www.cioworldmagazine.com

Tag "Cyber Security"

“ฟอร์ติเน็ตมั่นใจโซลูชั่นช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ &พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”

    “ฟอร์ติเน็ตมั่นใจโซลูชั่นช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ &พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”

ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนเร่งยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 พร้อมนานาชาติและดำเนินธุรกรรมภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation: GDPR) ของสหภาพยุโรป

Read Full Article

ประกาศความพร้อม CEBIT ASEAN 2019

    ประกาศความพร้อม CEBIT ASEAN 2019

CEBIT ASEAN จับมือ 2 กระทรวงใหญ่ ประกาศจัดงาน CEBIT ASEAN 2019 ปลายปีเน้น4 เทคโนโลยีหลักขับเคลื่อนธุรกิจ Data and Cloud, Business Solutions, Smart Solutions และ IoT, Cyber Security

Read Full Article

ABeam เรียกร้องให้องค์กรเร่งเสริมการป้องกันภัยไซเบอร์

    ABeam เรียกร้องให้องค์กรเร่งเสริมการป้องกันภัยไซเบอร์

ABeam แนะองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำเป็นต้องเสริมสร้างการป้องกันระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง โดยมีกระบวนการที่รัดกุมครอบคลุมทุกด้าน

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 59) กลไกรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 59) กลไกรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

“ประเทศญี่ปุ่นเอง มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างกลไกเพื่อช่วยในการแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่มีชื่อว่า J-CSIP เพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน”

Read Full Article

หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

  หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้

Read Full Article

มองแนวทางพัฒนา Cyber defenses ทอ.สหรัฐฯ (USAF’s Cyber defenses: The need to collaborate)

  มองแนวทางพัฒนา Cyber defenses ทอ.สหรัฐฯ  (USAF’s Cyber defenses: The need to collaborate)

“เรียนรู้ระบบการป้องกันทางด้านไซเบอร์ ของ ทอ.สหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับการต่อต้านการถูกโจมตีและภัยคุกคามทางไซเบอร์นับเป็นพันๆ ครั้ง บนเครือข่ายหลักของกองทัพอากาศ (AFNET) ด้วยระบบ The Air Force Cyberspace Defense (ACD) เพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใหม่กว่า และรุนแรงมากขึ้น”

Read Full Article

Blockchain & Cyber Security

  Blockchain & Cyber Security

“เปิดประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร เมื่อต้องการใช้เทคโนโลยี Blockchain แม้ว่ากระบวนการเก็บข้อมูลของเทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความโปร่งใส แต่ที่ผ่านมาก็เคยถูกละเมิดมาแล้ว หลายองค์กรในประเทศไทยประกาศความสำเร็จในการทดลองใช้ Blockchain แต่ก็อย่าลืมเรื่องการรักษาความปลอดภัย”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com