www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Smart Industry การก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

Smart Industry การก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
April 19
14:34 2017

หัวใจสำคัญของการพัฒนา Smart City คือการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละชุมชน การวางกรอบความคิดที่ชัดเจน ตีโจทย์ความต้องการ เข้าใจปัญหาเฉพาะของชุมชนและคนในพื้นที่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน

3หนึ่งในแกนหลักเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นั่นคือ ภาคอุตสาหกรรม การสร้าง Smart Industry เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐที่สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 แม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตไทยจะดูเหมือนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ

ภาครัฐจึงได้พยายามผลักดันให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรมและนำพาประชาชนทั้งประเทศให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำพาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดตั้งแต่ยุคไทยแลนด์3.0 และ 2.0 ที่ผ่านมา

วันนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนากลไกให้มีความสามารถในการแข่งขันกับมิตรประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งการเร่งบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันให้เกิดภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

1

Smart ด้วยเทคโนโลยี Smart
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่Smart Industry ต้องเน้นการพัฒนาเพื่อจะนำไปช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มจนจบ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลในการผลิต และมีกำไรมากขึ้น รวมทั้งจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ เพื่อการปรับปรุงคาดการณ์ล่วงหน้า หรือพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงกับการผลิต หรือกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ Smart Industryจะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องดีขึ้น รวมถึงการจัดการทรัพยากร รับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาไปสู่ smart Industry อาจจะเริ่มต้นได้จากหลากหลายโปรแกรม ตามแต่ความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ โดยอาจแบ่งเป็นหัวข้อสำคัญๆได้ดังต่อไปนี้

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com