www.cioworldmagazine.com

Dr.Manoo Ordeedolchest

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)

    การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)

“การแข่งขันในทางธุรกิจที่บริบทเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัล สร้างผลกระทบให้วิธีคิด กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางมีโอกาสพลิกเกมเป็นผู้นำตลาด แต่จะทำอย่างไรนั้นต้องศึกษาวิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัลในบทนี้ให้ดี”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation (ตอนที่ 2)

    การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation (ตอนที่ 2)

“บทความในชุด การปฏิรูปธุรกิจ ในตอนที่ 2ที่ลงรายละเอียดเรื่อง แนวทางปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ เป็นการทำความเข้าใจเรื่องการปรับกระบวนการ ตัวสินค้า และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า SME”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation (ตอนที่ 1)

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation (ตอนที่ 1)

“เปิดบทความในชุด การปฏิรูปธุรกิจที่จะอธิบายถึง การปฏิรูปธุรกิจในยุคดิจิทัล หรือเรียกว่า Business Transformationมีสาระสำคัญหลายๆ ประการที่สามารถชี้นำและใช้เป็นแนวทางสร้างความทอยู่รอดของธุรกิจลองทำความเข้าใจและเร่งปรับตัว เพราะวันนี้ยังไม่สายที่จะเร่งเดินหน้าปฏิรูป”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 (ตอน 2)

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21  บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 (ตอน 2)

“บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 อีกเรื่องนอกเหนือจากการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีประเด็นสำคัญคือ การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ด้าน Digital Business Transformation”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

“การแปลงธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าโจทย์คือการต้องการสร้างความอยู่รอดในอนาคต แต่บนเส้นทางไปสู่จุดนั้นมีหลายองค์ประกอบที่ต้องช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นมาตรฐาน ในบทความนี้ขอแนะนำแนวคิดในเรื่องบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0ที่ต้องผลักดันให้เกิดให้ได้”

Read Full Article
1 2 3 9
BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories