www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ความสำคัญของการเรียนไอที

ความสำคัญของการเรียนไอที
May 10
11:02 2016
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชี่ยวชาญเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์ออนไลน์

“ลองมาอัพเดตหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีในบ้านเราบ้างว่า ณ ปัจจุบันมีหลักสูตรอะไร อย่างไร และจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศได้อย่างไร”

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะการศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศต่อไปได้ การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีก็เช่นเดียวกัน หากเรียนรู้ทางด้านไอทีเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้มีโอกาสในการเลือกอาชีพที่ดี ได้รับเงินเดือนสูง มีความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไอทีเอาไว้อย่างชัดแจ้ง

1สำหรับการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบันตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มีหลายคณะ หลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน ตามความชอบถนัดของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา คนเลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร์กันมาก โดยเฉพาะสายไอที แต่จากการรายงานของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง วิกฤติ ไวท์ คอลลาร์ขาดคน ขาดใจนพวรรณ จุลกนิษฐ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า สัญญาณการขาดแคลนแรงงานคนหนุ่มสาวมานั่งโต๊ะทำงาน หรือ ไวท์คอลล่าร์ (White-collar worker) ได้เพิ่มทวีขึ้น

อีกทรรศนะหนึ่งของ ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ได้สะท้อนปัญหาซึ่งเสริมกันว่า กลุ่มธุรกิจไอทีต้องการบุคลากรตลอดเวลา โดยเฉพาะตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนา (Developer) หรือที่ปรึกษา (Consultant) แต่คนเก่งด้านนี้กลับหันเหไปสู่อาชีพอิสระ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ

คราวนี้ ลองมาดูหลักสูตรการเรียนการสอนในสายไอทีกันบ้างว่ามีสาขาอะไรบ้าง ซึ่งมีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี-โท และเอก ในที่นี้ขอนำเอาข้อมูลหลักสูตรเฉพาะปริญญาตรี และภาพบางส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาประกอบ คือ

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขานี้จัดอยู่ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แต่ในบางมหาวิทยาลัยอาจสังกัดอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ให้วุฒิเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ในสาขานี้ จะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานจัดการธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น รวมถึงเรื่อง พาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) ด้วย ผู้จบการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลด้าน e-Learning ผู้สนับสนุนทางด้านเทคนิค นักเขียนชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน ผู้ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

22.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือบางมหาวิทยาลัยใช้คำว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ให้วุฒิเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานี้ ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยเน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีเหตุมีผล โดยใช้หลักการทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จบสาขานี้ สามารถทำงานในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้ให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบธุรกิจหรือลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ให้วุฒิเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานี้ เน้นการเรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ การป้องกันภัยของระบบ รวมทั้งการดูแลจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ Big Data and the Cloud Computing

จุดเด่นคือ ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิMicrosoft TechDays, glThailand (Google Developer) และ Cisco Networking Academy เป็นต้น

ผู้จบสาขานี้ สามารถทำงานในตำแหน่ง ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาระบบ ผู้จัดการระบบเครือข่าย วิศวกรระบบ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ผู้ทดสอบระบบ ผู้ดูแลด้านเทคนิคและความปลอดภัยระบบเครือข่าย ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้วุฒิเป็น วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขานี้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) การออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านVLSI (Very Large Scale Integrated Circuit) การออกแบบ ติดตั้งและควบคุมระบบเครือข่าย รวมทั้งการเขียนโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการข้อมูลของระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

ผู้ที่จบสาขานี้ สามารถทำงานในตำแหน่ง นักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรส่วนชุดคำสั่ง ที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน และเป็นฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น ใครจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหน คณะหรือมหาวิทยาลัยใด ต้องดูความถนัดและความชอบของตนเองเป็นหลัก ไม่ควรเลือกตามเพื่อน หรือถูกบีบบังคับ เพราะว่าการศึกษาทางด้านไอที และการลงทุนทางด้านไอที นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้และคุณวุฒิเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เพิ่มโอกาสในการเลือกอาชีพที่ตนเองชอบ ได้รับเงินเดือน เพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน และช่วยทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com