www.cioworldmagazine.com

Tag "metaverse"

The Digital Futurist (ตอนที่ 586) Metaverse-First in Digital Economy and Society

    The Digital Futurist (ตอนที่ 586) Metaverse-First  in Digital Economy and Society

ขออธิบายขยายความปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างการผสานกันของโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง ที่เรียกว่า Metaverse และจะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะกำหนดกลยุทธ์ สินค้า บริการ หรือการสร้างแบรนด์ และตัวตนในโกลแห่งอนาคต

Read Full Article

เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม เข้าสู่ยุค metaverse เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน

    เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม เข้าสู่ยุค metaverse เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน

เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม ประกาศวิสัยทัศน์ ช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน ค้นหาชุมชน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ผลักดัน metaverse การเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน ออนไลน์ เข้าด้วยกัน ให้เกิดการใช้งานในชีวิตจริง

Read Full Article