www.cioworldmagazine.com

Big Data

ทางออกของสถาบันการเงิน กับการจัดการ Big Data

    ทางออกของสถาบันการเงิน กับการจัดการ Big Data

“ความสามารถของบริษัทในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ กรณีของสถาบันทางการเงินที่มีข้อมูลมหาศาลจากลูกค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลองมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาทำให้ข้อมูลกลายเป็นเงินให้ได้”

Read Full Article

ส่อง Big Data ในปี 2016

    ส่อง Big Data ในปี 2016

“การตีความและประเมินเรื่อง บิ๊กดาต้า จากมุมมองของนักนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์บริษัทแอมดอคซ์ จริงหรือที่บางคนว่ายุคนี้ เป็นยุคสมัยที่ดาต้าสำคัญกว่าน้ำมันแต่ที่แน่ๆ ในปี 2016 สำนักวิจัยต่างๆ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเรื่องนี้มหาศาล”

Read Full Article

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories