www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional
November 18
17:10 2019

“ทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารด้วย Infographicที่มีบทบาทต่อการสร้างความเข้าใจ ด้วยความได้เปรียบหลายประการเหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลที่เรียกกันว่า Big Data ในระยะเวลาอันจำกัด”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ Tech Season 4#8 ในหัวข้อ “พูดไม่เก็ตต้องสเก็ตซ์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional”โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ เมย์วดี จงฟูสุวรรณ Accounting Manager บริษัท Infographic Thailand คือ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พอสรุปประมวลความได้ดังต่อไปนี้

การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) ได้มีมานานแล้ว ย้อนหลังไปเมื่อ 3,200 ปี มีการบันทึกเรื่องเล่าการบูชาเทพ ศาสนา (Hero graphic) บนผนังพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ ในยุคของข้อมูลข่าวสาร (The Era of Information) มีคำถามว่า ทำไมต้องใช้ Infographicในการสื่อสาร เพราะว่าสมองของมนุษย์รับข้อมูลได้ เท่ากับหนังสือพิมพ์ 174 เล่ม ทุกวัน แต่สามารถจดจำได้เพียง 1% เท่านั้น สมองของมนุษย์ประมวลผลภาพมากกว่าตัวอักษร

ผศ.สุพลดังนั้น Infographic จึงเข้ามาช่วยตรงนี้ คือ ข้อมูลที่ผ่านการสื่อสารออกมาเป็นภาพ Infographic คืออะไร Infographic ย่อมาจาก Information Graphics คือ ภาพกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลความรู้ ตัวเลข สถิติ เปอร์เซ็นต์ เป็นการย่นย่อสรุปข้อมูลให้สั้นกระชับรวดเร็วและชัดเจน โดยอาจแสดงเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม หรือแผนที่ ทำให้สามารถประมวลผลเข้าใจและตัดสินใจได้ง่าย เหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลที่เรียกกันว่า Big Data ในระยะเวลาอันจำกัด

ข้อดีของอินโฟกราฟิก คือ (1)ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน ครู และบุคคลากรต่างๆ ด้านการศึกษา (2)ผู้ใช้สามารถจดจำเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น (3)เป็นประโยชน์ในการทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูล (4)ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะการอ่านง่ายทำให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆ ได้เร็วขึ้น

(5) ดึงดูดความสนใจได้ง่าย เพราะ Infographicประกอบด้วยสีสันและลวดลายที่น่าสนใจ (6) การเพิ่ม Infographicให้เว็บไซต์ สามารถเสริมภาพลักษณ์ความสร้างสรรค์ให้เว็บได้ (7) เพิ่มทราฟิก (Traffic) ให้กับเว็บไซต์ เพราะความง่ายในการศึกษาอาจทำให้มีผู้ติดใจต้องการกลับมาชม Infographicใหม่ๆ ตลอดเวลา

การสร้าง Infographicต้องรู้เรื่องวิธีการอ่าน พร้อมทำความเข้าใจเรื่องราวให้ชัดเจน และต้องทำ Contents ให้มีความน่าสนใจ คือ ต้องหาข้อมูล ออกแบบข้อมูล และทำข้อมูล วิธีการ สร้าง Infographicที่ดี ต้องมีองค์ประกอบ คือ (1)การออกแบบ (Design) เน้นความสวยงาม (2) เรื่องมีประโยชน์ (Stories) (3)เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ (Content)

กระบวนการสร้าง Infographicที่ดีมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน (7 Steps to Create a good Infographic) คือ:
ขั้นตอนที่ (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าเกี่ยวเรื่องอะไร ทำเพื่อใคร ขายให้ใคร โดยต้องคำนึงถึง เรื่องของความเร้าใจ (Inspiring), การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม (Change Behavior), ด้านการศึกษา (Education), ด้านความบันเทิง (Entertaining), ด้านการขาย (Sale), ข้อควรตระหนัก (Awareness), การเปลี่ยนแปลงท่าที (Change Attitude), และการตั้งค่า (Preference)

ขั้นตอนที่ (2) บีบเนื้อหา (Squeezing Contents)ให้กระชับมีความแข็งแรง เลือกคัดสรรหรือย่อยข้อมูลเพื่อใส่ใน Infographic ว่าจะจัดการกับข้อมูลอย่างไรดีเพื่อสกัดเนื้อหาให้กระชับ เมื่อทำควรคิดถึงกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เสมอ เนื้อหา ควรเป็นสถิติที่น่าสนใจ, เป็นเรื่องที่พูดยํ้าๆ, เป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน, เป็นเรื่องที่มีผลกับจิตใจ, เป็นเรื่องที่มีเหตุ-ผล เช่น เป็นเรื่องที่มีเหตุ-ผล เหตุ

ขั้นตอนที่ (3) การเชื่อมโยงเรื่องราว (Linking Stories)การเอาเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้มาก่อนมาจัดทำ มีการร้อยเรียงลำดับให้เป็นเรื่องที่ชัดเจน ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป จัดกลุ่มข้อมูล จำแนกข้อมูลออกมาเป็นกลุ่ม คำนึงถึง ปัญหาที่เกิด, สาเหตุ, ผลดี, ผลเสีย, วิธีแก้ไข

ขั้นตอนที่ (4) การสร้างหัวข้อไอเดียและเรื่องราว (Create Topic Ideas & Stories)ด้วยการนำความคิดมาเล่าเรื่อง ควรมีหัวข้อหลัก สั้นกระชับ เข้าใจง่าย น่าสนใจ และตรงประเด็น มีการเล่าเรื่องที่สร้างอารมณ์ ความรู้สึก

ขั้นตอนที่ (5) การร่างโครงร่างของอินโฟกราฟิก (Step 5 Drafting Infographic Outline)การร่างทำให้การบริหารงานมีความถูกต้อง คือ มีหัวข้อ (Headline) เช่น หัวข้อเช่นเดียวกับหัวข้อข่าว มีหัวข้อย่อย (Sub-Headline) การทำโครงร่างเนื้อหาควรมีครบกระบวนการ คือ ต้น (หัวเรื่อง), กลาง (ใจความ),จบ (สรุป) มีการอ้างอิงเนื้อหาและรูปภาพ มีการใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป (Template) มีการลำดับเวลา เช่น ประวัติความเป็นมาของบริษัท มีการเปรียบเทียบ ใช้เครื่องมือหลายๆ อย่าง เช่น Flowchart เป็นต้น

ขั้นตอนที่ (6) การออกแบบอินโฟกราฟิก (Designing Infographic)การออกแบบต้องมีหัวข้อหลัก มีหัวข้อย่อย มีการนำไอคอนมาใส่ มีความแข็งแรงของข้อมูล เช่น มาจากไหน มาจากใคร มีโครงสร้าง สี แนะนำให้ใช้เพียง 3 สี จาก 5 สี โดยอนุโลมให้ใช้ 3 สี ที่มีเฉดสีใกล้เคียงกัน

ขั้นตอนที่ (7)การทดสอบ (Test) เมื่อออกแบบ Infographic เรียบร้อยแล้วต้องมีการทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน เช่น บนเว็บไซต์ แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน จนมั่นใจได้ว่า สามารถนำ Infographicนั้นไปเปิดใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์

ท้ายสุด เป็นการแนะนำการใช้เว็บเซอร์วิสเพื่อช่วยสร้างInfographicมีความสวยงามและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Piktochart เว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก (Infographic), งานนำเสนอ (Presentations), รายงาน (Reports), ใบปลิว (Flyers), โปสเตอร์ (Posters) ที่ง่ายไม่ซับซ้อน

ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานและมีแม่แบบสำเร็จรูปให้ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับการออกแบบชิ้นงานทั้งแบบคนเดียวและเป็นทีม ซึ่งสามารถตรวจสอบชิ้นงานร่วมกันได้ ภายหลังจากที่ได้ทำการออกแบบเสร็จแล้วยังสามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้งานได้ในรูปแบบของไฟล์ PNG, JPEG และ PDF หรือส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ได้อีกด้วย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com