www.cioworldmagazine.com

Tag "Cyber-Physical Systems"

NECTEC 5.0 From Shelf to Thais

    NECTEC 5.0 From Shelf to Thais

บทสัมภาษณ์ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการคนใหม่ของเนคเทค ถึงแผนงาน เป้าหมายต่างๆ ในวาระ 4 ปี ทำให้เข้าใจและมองเห็นทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศด้วยหนึ่งฟันเฟืองสำคัญอย่างเนคเทค สิ่งเหล่านี้คือ คำมั่นสัญญาที่ ผู้อำนวยการคนใหม่และทีมจะต้องฝ่าฟัน เดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จให้ได้

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

    ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

“การแปลงธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าโจทย์คือการต้องการสร้างความอยู่รอดในอนาคต แต่บนเส้นทางไปสู่จุดนั้นมีหลายองค์ประกอบที่ต้องช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นมาตรฐาน ในบทความนี้ขอแนะนำแนวคิดในเรื่องบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องผลักดันให้เกิดให้ได้”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดของการพัฒนา Industry 4.0

    ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดของการพัฒนา Industry 4.0

“บทความที่กล่าวถึงกรอบความคิดของการพัฒนาอุตสาหกรรม4.0 ของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ 3 ด้านหลักๆ คือ 1) สินค้าและบริการ2)กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ และ 3) รูปแบบธุรกิจ (Business Model)”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 บนหลักการ Cyber-Physical Systems

    ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 บนหลักการ Cyber-Physical Systems

“Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ของประเทศไทยบนพื้นฐานของแนวคิดของระบบCyber-Physical System(CPS)ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ช่วยให้การผลิตและการบริการมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดกับลูกค้า และยกระดับไปสู่เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 10) บทบาทของDigital Layerในโลกธุรกิจสมัยใหม่

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21  Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 10) บทบาทของDigital Layerในโลกธุรกิจสมัยใหม่

“IoTจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เชื่อมโยงเวทีของธุรกิจที่ปรากฏอยู่ในโลกสองใบ คือโลกดิจิทัลและโลกกายภาพ นำไปสู่การพัฒนาเวทีการค้าโลกครั้งสำคัญคือเวทีการค้า Global Value Chain (GVC)” ของศตวรรษที่ 21”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 9)

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21  Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 9)

“ทำความเข้าใจกับ Cyber-Physical System (CPS)เพื่อการนำไปใช้จริง และการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างโลกสองใบ เป็นแนวคิดสำคัญที่ใช้ออกแบบระบบธุรกิจใหม่ที่ใช้จุดแข็งของเทคโนโลยีดิจิทัลและจุดแข็งการทำกิจการจากกายภาพมาหล่อหลอมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 8)

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 8)

“ลงลึกในหัวเรื่อง Cyber-Physical System เพื่อทำความเข้าใจการทำธุรกิจในโลกสองใบ คือโลกดิจิทัล หรือโลกไซเบอร์ (Cyber World) และโลกกายภาพ (Physical World)ซึ่งจะต้องเชื่อมเข้าหากัน ด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีIoTและบริการคลาวด์”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems: การปฏิรูป GWU (ตอนที่ 7)

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21  Cyber-Physical Systems: การปฏิรูป GWU (ตอนที่ 7)

ผลพวงของการปฏิรูปการดำเนินเศรษฐกิจ ธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิทัล ทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งเกิดระบบอัตโนมัติในการทำงาน ปัญหาคนว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายของรัฐด้านสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems:Servitization(ตอนที่ 6)

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems:Servitization(ตอนที่ 6)

“ในบทความชุด Cyber-Physical Systemsครั้งนี้เป็นตอนที่ 6 ที่จะเน้นย้ำถึงแนวคิดของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) ที่เกิดจากอิทธิพลของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจ (Business Transformation)”

Read Full Article

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems (ตอนที่ 5): IoT Ecosystem

  ธุรกิจในศตวรรษที่ 21  Cyber-Physical Systems (ตอนที่ 5): IoT Ecosystem

“IoT เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยีครั้งใหม่นี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางการธุรกิจครั้งใหญ่ (Disruptive change) แต่ก่อนที่ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากIoTอยากเปิดประเด็นถึงคำว่า IoT Ecosystem หรือระบบนิเวศ IoTที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ IoT”

Read Full Article