www.cioworldmagazine.com

Tag "Airforce"

Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

    Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

ลองศึกษา Best Practices ของกองทัพอากาศ กับโอกาสที่จะนำ Big Data มาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของกองทัพ นั่นคือการทำให้มีวงรอบในการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม เพิ่มความปลอดภัย สรา้ง KM และลดการใช้พลังงาน

Read Full Article