www.cioworldmagazine.com

Tag "The Digital Futurist"

The Digital Futurist (ตอนที่ 544) Blockchain: Trusted Health Technology

    The Digital Futurist (ตอนที่ 544) Blockchain: Trusted Health Technology

“เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาช่วยเสริมให้อุตสาหกรรมสุขภาพมีการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเวชระเบียนที่มาจากต่างพื้นที่ ต่างระบบ เทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยจัดการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 541) Artificial Intelligence: The Wisdom of the Digital Health

    The Digital Futurist (ตอนที่ 541) Artificial Intelligence: The Wisdom of the Digital Health

“การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในวงการแพทย์จะเป็นสิ่งที่เข้ามาปฏิรูประบบนิเวศน์ของวงการนี้ ทั้งระบบสาธารณสุข ระบบการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล หรือกระทั่งกระบวนดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้น และลดความเสี่ยงต่างๆ ได้”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 539) 5G in the Land of the Rising Sun

    The Digital Futurist (ตอนที่ 539) 5G in the Land of the Rising Sun

“แนะนำตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 5G ที่เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศญี่ปุ่น ถูกนำมาสาธิตใช้งานให้บริการลูกค้าและประชาชนผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบต่างๆ ได้ข้อคิดและเรียนรู้จากการพัฒนาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นว่า ประเทศเขาสร้างอะไร เพื่ออะไร และประชาชนได้อะไร”

Read Full Article

The Digital Futurist(ตอนที่ 532) Digital Transformation in Healthcare

    The Digital Futurist(ตอนที่ 532) Digital Transformation in Healthcare

“…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read Full Article

Digital Futurist (ตอนที่ 531) Digital Financial Innovation

  Digital Futurist (ตอนที่ 531) Digital Financial Innovation

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒  ******************************************************* “การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

Read Full Article

The Digital Futurist(ตอนที่ 529) Virtual Reality (VR) in Real Life

  The Digital Futurist(ตอนที่ 529) Virtual Reality (VR) in Real Life

“เทคโนโลยี Virtual Reality กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะกลายเป็นอีกหนึ่งทางออกของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในประเด็นใดของสังคม การสร้างความปลอดภัยของเมือง เรื่องการจราจร เรื่องการตลาดและการขายสินค้า รวมถึงการนำไปใช้ในวงการการแพทย์”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 528) Digital Health Innovation for a Better Life

  The Digital Futurist (ตอนที่ 528) Digital Health Innovation for a Better Life

“การมองไปในอนาคตข้างหน้าบนโลกยุคดิจิทัลเต็มใบ โดยเฉพาะการจับประเด็นเรื่องการรักษาสุขภาพที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล แน่นอนทั่วโลกกำลังสนใจเรื่องเหล่านี้อยู่ ทั้งฝั่งผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรง ยังคงมีเรื่องความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆ ให้ได้พัฒนา ซึ่งถือเป็นความท้าทายของวงการนี่จริงๆ”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 527) Mobile Health: from Apps to Health

  The Digital Futurist (ตอนที่ 527) Mobile Health: from Apps to Health

“การเติบโตของอุปกรณ์สมาร์ต ดีไวซ์ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคคอนเทนต์ของผู้บริโภคอย่างชัดเจน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสมบูรณ์มากขึ้น ตัวฮาร์ดแวร์พร้อม เทคโนโลยี พฤติกรรมและความต้องการของคนจะเป็นตัวกำหนดให้ธุรกิจและบริการเดินตาม”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 526) Mobile Payment เมื่อต้องขยับใกล้มาอีกนิด

  The Digital Futurist (ตอนที่ 526) Mobile Payment เมื่อต้องขยับใกล้มาอีกนิด

“การชำระเงินผ่านสมาร์ต ดีไวซ์ ได้รับการใช้งานและมีตัวเลขเติบโตขึ้นสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นแนวโน้มและทิศทางเดียวกันทั่วโลก ในอนาคตอันใกล้เราจะเห็นคนใช้มือถือจ่ายเงินด้วยรูปแบบเทคโนโลยีต่างๆ มากกว่าจุดบริการชำระสินค้าสินค้า มากกว่าผ่านคอมพิวเตอร์”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 525) 5G: Look to the Future

  The Digital Futurist (ตอนที่ 525) 5G: Look to the Future

“การสื่อสารในยุคเทคโนโลยี 5G จะกลายเป็นอนาคตสำหรับการสร้างโอกาสและธุรกิจ ผมเชื่อมั่นว่าการพูดถึงความสามารถและทำความเข้าใจ 5G ในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เร็วเกินกว่าความต้องการของตลาด เรามีประสบการณ์จาก 2G 3G และ 4G ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และ 5G ก็เช่นกัน นี่คือการทำความเข้าใจและรับมือกับอนาคตของจริง”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com