www.cioworldmagazine.com

Tag "JOBD2U"

ดีป้า เดินมาตรการช่วยคนตกงาน เปิดกลุ่มเฟซบุ๊ก JOBD2U by ThaiFightCOVID-19

    ดีป้า เดินมาตรการช่วยคนตกงาน เปิดกลุ่มเฟซบุ๊ก JOBD2U by ThaiFightCOVID-19

ดีป้า เปิดตัวกลุ่มเฟซบุ๊ก JOBD2U by ThaiFightCOVID-19 สื่อกลางการจ้างงาน และหางานออนไลน์ มาตรการช่วยเหลือคนตกงาน คนว่างงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโควิด-19

Read Full Article