www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

    5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

“ลองพิจารณาถึงเหตุผลว่า ทำไมประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ หากเราต้องการจะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง และได้รับการยอมรับในเวทีโลก”

Read Full Article

นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาบังกลาเทศ

    นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาบังกลาเทศ

“ดูการแก้ปัญหาความยากจน และลดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท การย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานของเกษตรกรในบังกลาเทศ โดยนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล สะท้อนถึงการแก้ปัญหาอย่างมียุทธ์ศาสตร์และนวัตกรรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับประเทศอื่น”

Read Full Article

ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

    ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

“วิเคราะห์ความปัจจัยสำเร็จจากสวิสเซอร์แลนด์ประเทศที่มีนวัตกรรมระดับโลกในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ ที่สามารถใช้เป็นเข็มทิศชี้แนวทางให้คนในประเทศเดินตาม ทั้งการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ ความเป็นดิจิทัล วัฒนธรรมที่ดีบางอย่าง”

Read Full Article

ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเป็นมหาเศรษฐี

    ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเป็นมหาเศรษฐี

“สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับมหาเศรษฐีระดับโลกที่อยู่ในลิสต์Forbes 400 ปีนี้ ซึ่งผู้เขียนพบประเด็นบางอย่างที่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาและระดับความรวย แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการศึกษาสูงกว่าจะรวยกว่า ในบทความจะเฉลยว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญของการเป็นมหาเศรษฐีเหล่านั้น”

Read Full Article

คิดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร

  คิดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร

“คิดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร? เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านได้ลองพิจารณาข้อเสนอของผู้เขียน ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากประเทศสิงคโปร์ ที่เพิ่มรายได้ประชาชาติเป็นร้อยเท่าในช่วง 50 ปี”

Read Full Article

ถึงเวลาสร้างสังคมแห่งปัญญานิยม

  ถึงเวลาสร้างสังคมแห่งปัญญานิยม

“ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาและสร้างสังคมปัญญานิยมให้เกิดขึ้นให้ได้ ด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ของเมือง เปิดโอกาสประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกช่วงชั้น มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัดและสนใจ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต”

Read Full Article

พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา คำตอบสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

  พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา คำตอบสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

“ปัจจุบันการศึกษาของโลกกำลังก้าวสู่สังคมความรู้แต่การศึกษาของไทยเรายังอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดังกล่าว ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคสังคมความรู้อย่างแท้จริงการจะเข้าสู่ยุคดังกล่าว ผู้เขียนมีความคิดว่าต้องเกิดการปฏิวัติความคิดขนานใหญ่ทั้งประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาของจริง

Read Full Article

พัฒนาประเทศอย่างไร ยุคโลกที่มีความซับซ้อน

  พัฒนาประเทศอย่างไร ยุคโลกที่มีความซับซ้อน

“การดำเนินการบริหารประเทศ ภาคเศรษฐกิจและธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21 จะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้เขียนขอเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิผล เพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงตรงนั้น”

Read Full Article

พัฒนาธุรกิจครอบครัว สู่ธุรกิจระดับโลก

  พัฒนาธุรกิจครอบครัว สู่ธุรกิจระดับโลก

“ขอนำเสนอ ยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจครอบครัว เพื่อการสร้างชาติ ซึ่งเป็นมุมมองที่จะสะท้อนไปยังหลักการสำคัญของการบริหารธุรกิจครอบครัว การสร้างธรรมาภิบาล การวางแผนสืบทอดองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องมาตรการทางภาษี”

Read Full Article

ยุทธศาสตร์สร้างความเติบโตธุรกิจครอบครัว

  ยุทธศาสตร์สร้างความเติบโตธุรกิจครอบครัว

“ขอนำเสนอ ยุทธศาสตร์สร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจครอบครัวเพื่อการสร้างชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่การส่งเสริมธุรกิจของประเทศ ทั่วโลกล้วนมีการตระหนักในเรื่องนี้ก่อตั้งองค์กรเครือข่ายธุรกิจครอบครัวเพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่ในประเทศไทยกลับไม่ได้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจครอบครัวซึ่งต้องหันมาทบทวนอีกครั้ง”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com