www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

e-Business ศักยภาพการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

e-Business ศักยภาพการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
November 03
16:28 2015
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชี่ยวชาญเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์ออนไลน์

“ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล ทุกองค์อรทุกธุรกิจต่างมุ่งสู่การสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นดิจิทัล โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร เพราะนับจากนี้ธุรกิจใดที่ยังไม่หันมามองกระบวนการดิจิทัลคุณอาจไร้ซึ่งความสามารถการแข่งขัน”

ในปัจจุบัน การทำธุรกิจเกือบทุกประเภท ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยอินเทอร์เน็ตเกือบแทบทั้งสิ้น ที่เรียกกันว่า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)ซึ่งก็คือ รูปแบบของการทำธุรกิจชนิดหนึ่ง ที่อาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตตลอดจนการใช้เครือข่ายการเชื่อมต่อในองค์กร เพื่อการสื่อสาร การติดต่อกับลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

1ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ยังหมายความรวมไปถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย การตลาด การประมูล การชำระเงินการบริการด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในที่นี้ขอกล่าวถึงลักษณะของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) การประมวลผลรายการทางธุรกิจ (2) การจัดการระบบสารสนเทศ (3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ (4) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ คือ:

1. การประมวลผลรายการทางธุรกิจ คือระบบสารสนเทศซึ่งทำการประมวลผลผลลัพธ์ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการดำเนินการทางธุรกิจประเภทต่างๆ กิจกรรมการประมวลผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ เช่น การขาย การจัดซื้อ การฝาก การถอน การคืนเงิน และการจ่ายเงิน เป็นต้นสามารถแยกย่อยออกเป็น 2 อย่าง คือ การประมวลผลเป็นชุดหรืองวด(Batch Processing)เช่น ระบบเงินเดือนของพนักงานการขาย การสั่งซื้อ การออกใบกำกับสินค้า และการประมวลผลตามเวลาเป็นจริงหรือออนไลน์(Real-Time Processing)เป็นการประมวลผลซึ่งสามารถได้รับการโต้ตอบกลับในทันทีทันใด

2. การจัดการระบบสารสนเทศ เป็นแนวความคิดเรื่องระบบสนับสนุนการจัดการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) เกิดขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1960และระบบนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีระบบการประมวลผลข้อมูลในองค์กร กล่าวโดยรวมเป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ, เป็นการออกรายงานเพื่อนำมาสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางในแต่ละระดับ, เป็นการช่วยประหยัดด้านเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียกใช้สารสนเทศทางมัลติมีเดีย เป็นต้น

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS)เป็นระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ มีการนำเอาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งมีการใช้ตัวแบบช่วยในการตัดสินใจ และมีฐานข้อมูลชนิดพิเศษ สามารถช่วยในกระบวนการตัดสินใจ การบริหารจัดการสำหรับผู้ใช้ระบบ DSS จะช่วยผู้บริหารในการใช้ตัวแบบเพื่อทำการวิเคราะห์, ใช้แบบจำลอง, ใช้การเรียกข้อมูลออกมาดู, และจึงมีการนำเสนอสารสนเทศตามความเหมาะสม

4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)คือ การซื้อขาย, การทำการตลาด, การให้การบริการด้านสารสนเทศต่างๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรนั้นมีการใช้อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต อินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอื่นๆ สนับสนุนกระบวนของการค้าในแต่ละขั้นตอน โดยทั้งนี้ การใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย เช่น กระบวนการชำระเงินซื้อสินค้า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กันอยู่ปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภทลำดับ คือ การทำธุรกิจจากบริษัทสู่ผู้บริโภค (Business-to-Consumer: B2C)การทำธุรกิจระหว่าง 2 บริษัทธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business: B2B)และ การทำธุรกิจระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer: C2C)

ศักยภาพของกระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันจะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น ซึ่งต้องมีองค์ประกอบอยู่ 8อย่าง คือ: (1) มีการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล(2) ชีวประวัติสั้นๆ และความเป็นส่วนบุคคล คือต้องมีการสร้างชีวประวัติสั้นๆ หรือ Profile ของตนเองขึ้นมา เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ e-Mail Address เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง

(3)การจัดการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ และการบริการชนิดต่างๆ ได้ และเพื่อที่จะประเมินผลผลิตภัณฑ์และการบริการเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดี ควรซื้อหรือไม่ (4) การจัดการเนื้อหาและสมุดแจ้งรายการสินค้า (Content and Catalog Management) ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์สร้างและการจัดการเนื้อหา ขนส่งข้อมูล ปรับปรุง และจัดการข้อมูลสารสนเทศมัลติมีเดียบนเว็บไซต์ให้ได้รับความสำเร็จ

(5) การจัดการเรื่องการไหลเวียนของกระแสงาน ได้แก่ การทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(6)การแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้แก่ การส่งข้อความโต้ตอบกลับมายังระบบ เมื่อมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาสู่เว็บไซต์เป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการชำระเงิน หรือมีบริษัทเงินทุนเข้ามาในระบบ ทำให้ทราบสถานะของพวกเขาเหล่านั้น(7) การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนสินค้า ได้แก่ ระบบที่มีการจัดการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนการบริการกันตามความต้องการของลูกค้า, ร้านค้า, และบริษัทเงินทุนอื่นๆ ที่มีการทำการประมวลผลข้อมูลร่วมกันอยู่ในระบบ

(8) กระบวนการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมทำกันอยู่ในปัจจุบัน คือ :กระบวนการชำระเงินผ่านเว็บไซต์(Web Payment Processes), การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer: EFT)การโอนเงินนิยมใช้ในระบบธนาคาร เช่น ระบบ ATM และโรงงานอุตสาหกรรมขายปลีก บางธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าสั่งจ่ายเงินทางโทรศัพท์ได้ เช่น PayPalและBillpoint มีการโอนเงินสดถึงกัน และสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ฟรี และมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ ผ่านบิลอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารเอง ซึ่งการชำระเงินผ่านบิลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็เป็นการใช้อินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้น ยังต้องอาศัยเครื่องมือ (Tools) การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นอีก เพื่อช่วยให้ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประสบความสำเร็จ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์เสียงเครื่องโทรสารงานสิ่งพิมพ์บนเว็บระบบแผงข่าวอิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ดังกรณีศึกษาจากเว็บไซต์thumbsup.in.th ได้รายงานตัวอย่างบริษัท Uberที่หันมาประกาศเปิดตัวบริการ “Uber for Business” อย่างเป็นทางการในหลายประเทศทั่วโลก โดยการันตีว่าบริการระบบ Billing หรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะพร้อมให้บริการใน 41 ประเทศใหม่ จากเดิมที่ชิมลางใน 4 ประเทศช่วงก่อนหน้านี้ก่อนจะขยายบริการมาที่อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการจนตัวเลขประเทศที่รองรับ Uber for Business ให้เป็น 45 ประเทศในขณะนี้ อันเป็นศักยภาพโดยรวมที่ทำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com