www.cioworldmagazine.com

Tag "Agile"

ปฏิรูปองค์กรดิจิทัลด้วยหลักการ Agile และ DevOps

    ปฏิรูปองค์กรดิจิทัลด้วยหลักการ Agile และ DevOps

“เรียนรู้การหลักการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แบบ Agileหรือ DevOpsเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว ที่CIO จำเป็นต้องแปรรูประบบไอทีให้เป็นวัฒนธรรมของความร่วมมือภายในองค์กรที่สร้างขึ้นภายใต้หลักการของ Agile และ DevOps”

Read Full Article