www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ประเทศไทยขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน AI

ประเทศไทยขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน AI
July 18
15:33 2018

AI ถูกนำมาใช้มากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอันดับ 2 ในภูมิภาค ที่มีการนำมาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ถึง 17.1 % แต่จำนวนผู้เชี่ยวชาญกลับมีไม่เพียงพอ

ผลการสำรวจล่าสุดซึ่งจัดทำโดย IDC บริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาด้าน IT ชั้นนำของโลกในหัวข้อ IDC Asia/Pacific Enterprise Cognitive/AI survey ชี้ให้เห็นว่า การนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในภูมิภาคนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมองภาพรวมของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 14 % เปรียบเทียบกับเพียง 8 % ของปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่ามีหลายบริษัทนำปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ได้อย่างอัจฉริยะของระบบคอมพิวเตอร์ (AI/cognitive intelligence) เข้ามาฝังไว้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น

มีผู้ตอบแบบสำรวจถึง 52% จัดลำดับให้ความต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารความเข้าใจเชิงลึกทางธุรกิจ (business insights) ได้ดีขึ้นเป็นพลังผลักดันที่สำคัญที่สุดในการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ เหตุผลนี้ถูกเลื่อนจากอันดับ 3 ในปีก่อนขึ้นมา เผยให้เห็นว่าตลาดในภูมิภาคนี้มีกำลังมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยขยายธุรกิจได้ เหตุผลอื่นในลำดับต้นๆ ที่เป็นตัวผลักดันการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้มีเรื่องของความต้องการเพิ่มความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน (51%) และปรับปรุงความสามารถในการผลิต (42%)

ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของภูมิภาคในการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ถึง 24.6 % ขององค์กรทั้งหมดในประเทศ ตามด้วยอันดับสองคือ ประเทศไทย (17.1%) สิงคโปร์ (9.9%) และมาเลเซีย (8.1%) ประเภทการใช้งานในระดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ใช้สร้าง algorithm ในการคาดการณ์ตลาด (17%) และการบริหารจัดการสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นอัตโนมัติ (11%)

ต้นทุนที่สูงและการขาดผู้เชี่ยวชาญ
เป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์

แม้ว่าการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จะสูงขึ้น แต่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ยังตามหลังในภูมิภาคเอเชียเหนือ ในเรื่องของการกำหนดให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นวาระหลักในแผนเชิงกลยุทธ์ของตน อย่างเช่น มีบริษัทมากกว่า 80% ในประเทศจีนและเกาหลีไต้เชื่อว่าการที่ตนมีความสามารถในเชิงปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ ต่อการประสบความสำเร็จและการมีความสามารถเชิงแข่งขันในอนาคตอันใกล้ เปรียบเทียบกับบริษัทที่เชื่อในเรื่องนี้ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีไม่ถึง 40%

การขาดทักษะและความรู้ (23%) และต้นทุนโซลูชั่นด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สูง (23%) เป็นอุปสรรคสำคัญในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานตามความเห็นของผู้ตอบแบบสำรวจ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภาพรวมยังล้าหลังกว่าภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) เป็นสัญญาณเตือนภัยให้องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคนี้ควรจะรีบนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เสียโดยเร็ว ตัวอย่างเช่น 40% ขององค์กรในประเทศไทยตอบว่าอยากจะให้ระบบ ERP ของตนมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยงาน ชี้ให้เห็นความต้องการค่อนข้างสูงที่อยากให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการชี้นำและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การทำให้กลยุทธ์การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้สร้างความแตกต่างเชิงธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นนั้น บริษัททั้งหลายพบว่า มีข้อมูลกระบวนการขาย, พาณิชยกรรม และการตลาด พร้อมที่สุด ตามมาด้วยข้อมูลจากการดำเนินงานด้านบริการและการช่วยเหลือลูกค้า และข้อมูลจากการดำเนินงานด้านไอที, การรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยง

สำหรับองค์กรที่ได้เดินทางบนเส้นทางใช้ข้อมูลแสวงหาข้อมูลข่าวสารความเข้าใจเชิงลึกแล้ว (data-to-insights journey) ในแต่ละภาคธุรกิจล้วนประสบกับความท้าทายที่แตกต่างกัน องค์กรในภาคการเงินพบความท้าทายค่อนข้างมากในเรื่องการทำ data federation และ data building ขณะที่องค์กรภาครัฐประสบกับปัญหาความไม่พร้อมของข้อมูล (data readiness)

SAS_AI

ประเทศไทยขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ AI

ในประเทศไทยมีองค์กรถึง 17.1% ตอบว่าได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในรูปแบบบางอย่างแล้ว ถือได้ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นค่อนข้างมีความคืบหน้าในประเทศไทย องค์กรในภาครัฐ ภาคการดูแลสุขภาพและภาคการค้าปลีกเป็นกลุ่มแรกๆ ที่นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ ในบริษัทค้าปลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ลงทุนจากประเทศจีน วางเป้าหมายไว้ว่าจะสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้จดจำหน้าและภาพเข้ามาช่วย

ในเรื่องของการใช้งาน โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจจับภัยคุก/ความผิดปกติ และการตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติ เป็นเรื่องที่ปกติมากๆ ในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การนำปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาใช้งานในเรื่องนี้จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างเช่นอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิต

ณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ตอบแบบสำรวจเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงอันดับแรกเลยว่าการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆ ประกอบกับมีองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยถึง 80% เห็นว่าความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการอยู่รอดในเชิงการแข่งขันขององค์กรของตนในอนาคต ถือว่าสูงที่สุดในอาเซียนเลย

แสดงให้เห็นเข้าใจผิดในการจับคู่ระหว่างการรับรู้ความเร่งด่วนในการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานกับการมีเครื่องมือที่จะนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ สิ่งที่จะต้องรีบทำอย่างยิ่งคือการแสวงหา แนวทาง เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่เหมาะสมมาช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

“ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์จะเพิ่มความสามารถให้พนักงานและเป็นพลังสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เรารู้สึกยินดีมากที่จะได้เห็นองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยตระหนักถึงการเพิ่มความสามารถในการผลิต (productivity) และประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้” ณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว

“อย่างไรก็ตามการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจและภาครัฐในไทยจะต้องร่วมมือกันพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและทำให้ความสามารถในการวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงได้”

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com