www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

โอกาสในการพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบร่วมมือ

    โอกาสในการพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบร่วมมือ

“การจัดระเบียบโลกในอนาคต (Future World Order) ด้วยการพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบร่วมมือ 8 รูปแบบจะเป็นระเบียบโลกที่ความมั่งคั่งกระจายทั่วถึงทุกคนมากขึ้น เกิดระบบเศรษฐกิจที่ออกแบบเพื่อทุกคนมากขึ้น เป็นธรรมมากขึ้น และยังคงทำให้เกิดความมั่งคั่งได้”

Read Full Article

โปรตุเกส: บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง

    โปรตุเกส: บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง

“วิเคราะห์กรณีศึกษาประเทศโปรตุเกส ใน3 ปัจจัยหลัก ที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูง”

Read Full Article

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

  อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

“ในบทความนี้ขอหยิบเอามุมมองที่มองไปยัง อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรับเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากความพลวัตรของเทคโนโลยี โลกจริง โลกเสมือน และเกิดการใช้ประโยชน์จาก real estate และ surreal estate อย่างผสมผสานกัน ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆ อาจจะตกยุคและอาจได้รับผลกระทบจนถึงขั้นล่มสลาย”

Read Full Article

6 แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21

  6 แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21

“เรียนรู้ 6 แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21 ที่จะส่งผลกระทบต่ออีโคซีสเต็มของอุตสาหกรรมนี้ แต่ในภาพรวมนั้นจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค และการไหลเวียนของกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการปฏิรูปเทคโนโลยีทางการเงินครั้งนี้นับเป็นความท้าทายของฝั่งแบงก์อย่างแท้จริง”

Read Full Article

5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

  5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

“ลองพิจารณาถึงเหตุผลว่า ทำไมประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ หากเราต้องการจะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง และได้รับการยอมรับในเวทีโลก”

Read Full Article
1 2 3 9
BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories