www.cioworldmagazine.com

Tag "digital economy"

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 6)

    การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 6)

“ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ผู้เขียนฝากความหวังที่ภาครัฐนั้นมีหลายๆ ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องมาตรการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อขยายตลาดและเจาะเข้าตลาดในระดับโลกการ นับว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะประกอบกันเข้ามาให้ธุรกิจกลายเป็นดิจิทัลเต็มตัว”

Read Full Article

การบินไทย ยกเครื่องการบริการ รับ Digital Economy

    การบินไทย ยกเครื่องการบริการ รับ Digital Economy

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแกร่ง ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการเดินหน้าประเทศไปสู่ Digital Economy ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ทั้งการสร้างความชัดเจนในการพัฒนาและและวางระบบรองรับที่พร้อมขับเคลื่อนได้ทันที

Read Full Article

ธนาคารกรุงไทย รุกบริการดิจิทัลเต็มขั้น

    ธนาคารกรุงไทย รุกบริการดิจิทัลเต็มขั้น

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลผ่านยุทธศาสตร์ Digital Economy ในภาคอุตสาหกรรมการเงิน มีต้องมีความชัดเจนในกระบวนการและแผนพัฒนาที่สอดคล้องกันทั้งระบบ เพราะถือเป็นหัวใจหลักของการผลักดันธุรกิจโดยรวม

Read Full Article

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นพัฒนาสู่ Digital Economy

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นพัฒนาสู่ Digital Economy

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลจากภาครัฐ จะทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ด้านการบริการ สมดั่งปรัชญาองค์กร “Smart DBD”

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5)

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5)

“ขอเสนอความเห็นในประเด็นของ มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวช่วยและกระตุ้นให้ภาครัฐเองเกิดการปรับกระบวนการและบริการเข้าสู่ดิจิทัลธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นคนคอยช่วยเหลือ SME ที่ยังอ่อนในเรื่องกระบวนการธุรกิจและการลงทุนไอที”

Read Full Article

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“ผู้เขียนขอย้อนผู้อ่านไปให้ความสำคัญกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) อีกครั้ง ในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางการค้าขายสินค้า ระบบนี้เองที่เห็นว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างเต็มตัว”

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4)

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4)

“การก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอาจยังไม่ได้ตระหนักและไม่ได้เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ทางดิจิทัล จึงจำเป็นที่รัฐต้องรีบเร่งกำหนดมาตรการที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจทุกภาคส่วนรีบเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์ทางดิจิทัล”

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 2)

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 2)

“ผู้เขียนขอเสนอบทความในชุด การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งนับจากนี้ไปอีกหลายฉบับจะนำข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งเป็นมุมมอง แนวคิด รวมถึงตัวอย่างจากต่างประเทศมาพูดถึง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและให้ความรู้แนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล”

Read Full Article

เศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนประเทศ

  เศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนประเทศ

ติดตามความคืบหน้าของการผลักดันแผนเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องกฎหมาย การแบ่งส่วนราชการใหม่ และแนวคิดการทำงานแบบบูรณาการที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญ

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)

“ผู้เขียนขอเสนอบทความในชุด การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งนับจากนี้ไปอีกหลายฉบับจะนำข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งเป็นมุมมอง แนวคิด รวมถึงตัวอย่างจากต่างประเทศมาพูดถึง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและให้ความรู้แนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล”

Read Full Article