www.cioworldmagazine.com

Tag "Value Creation System"

ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 4 Servitization ผ่านระบบบริการ

    ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 4 Servitization ผ่านระบบบริการ

“การเสนอบริการให้เกิดขึ้นผ่านระบบบริการ (Servitization through service system) เป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญของ การปฏิรูปธุรกิจในยุคดิจิทัลโดยเน้นความสำคัญที่บริการบทความตอนนี้ได้อธิบายและขยายความเรื่องดังกล่าวให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจกัน”

Read Full Article

ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 3

    ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 3

“อยากให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาการปรับทิศทางการทำธุรกิจเพื่อเสนอบริการให้ลูกค้าสร้างคุณค่าได้จริง ที่เรียกว่า Servitization ในบทความนี้จะอธิบายถึง การเสนอบริการให้เกิดคุณค่าผ่านตัวสินค้า (Servitization through products)”

Read Full Article

ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 2

    ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 2

“ขอเสนอแนวคิดและวิธีการสำหรับการวางยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า (Value Creation) จากข้อเสนอทางบริการ (Service Offering) ที่ทำให้ลูกค้าได้คุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงจากสินค้าและบริการเป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

Read Full Article

ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 1

    ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่ 1

ขอเสนอแนวคิด และวิธีการสำหรับการวางยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า (Value Creation) จากข้อเสนอทางบริการ (Service Offering) ที่ทำให้ลูกค้าได้คุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงจากสินค้าและบริการเป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Read Full Article

อิทธิพลของบรอดแบนด์ กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (ตอนที่ 1)

  อิทธิพลของบรอดแบนด์ กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (ตอนที่ 1)

“อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้เปิดโอกาสสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ธุรกิจที่รู้เท่าทันและเริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างทักษะเกี่ยวกับการสร้างข้อเสนอให้ลูกค้าที่มีคุณค่าที่แท้จริง จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความยั่งยืนได้”

Read Full Article