www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ด้วย Infographics

สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ด้วย Infographics
November 08
15:10 2016
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชี่ยวชาญเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์ออนไลน์

“การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ แผนผัง ชาร์ต ประกอบตัวหนังสือ ที่เรียกว่าอินโฟกราฟิก (Infographics) เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการนำเสนอข้อมูล ที่มีส่วนช่วยเรื่องการพัฒนาการศึกษา ระบบวิธีคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย การใช้งานในเชิงข่าว การตลาดเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่จดจำและเข้าใจได้ง่ายจริง”

จากข่าวด้านการศึกษา ตามที่เราได้รับทราบกันอยู่บ่อยครั้งคือ เด็กไทยขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์คือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่ค่อยเป็น จึงเป็นส่วนหนึ่งทำให้การศึกษาของไทยด้อยคุณภาพลงไปทุกที ทีมข่าวด้านการศึกษาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รายงานข่าว เมื่อมกราคม พ.ศ. 2558 ว่า สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ จำนวน 2,508 คน เรื่อง การศึกษาไทยในสายตาครูสรุปผลที่เป็นประเด็นสำคัญ คือ เมื่อถามถึง จุดเด่นของการศึกษาไทยร้อยละ 31.86 เห็นว่า มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น

1ขณะที่จุดด้อยของการศึกษาไทยร้อยละ 30.36 เห็นว่า เด็กไทยยังขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ อ่อนเรื่องภาษา ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ร้อยละ 29.32 หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสับสนเมื่อถามถึง “ครู” ณ วันนี้ ร้อยละ 35.07 เห็นว่า มีภาระงานมากทั้งงานสอนและงานเอกสาร/การทำผลงานวิชาการ ต้องทำหลายหน้าที่ /ไม่มีเวลาให้กับเด็ก ทำให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

แนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยได้ คือ การนำเอา อินโฟกราฟิก (Infographics)เข้ามาช่วยในเรื่องการเรียนการสอน เช่น ครูอาจจะมอบหมายงานให้นักเรียนนักศึกษาทำรายงานหรืองานมอบหมายในลักษณะของ อินโฟกราฟิก เพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข แนวโน้ม สถิติ และการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและรู้จักการคิดวิเคราะห์มากขึ้น พร้อมฝึกทักษะเรื่องการพูดในที่ชุมชนไปในตัว

Infographics ย่อมาจาก Information Graphics คือ ภาพกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลความรู้ ตัวเลข สถิติ เปอร์เซ็นต์ เป็นการย่นย่อสรุปข้อมูลให้สั้นกระชับรวดเร็วและชัดเจน โดยอาจแสดงเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม หรือแผนที่ ทำให้สามารถประมวลผลเข้าใจและตัดสินใจได้ง่าย เหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลที่เรียกกันว่า Big Data ในระยะเวลาอันจำกัด

ข้อดีของอินโฟกราฟิก คือ(1)ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน ครู และบุคคลากรต่างๆ ด้านการศึกษา (2)ผู้ใช้สามารถจดจำเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น (3)เป็นประโยชน์ในการทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูล (4)ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะการอ่านง่ายทำให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆ ได้เร็วขึ้น (5) ดึงดูดความสนใจได้ง่าย เพราะ Infographics ประกอบด้วยสีสันและลวดลายที่น่าสนใจ (6) การเพิ่ม Infographics ให้เว็บ สามารถเสริมภาพลักษณ์ความสร้างสรรค์ให้เว็บได้ (7)เพิ่มทราฟฟิก (Traffic) ให้กับเว็บไซต์ เพราะความง่ายในการศึกษาอาจทำให้มีผู้ติดใจต้องการกลับมาชม Infographic ใหม่ๆ ตลอดเวลา

สำหรับอินโฟกราฟิกมีการใช้กันมานานหลายปีแล้ว และปัจจุบันมีจำนวนตัวเลขการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากใช้งานง่ายสะดวก มีเครื่องมือฟรีที่อำนวยความสะดวกทำให้สามารถสร้างอินโฟกราฟิกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มใหญ่ เช่น ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่อินโฟกราฟิกไปยังประชาชนคนอื่นๆ ได้ทั่วโลก จึงเป็นเหตุให้อินโฟกราฟิกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อินโฟกราฟิก เป็นลักษณะการจัดระเบียบข้อมูลที่มีจำนวนมากและหลากหลายให้จบลงได้ด้วยภาพเดียว ตั้งแต่ในอดีตมีการนำเอาอินโฟกราฟิกมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น แสดงสภาพภูมิอากาศแสดงแผนที่เส้นทางการขนส่ง โดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก เพื่อบูรณาการความหลากหลายของข้อมูล เช่นรูปแบบแนวคิดของเครือข่ายการขนส่ง จุดถ่ายโอนและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น แผนที่การขนส่งสาธารณะของ Washington Metro และรถไฟฟ้าใต้ดินที่ลอนดอน คือตัวอย่างหนึ่งของการใช้ อินโฟกราฟิก

