www.cioworldmagazine.com

Columist

บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military

    บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military

“หน่วยงานไซเบอร์ทางหทารของสหรัฐฯ เชื่อว่า AI และ ML จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ให้สูงขึ้น และลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูง เนื่องจาก AI เข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกัน AI ก็เพิ่มความสามารถของบรรดาแฮกเกอร์ด้วยเช่นกัน”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 56) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่มากับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นขององค์กร

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 56) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่มากับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นขององค์กร

“แม้ว่าทุกองค์กรที่กำลังปฏิรูปไปสู่ดิจิทัล จะมีความตื่นตัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งทีมหรือคนรับผิดชอบเรื่องลักษณะนี้โดยตรง เรียกว่า CSIRT แต่ในทางปฏิบัติก็ยังพบข้อบกพร่องหลายประการจากข้อจำกัดของคน องค์ความรู้และเทคโนโลยี ทำให้องค์กรยังมีความเสี่ยงอยู่”

Read Full Article

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

  อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

“ในบทความนี้ขอหยิบเอามุมมองที่มองไปยัง อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรับเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากความพลวัตรของเทคโนโลยี โลกจริง โลกเสมือน และเกิดการใช้ประโยชน์จาก real estate และ surreal estate อย่างผสมผสานกัน ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆ อาจจะตกยุคและอาจได้รับผลกระทบจนถึงขั้นล่มสลาย”

Read Full Article

จับกระแส e-Commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก

  จับกระแส e-Commerce 4.0  เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก

“ประเมินทิศทางของการค้าแบบอีคอมเมิร์ซในบ้านเรา ในสายตาของภาวุธพงษ์วิทยภานุ แมว 9 ชีวิตในวงการอีคอมเมิรซ์ไทย ผ่านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของAmazon.com”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 3) การใช้ Transformation Framework

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 3) การใช้ Transformation Framework

“เรียนรู้ ทำความเข้าใจ กรอบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation Framework) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นแนวทางในการเดินหน้าไปสู่ Business Transformation”

Read Full Article
1 2 3 45
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories