www.cioworldmagazine.com

Tag "forcepoint"

เพิ่มความสามารถการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม CASB

    เพิ่มความสามารถการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม CASB

ทำความเข้าใจ CASB เทคโนโลยีด้านคลาวด์ ซีเคียวริตี้ ที่มอบพลังให้กับทีมด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบการควบคุมการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ทำให้การคุ้มครองพนักงาน การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปง่ายขึ้น สร้างความมั่นใจในการใช้งานและสร้างธุรกิจให้เติบโตบนระบบคลาวด์อย่างปลอดภัย

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com