www.cioworldmagazine.com

Tag "Mobile Banking"

5 วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดปลอดภัยทาง การเงินออนไลน์

    5 วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดปลอดภัยทาง การเงินออนไลน์

แคสเปอร์สกี้ แนะนำ 5 วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดปลอดภัยทาง การเงินออนไลน์ หลังตรวจพบภัยคุกคามโมบายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไตรมาสที่ 2 มีปริมาณความพยายามโจมตีเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% โดยโทรจันอันตราย

Read Full Article

เก็บตกงานประจำปีของริปเปิ้ล

    เก็บตกงานประจำปีของริปเปิ้ล

ดร.รากุรามราจาน (Dr. RaghuramRajan) กล่าวบรรยายในฐานะ keynote speaker หัวข้อการเปิดใช้งานการรวมเทคโนโลยีทางการเงินกับบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่งานประชุมประจำปี Swell 2019 ของริปเปิ้ล

Read Full Article

กรุงไทยจับมือ CAT ให้บริการทางการเงินครบวงจร

    กรุงไทยจับมือ CAT ให้บริการทางการเงินครบวงจร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแถลงความร่วมมือ Krungthai NEXT >>> EVERYTHING CONNECTED to CAT เพื่อให้บริการทางเงินแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และขับเคลื่อน CAT สู่ Cashless Organize

Read Full Article

6 แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21

    6 แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ 6 แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21 ที่จะส่งผลกระทบต่ออีโคซีสเต็มของอุตสาหกรรมนี้ แต่ในภาพรวมนั้นจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค และการไหลเวียนของกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการปฏิรูปเทคโนโลยีทางการเงินครั้งนี้นับเป็นความท้าทายของฝั่งแบงก์อย่างแท้จริง

Read Full Article