www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...

ความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที

ความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที
February 15
13:40 2016
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชี่ยวชาญเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์ออนไลน์

“เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของผู้ทำหน้าที่ในสายงานไอที ซึ่งจะทีความสัมพันธ์กับกลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ รอบด้าน ซึ่งบทความนี้นำเสนอแนวทางและลักษณะความสัมพันธ์นั้นๆ ที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพทางด้านไอที”

คนที่เป็นมืออาชีพทางด้านไอทีได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษหลายอย่าง คือ (1) ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านไอที หมายถึง ต้องใช้ความรู้ประเภทขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นภาษา Java Script, C#, PHP, C++ เป็นต้น มีการตระเตรียมเรื่องความเข้มข้นทางวิชาการ ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูงมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์

1(2) มีสุขภาพและการตัดสินใจที่ดี (3) มีสติปัญญาดีมีพลังจิตที่เข้มแข็ง และ (4) มีการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นที่ยอมรับของสังคม ตำแหน่งงานของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที ได้แก่ นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้บริหารฐานข้อมูลเครือข่ายท้องถิ่นและหัวหน้าสำนักงานสารสนเทศ คนที่เป็นมืออาชีพด้านไอทีนั้น คล้ายกับคนที่เป็นมืออาชีพในด้านอื่น เช่น หมอ ทนาย และนักบัญชี บุคคลผู้เป็นมืออาชีพเหล่านี้ ต้องยึดถือความถูกต้องเป็นพิเศษ และต้องมีความรับผิดชอบสูง มีจรรยาบรรณ

ตัวอย่างเช่น หมอหรือนายแพทย์ การสั่งจ่ายยา การทำศัลยกรรม ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ และต้องรักษาสารสนเทศของคนไข้ไว้เป็นความลับด้วย คนเป็นมืออาชีพทางด้านไอทีนั้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลประเภทต่างๆ หลายอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานในการทำงาน ได้แก่นายจ้าง ลูกค้า ผู้จัดหาสิ่งของให้ ผู้ใช้งานไอที โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ความสัมพันธ์ของคนทำงานไอทีกับนายจ้าง ซึ่งมีความสัมพันธ์สำคัญหลายแง่มุม ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายจะต้องกระชับความสัมพันธ์กันเอาไว้อย่างเข้มแข็ง และจะต้องมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแง่มุมขั้นพื้นฐานในฐานะของการเป็นพนักงาน ก่อนที่จะยอมรับข้อเสนอของการจ้างงาน เรื่องต่างๆ เหล่านี้ประกอบไปด้วย ชื่องานการคาดหวังการปฏิบัติงานทั่วไป ความรับผิดชอบเฉพาะในการทำงาน รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขพื้นฐานของการจ้างงานที่เป็นกฎเกณฑ์ของบริษัทนอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คนทำงานไอทีซึ่งมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลหรือมีสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการต่างๆ ได้ตามนโยบาย การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นพื้นที่ที่ซึ่งคนงานไอที อาจจะถูกชักจูงไปในการละเมิดกฎหมายและนโยบายขององค์กรได้ง่าย

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานไอทีกับลูกค้า คนทำงานไอทีนั้นมีหน้าที่ให้บริการกับลูกค้า บางครั้ง “ลูกค้า” เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกัน ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเดียวกันกับที่คนงานไอทีทำงานอยู่ ในกรณีอื่นๆ ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความแตกต่างกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานไอทีและลูกค้า คือแต่ละฝ่ายตกลงที่จะให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่กันและกัน โดยทั่วไปคนทำงานไอที ทำหน้าที่จัดการในเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือการบริการที่ค่าใช้จ่ายบางอย่างและอยู่ในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คนทำงานไอที ก็อาจจะเห็นด้วยกับนำซอฟต์แวร์ชุดบัญชีเจ้าหนี้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้าก็ให้ค่าตอบแทนการเข้าถึงการติดต่อเรื่องที่สำคัญและบางทีอาจจะเป็นให้พื้นการทำงาน โดยปกติแล้ว ความสัมพันธ์นี้มักจะอยู่ในสัญญาข้อตกลงที่เป็นเอกสารว่า ใครจะทำอะไร เมื่อไรจะเริ่มต้นการทำงาน จะใช้เวลาในการทำงานนานเท่าไร จำนวนเงินเท่าไรที่ลูกค้าจะต้องจ่าย เป็นต้น