บล็อก ของ Zidan.Rider ใน Oknation.net เขียนไว้ว่า Infographics แทรกซึมและซอกซอนไปได้ในทุกๆ สื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อดิจิทัลอย่างเว็บไซต์บล็อกและโซเชียลมีเดียคำว่า Infographics มีการรายงานสืบค้นใน Google มากถึง 14.5 ล้าน ในปีพ.ศ.2555และเพิ่มขึ้นถึง 800% ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น

พลังของ Infographics มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์โดยตรง ตัวอย่างที่มักมีการหยิบยกไปอ้างอิงอยู่เสมอ คือ 90% ของข้อมูลที่เข้าสู่สมองของมนุษย์คือข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟิกต่างๆ เร้าความสนใจได้ดีกว่า คนจดจำเรื่องราวจากการอ่านได้เพียง 20% และ 40% ของผู้บริโภคจะตอบสนองต่อข้อมูลที่เป็นรูปภาพมากว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือธรรมดา และการโพสต์ Infographics ในโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์จะมีการ รีทวิตมากกว่าการโพสต์ในรูปแบบปรกติถึงขณะที่ 45% ของผู้ ใช้งานเว็บไซต์จะคลิกลิงก์นั้น หากเป็นข้อมูล Infographics ขณะที่ 30% จะส่งต่อหรือแชร์ต่อข้อมูลนั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่มีประโยชน์ใดๆ ก็ตาม

อาศิรา พนาราม ได้เขียนเอาไว้ว่า การใช้งานอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ.2005 กระแสของอินโฟกราฟิกแรงขึ้นมาพร้อมๆ กับเว็บอย่าง Digg และ Reddit ที่รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารบทความด้านเทคโนโลยี อินโฟกราฟิกทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเปิดช่องทางให้ใครก็ได้โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นมา และหากโพสต์นั้นดีเข้าท่า สมาชิกก็จะเข้ามาช่วยกัน “ขุด” (Dig) ยิ่งโพสต์ไหนมียอดขุดเยอะก็จะยิ่งขึ้นมาอยู่ด้านบนเหนือโพสต์อื่นๆ เหตุนี้ทำให้บรรดาบล็อกเกอร์นักโพสต์ต่างแข่งขันกันจัดเต็มให้กับโพสต์ของตัวเอง ใส่ลูกเล่นกันเต็มที่ทั้งภาพ ดนตรี ไฟล์วิดีโอ ฯลฯ จนในที่สุด ก็มีคนหัวใสงัดเอาอินโฟกราฟิกขึ้นมาใช้เป็นไม้ตาย ทำให้อินโฟกราฟิกได้รับความนิยมและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปสู่วงการต่างๆ

อินโฟกราฟิก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้าน เช่นด้านการสื่อสารมวลชน ใช้อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลข่าวสาร นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ซึ่งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวหลายแห่ง ได้พากันออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อใช้รายงานความคืบหน้าคะแนนนิยม และการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมไปถึงเรื่องของนโยบายและงบประมาณทางด้านการเงินต่างๆ ด้านการศึกษา ใช้อินโฟกราฟิกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนักศึกษา

ในภาคธุรกิจ นักการตลาดได้ใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่มีศักยภาพให้หันมาซื้อสินค้า และจงรักภักดีต่อแบรนด์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก เช่น ใช้อธิบายสอนเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การออมเงินบอกเล่าถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 3Gอธิบายเกี่ยวกับผลสำรวจ และงานงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหวย ตลอดจนนำไปใช้ในการโฆษณาสินค้าต่างๆสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ อินโฟกราฟิก สามารถใช้ได้หลายโปรแกรม เช่น Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel หรือโปรแกรม illustrator Coreldraw หรือโปรแกรม Vector ก็ได้เช่นกัน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า อินโฟกราฟิกมีประโยชน์หลากหลายและเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ ที่บุคคลผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ควรนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทย ทำให้สามารถเข้าใจ และจดจำเนื้อหาได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยกันปฏิรูประบบการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.