www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี www.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
March 26
12:10 2019

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 จากนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นทางด้านการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มทส. ได้ประสบความสำเร็จและก้าวมายืนในแถวหน้าในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ โดยติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ World University Ranking ซึ่งการจัดอันดับในครั้งล่าสุดได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ความท้าทายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มทส. ได้ตั้งปณิธานสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในด้านต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญก็คือ การสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High-performance Computer) รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว ซึ่งเป็นนักวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สทส.)มาร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานในส่วนของการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่จะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวโน้มการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว นักวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.อิทธิพล กล่าวว่า “มทส. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง การเรียนการสอนจะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มทส. ได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในระดับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในสาขานั้นๆ ได้ในอนาคต”

“ในส่วนของงานที่ดูแลรับผิดชอบนั้นจะอยู่ในส่วนของนักฟิสิกส์ทฤษฎี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High-performance Computer) ขึ้นภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่จะเริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรม เช่นเดียวกับการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการช่วยทำงานที่จำเป็นต้องใช้การคำนวณสมรรถนะสูง เพื่อจำลองคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์”

“คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เช่น การจำลองในระดับอะตอม และการคาดการณ์คุณสมบัติของวัสดุต่างๆนักวิจัยยังสามารถใช้ประโยชน์จากการคำนวณสมรรถนะสูงของศูนย์ฯ แห่งนี้ เพื่อทำการทดลองในงานของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ เพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประหยัดต้นทุนจากการทดลองจริงไปได้มาก”

“ในตอนนี้ เรากำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ซึ่งเราได้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเข้ามาอีกมาก เพื่อรองรับความต้องการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด” ดร.อิทธิพล กล่าวเสริม

ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า ปัญหาสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แม้ว่าปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่า ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ความถี่ของปัญหานี้จะเกิดขึ้นมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับในเมืองหลวง

2ดร.อิทธิพล อธิบายว่า “ระบบไฟฟ้านับเป็นปัญหาหลักในการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือ ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะกินระยะเวลาไม่นาน แต่เป็นไปในลักษณะที่เกิดขึ้นถี่ๆ และเป็นเหตุทำให้ไม่เพียงแต่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลสูญหายเท่านั้น แต่ยังอาจจะสร้างความเสียหายโดยตรงต่อตัวคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จึงเป็นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึง”

เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสามารถทำงานได้อย่างไม่สะดุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ติดตั้งระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าของ EATON เพื่อให้มั่นใจถึงความมีเสถียรภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยมีหลักการพิจารณาเหตุผลของความเหมาะสมหลายประการ อาทิ

ประการแรก ความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้กับระบบแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ตามข้อกำหนดจำเพาะที่เราต้องการ

ประการที่ 2 นโยบายการให้บริการ ต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดปัญหา ทางมหาวิทยาลัยสามารถทำนัดหมายเพื่อขอรับบริการหลังการขายได้อย่างสะดวก

ประการที่ 3 ความคุ้มค่าในการลงทุนสูงเมื่อเทียบประสิทธิภาพและราคากับระบบเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ

และ ประการที่ 4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการทำการของเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจำนวน 15 เครื่อง ด้วยขนาดที่ใช้อยู่นี้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันยังมีความสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับการขยายระบบเมื่อมีจำนวนคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในอนาคต”

“เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นในอนาคตของมหาวิทยาลัยสำหรับระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าควรจะมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากความคุ้มค่าของราคา (ราคาต่อวัตต์) กล่าวคือ ควรมีขนาดเล็กลง และสามารถเก็บไฟได้นานขึ้น”

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com