030”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 561) AI Strategy for Data-Driven Medical Center

  The Digital Futurist (ตอนที่ 561) AI Strategy for Data-Driven  Medical Center

การวางกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้สอดรับกับพันธกิจของหน่วยงานทางการแพทย์ เป็นประเด็นที่หลายองค์กรให้ความสนใจ และเริ่ม ลงมือใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Read Full Article
1 2 3 6

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com