www.cioworldmagazine.com

Dr.Manoo Ordeedolchest

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 4)

    การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 4)

“เรียนรู้ ทำความเข้าใจ กรอบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation Framework) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นแนวทางในการเดินหน้าไปสู่ Business Transformation”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 3) การใช้ Transformation Framework

    การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 3) การใช้ Transformation Framework

“เรียนรู้ ทำความเข้าใจ กรอบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation Framework) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นแนวทางในการเดินหน้าไปสู่ Business Transformation”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 2)

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 2)

“อธิบายการวางแผนปรับเปลี่ยนธุรกิจ ที่เหมาะกับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่สามารถพิจารณาจาก3ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเรื่องสินค้า และรูปแบบธุรกิจเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)

“การแข่งขันในทางธุรกิจที่บริบทเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัล สร้างผลกระทบให้วิธีคิด กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางมีโอกาสพลิกเกมเป็นผู้นำตลาด แต่จะทำอย่างไรนั้นต้องศึกษาวิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัลในบทนี้ให้ดี”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation (ตอนที่ 2)

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation (ตอนที่ 2)

“บทความในชุด การปฏิรูปธุรกิจ ในตอนที่ 2ที่ลงรายละเอียดเรื่อง แนวทางปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ เป็นการทำความเข้าใจเรื่องการปรับกระบวนการ ตัวสินค้า และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า SME”

Read Full Article
1 2 3 9
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories