www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เครือข่ายหน่วยพิทักษ์สังคม

ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เครือข่ายหน่วยพิทักษ์สังคม
February 15
13:42 2017

“ลูกเสือไซเบอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยพิทักษ์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความปกติสุขและปลอดภัย การจัดอบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์คือการบ่มเพาะตัวแทนที่จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปที่ได้รับไปขยายผล สร้างเครือข่าย แนะนำสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้รู้จักช่วยกันดูแลสอดส่องและระวังภัยจากโลกไซเบอร์”

1ผู้เขียนมีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากร และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout)ซึ่งจัดขึ้น ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ จ.นครนายก ซึ่งมีแกนนำลูกเสือไซเบอร์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 160 คน โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ กิจกรรมสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

คำว่า ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนความหมายของลูกเสือไซเบอร์ คือลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือตามกฎหมาย ลูกเสือและบุคคลทั่วไปที่สมัครและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือไซเบอร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

ลูกเสือไซเบอร์เริ่มต้นจาก จุติ ไกรฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีนโยบายให้มีการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกลุ่มลูกเสือจำนวน 200 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง ในปี พ.ศ. 2553 และเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับกระทรวงศึกษาธิการ

4ส่วนประวัติความเป็นมาของลูกเสือไซเบอร์นั้น มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ที่มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้การใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันตนเองจากภัยบนโลกไซเบอร์ และความปลอดภัยในโลกออนไลน์

(2)เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ให้เป็นเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุนความสามัคคีภายในชาติ โดยอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์จะเป็นเสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและการสื่อสาร

จากความหมายของลูกเสือไซเบอร์ดังกล่าวนี้ ทำให้ลูกเสือไซเบอร์มีความแตกต่างจากลูกเสือโดยทั่วไป เนื่องจากถูกกำหนดไว้โดยบทบาทและหน้าที่เฉพาะของลูกเสือไซเบอร์ แต่ถูกผสมผสานความเป็นลูกเสือเอาไว้ ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือไซเบอร์ยังคงไว้ซึ่งความเป็นลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ มาตรา 8 คือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

สำหรับการจัดโครงการในปี พ.ศ.2559 นี้ รัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ชี้แจงว่า กิจกรรมสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ดังนี้ (1)เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือไซเบอร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (2)เพื่ออบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์ (ครูลูกเสือและ/หรือครู1คอมพิวเตอร์) แก่สถานศึกษาที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้แล้ว

(3)เพื่อขยายเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ให้เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (4)เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกเสือไซเบอร์ในการใช้งานด้าน ICT และรองรับการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษาทั่วประเทศแล้วจำนวนทั้งสิ้น 388 แห่ง โดยมีการจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 4 วัน 3 คืน มีครู อาจารย์ และบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักร้อยคน

สำหรับการอบรมที่ผู้เขียนมีโอกาสได้ร่วมในครั้งนี้มีการผสมผสานและการเสริมสร้างกิจกรรมลูกเสือตามความเหมาะสม อาทิ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานเป็นกลุ่ม สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ผสานกับการจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย การใช้งานระบบความปลอดภัย การป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และกฎหมาย เป็นต้น

3เพื่อการขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งเสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรม ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อการขยายผลสู่เด็ก-เยาวชนนักเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ และเข้าใจถึงแนวทางการขยายผลในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ต่อไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โครงการการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะจะได้แกนนำลูกเสือไซเบอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยพิทักษ์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความปกติสุขและปลอดภัย โดยครูผู้เป็นแกนนำลูกเสือไซเบอร์จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปที่ได้รับไปขยายผล แนะนำสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้รู้จักช่วยกันดูแลสอดส่องและระวังภัยจากโลกไซเบอร์

ซึ่งนับวันยิ่งมีอันตรายมากขึ้นทุกขณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยคุกคามทางเพศ, ภัยจากสิ่งเสพติดมึนเมา, การใช้ความรุนแรง, การละเมิดความเป็นส่วนตัว, การหมิ่นประมาท,ภาพลามกอนาจาร, การดูหมิ่นสถาบัน, ภัยต่อความมั่นคง, การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ไม่กระทำการอันใดที่ผิดกฎหมาย อันเป็นที่พึงปรารถนาของทุกคนในสังคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com