www.cioworldmagazine.com

Columist

The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade

    The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade

“ในปีนี้ จะเกิดการพลิกโฉมเทคโนโลยีครั้งสำคัญ ที่จะมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคน การทำธุรกิจ เกิดกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักร และเครื่องจักรกับเครื่องจักรที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รวมกันอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุด”

Read Full Article

สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม

    สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม

“จากแนวคิดของ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ผู้ก่อตั้ง U Drink I Driveที่เริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด สร้างบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จุดประกายให้หลายคนมองเห็นโอกาสจากรูปแบบทางธุรกิจในลักษณะนวัตกรรมเพื่อสังคม”

Read Full Article

เหตุผลที่ 5G เป็นอนาคตของกองทัพ Why 5G is the Armed Forces Future

    เหตุผลที่ 5G เป็นอนาคตของกองทัพ Why 5G is the Armed Forces Future

ในฐานะนายทหารที่เข้าใจภารกิจของกองทัพ และสนใจความก้าวหน้าของ นวัตกรรมการสื่อสาร จะลองประเมินถึงความสำคัญและให้สาเหตุว่าทำไม 5G จึงเป็นอนาคตของกองทัพ แต่อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจถึงความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ก่อนที่จะนำโครงสร้างพื้นฐาน 5G มาติดตั้งและใช้งานในกองทัพ

Read Full Article

Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

    Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

หลายคนได้ยินเทคโนโลยี 5G แต่อาจนึกไม่ออกถึงการประยุกต์ใช้งาน บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน 5G ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ หรืออย่างน้อยบางประเทศก็มีการใช้งานจริงแล้ว

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

  The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

“จากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ทำให้มีโอกาสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศโดยตรง แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ต้องคิดให้รอบคอบและวางมาตรการด้านความปลอดภัย (security)ให้เข้มแข็งที่สุด”

Read Full Article

โอกาสของไทยในการร่วมมือกับจีน

  โอกาสของไทยในการร่วมมือกับจีน

“บทวิเคราะห์ในมุมมองของผู้เขียน เกี่ยวกับโอกาสด้านความร่วมมือระหว่างไทยและจีน โดยพิจารณาในมุมมองของไทย เกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะได้ประโยชน์จากจีน มีอย่างน้อย 3 ด้าน ที่ประเทศไทยและจีนสามารถร่วมมือกันได้”

Read Full Article

Business Model กับการสร้างธุรกิจ Startup

  Business  Model กับการสร้างธุรกิจ Startup

“การสร้างธุรกิจStartup ของประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียเด็ดแล้ว จำเป็นต้องมีตัวแบบในการดำเนินธุรกิจ 4.0 (Business Model 4.0) คือ การทำธุรกิจที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Read Full Article

เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

  เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

“ทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารด้วย Infographicที่มีบทบาทต่อการสร้างความเข้าใจ ด้วยความได้เปรียบหลายประการเหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลที่เรียกกันว่า Big Data ในระยะเวลาอันจำกัด”

Read Full Article

เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

  เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

“การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจเงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านฯ คือ การเปลี่ยน คน ระบบ และบริบท อย่างสอดประสานกัน”

Read Full Article

พลังและความสำคัญของเทคโนโลยีการรับสัมผัส

  พลังและความสำคัญของเทคโนโลยีการรับสัมผัส

“การพัฒนาระบบการรับสัมผัสเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบอัตโนมัติ หรือ อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยดึงดูดความต้องการด้านการผลิตจากทั่วโลก”

Read Full Article
1 2 3 34
BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com