www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

COVID New Normal: ธุรกิจ

    COVID New Normal: ธุรกิจ

“ในสภาพแวดล้อมของการระบาดของ COVID-19จะทำให้ทุกคนต้องเตรียมใจ เตรียมความพร้อม เกิดเป็นพฤติกรรม ความสัมพันธ์ วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัว ลดความเสี่ยงและเอาตัวรอดจนเกิดเป็นความปกติใหม่ของธุรกิจในมิติต่างๆ”

Read Full Article

วิกฤตสื่อมวลชน

    วิกฤตสื่อมวลชน

“ขอนำบทสรุปจาก เวทีประชุมระดับโลกในหัวข้อสิ่งท้าทายหลักและการฟื้นพันธกิจสื่อมวลชนที่ผู้เขียนรับเชิญไปพูด จะเห็นว่า การปฏิวัติทางเทคโนโลยีกำลังสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชน องค์กรสื่อจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และหาหนทางฟื้นพันธกิจของตัวเอง ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแบบใหม่”

Read Full Article

วิกฤตสังคมไทย

    วิกฤตสังคมไทย

“ประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาจาก ทศวรรษที่หายไป (lost decades) มาแล้ว 2 ทศวรรษ และกำลังเผชิญกับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการ ซึ่งกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ซึ่งผมคาดว่าจะเป็น วิกฤตสังคม”

Read Full Article

ผลกระทบของ AI ต่อการศึกษา

    ผลกระทบของ AI ต่อการศึกษา

“AI ถูกนำมาใช้ในด้านการศึกษาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 แล้ว พบว่า AI ส่งผลดีต่อการศึกษาในหลายด้าน เช่น เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางการศึกษาสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา”

Read Full Article

การพัฒนา กทม. ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ

  การพัฒนา กทม. ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ

“ในวาระ การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2563 ผู้เขียนอยากฝากแนวคิดเรื่อง การพัฒนา กทม. ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ ถ้ามองถึงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาให้ครบ 3 องค์ประกอบ อย่างสอดประสานกัน คือ คน ระบบ และบริบท”

Read Full Article

โอกาสของไทยในการร่วมมือกับจีน

  โอกาสของไทยในการร่วมมือกับจีน

“บทวิเคราะห์ในมุมมองของผู้เขียน เกี่ยวกับโอกาสด้านความร่วมมือระหว่างไทยและจีน โดยพิจารณาในมุมมองของไทย เกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะได้ประโยชน์จากจีน มีอย่างน้อย 3 ด้าน ที่ประเทศไทยและจีนสามารถร่วมมือกันได้”

Read Full Article

เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

  เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

“การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจเงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านฯ คือ การเปลี่ยน คน ระบบ และบริบท อย่างสอดประสานกัน”

Read Full Article

อนาคตขององค์กรธุรกิจ หลัง Digital Transformation

  อนาคตขององค์กรธุรกิจ หลัง Digital Transformation

“องค์กรธุรกิจในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ภายหลัง Digital Transformation เป็นคำถามที่หลายคนในสังคมต้องร่วมกันตอบ ผู้เขียนเองในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จะลองให้แนวทางคำตอบโดยอาศัยหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาอธิบาย”

Read Full Article

สมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน Universal Basic Competency

  สมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน  Universal Basic Competency

“ขอเสนอแนวคิดใหม่ Universal Basic Competency ให้ประเทศนี้ได้ลองทบทวนและคิดถึงการทำงานเชิงรุก เพื่อเตรียมสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับประชากรทุกคนสอดคล้องกับหลักการ สอนคนให้จับปลา แทนการจับปลาให้คนกินเมื่อประชาชนมีสมรรถนะสอดคล้องกับยุคสมัย ก็จะมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้”

Read Full Article

Hyper customized economy

  Hyper customized economy

“ในบริบทเศรษฐกิจแบบใหม่ มีคำถามว่า คำกล่าวที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ในความเห็นของผมแล้ว คำกล่าวนี้ยังคงเป็นจริงและความต้องการของลูกค้ายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไป

Read Full Article
1 2 3 7

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com