คนที่ทำงานไอทีมีหน้าที่ให้คำแนะนำในการตัดสินใจเลือกของลูกค้าเกี่ยวกับโครงงานประเภทต่างๆโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของสารสนเทศ ลูกค้าจะมีความเชื่อใจคนทำงานไอทีว่า เขาจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้าต้องการ ส่วนคนทำงานไอทีเชื่อว่า ลูกค้าจะจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีความสำคัญ ตั้งใจฟัง และทำความเข้าใจว่า อะไรที่คนทำงานไอทีได้พูด

สิ่งที่คนทำงานไอทีซึ่งต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นในการประสานกับลูกค้า คือ (1) การโกง หรือการทุจริตเป็นอาชญากรรมที่เกิดจากการได้รับสินค้า การบริการ ทรัพย์สิน ด้วยวิธีการหลอกลวงหรือการใช้กลอุบาย (2) การบิดเบือนความจริง เป็นความไม่สมบูรณ์ของข้อเท็จจริง ถ้าการบิดเบือนความจริงนั้น อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลอื่น ที่จะเข้าทำสัญญาทำการยกเลิกสัญญาหรือขอชำระเงินคืนความเสียหาย (3) การผิดสัญญา การผิดสัญญาเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ยังมีการละเมิดเนื้อหาของสัญญาหรือทำลายสาระสำคัญของสัญญาซึ่งมุ่งมั่นจะทำบนพื้นฐานของความไม่ถูกต้อง

กรณี เมื่อมีการละเมิดเนื้อหาของสัญญา บุคคลผู้ที่ไม่ได้ทำการละเมิด สามารถกระทำได้ทั้ง (1) ยกเลิกสัญญาที่แสวงหาการชดใช้ความเสียหายจากการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาไปที่อีกฝ่ายหนึ่ง การละเมิดใดๆ และจะออกจากการปฏิบัติเพิ่มเติมใดๆ ภายใต้สัญญา หรือ (2) การรักษาสัญญาในขณะที่ผลกระทบและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ละเมิด งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ ก็เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างผู้ขายและลูกค้าเพื่อพัฒนาระบบ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดว่าใครเป็นฝ่ายผิด

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานไอทีกับผู้จัดหาสิ่งของให้ คนทำงานไอที ต้องประสานงานในหลายเรื่องที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเป็นผู้จัดการในเรื่องของการให้บริการ ส่วนใหญ่คนทำงานไอทีนั้น ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับผู้จัดหาสิ่งของให้ สนับสนุนส่งเสริมตามสายงานในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความคิดเห็น เช่น สารสนเทศสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และแนวทางผลกระทบด้านราคา จากการนำไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้จัดหาสิ่งของให้ คนทำงานไอทีสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาสิ่งของให้ โดยการจัดการอย่างเป็นธรรมกับพวกเขาและไม่กระทำการบางอย่างของตนเองอย่างไม่มีเหตุผล เช่น การให้สินบน เป็นต้น

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานด้านไอทีกับผู้ใช้ไอทีผู้ใช้ไอที (IT user) หมายถึง คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ส่วนความหมายที่เห็นได้ชัดเจน คือ ผู้ใช้โดยทั่วไปนั้น สามารถที่จะได้รับการพัฒนา การติดตั้ง การบริการ และการได้รับการบริการ โดยเฉพาะการบริการด้านผลิตภัณฑ์จากคนที่ทำงานด้านไอที ส่วนหน้าที่ของคนทำงานด้านไอที นั้น คือ (1) เข้าใจความสามารถและความต้องการของผู้ใช้ (2)นำส่งผลิตภัณฑ์ และการบริการ ให้ทันกับความต้องการ (3)สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนพฤติกรรมทางด้านจริยธรรม (4)อย่าท้อแท้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (5)ลดความไม่เหมาะสม ในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขององค์กร (6)หลีกเลี่ยงการแบ่งปันสารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสม

สรุปโดยภาพรวมความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอทีนั้น ส่วนใหญ่เน้นไปที่ความมีจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คนทำงานด้านไอทีนั้นต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง ยึดถือความถูกต้อง ไม่คดโกง ไม่บิดเบือนความจริง ไม่ผิดสัญญา นอกจากนั้น ยังต้องมีความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกค้า ผู้จัดหาสิ่งของให้ และผู้ใช้งานไอที ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้น เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะจ้างงานหรือทำงานร่วมกับคนที่เป็นมืออาชีพทางด้านไอที

Tags
IT

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com