www.cioworldmagazine.com

BYOD

CHANGING THE BUSINESS WORLD WITH BYOD

    CHANGING THE BUSINESS WORLD WITH BYOD

“BYOD ได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กร และกลายเป็นยุทธ์ศาสตร์หลักขององค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ จากผลสำรวจชี้ว่า BYOD ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรแถมยังเพิ่มผลงานให้ดีขึ้นถึง 41%แต่ความปลอดภัยของข้อมูลและการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลยังคงเป็นที่มองข้ามไม่ได้”

Read Full Article

BYOD และวางกลยุทธ์เพื่อบริการลูกค้า

    BYOD และวางกลยุทธ์เพื่อบริการลูกค้า

ผลสำรวจล่าสุดเรื่อง งานโมบายระดับเอนเทอร์ไพรซ์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น จากบริษัทวิจัย Vanson Bourne ที่สนับสนุนการทำวิจัยโดยซีเอ เทคโนโลยีที่ใช้ชื่อรายงาน สรุปชี้ชัดว่า ความสำเร็จของการใช้งานระบบโมบายสำหรับเอนเทอร์ไพรซ์ ไม่ใช่หยุดแค่เรื่องรับมือกับการใช้เครื่องส่วนตัวในที่ทำงาน หรือ (BYOD – Bring Your Own Device) เท่านั้น แต่ยังต้องเตรียมการคิดเผื่อไปไกลถึงเรื่องยุทธศาสตร์ที่จะใช้เพื่อให้บริการลูกค้าและพนักงานได้อย่างสมดุลอีกด้วย

Read Full Article