www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Smart Health คนไทยสุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้

Smart Health คนไทยสุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
May 12
15:12 2017

เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่วงการแพทย์และบริการด้านสุขภาพของเราเป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ในเรื่องของความรู้ความสามารถของแพทย์ มีเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการบริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถสร้างรายได้มากกว่าปีละแสนล้านบาท

 

3แต่เมื่อมองในภาพรวมของความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีของประชาชนยังจำกัดอยู่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ต้องร่วมมือแก้ไขและพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยมองไปถึงเรื่องของการรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมืองสังคมผู้สูงอายุ

ที่คาดการณ์ว่าปี พ.ศ.2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ

แม้เราจะเห็นโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพบริการโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆ ทั้งระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลการรักษา การให้ยา ฯลฯ ได้แบบเรียลไทม์เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังถูกจำกัดการเชื่อมโยงใช้งานเพียงในเฉพาะสาขาหรือในโรงพยาบาลนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งหากมีการบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงข้อมูลได้กับทุกโรงพยาบาลในประเทศ จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินได้เป็นอย่างมาก

อนาล็อกสู่ดิจิทัล: สาธารณสุขยุคเปลี่ยนผ่าน

ชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (สธร.) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาร์ท เฮลท์ของประเทศไทยว่า ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล การรับข้อมูลข่าวสารจะทำได้รวดเร็วมากขึ้น เช่น โรคที่เกิดขึ้นใหม่ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยมีสุขภาพที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพหรืออีเฮลท์ รองรับรัฐบาลดิจิทัลทั้งด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพและการผลักดันการใช้กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสม

ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถบันทึกและส่งต่อข้อมูลการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทำให้การรักษามีความเหมาะสม

ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลรักษาจากระยะไกล สามารถได้รับคำปรึกษาผ่านวิดีโอ และติดตามอาการใน 24 ชั่วโมง ถ่ายทอดข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย กรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบหรือโทรติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล ที่สำคัญคือประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตัวเองด้วยข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือและเข้าถึงคำแนะนำได้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล สถานพยาบาลชุมชน และรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็นส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการจัดทำ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องกฏหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย (Privacy Law)

โครงการนำร่อง: แสนสุขสมาร์ทซิตี้ โฟกัสสุขภาพผู้สูงวัย

ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบางแสนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ภายใต้คอนเซ็ปต์ สมาร์ท ซิตี้ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพลเมืองให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากขณะนี้มีผู้สูงอายุค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรในเขตเทศบาล หรือราว 6,000 คนการดูแลผู้สูงอายุจึงกลายเป็นทั้งหน้าที่และโอกาสไปในเวลาเดียวกัน

shutterstockโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวทางเทศบาลได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยซากุ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางพยาบาลศาสตร์และผู้สูงอายุ ให้ไปศึกษารูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุจากเมืองซากุ จังหวัดนากาโน โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นำไปสู่การวางระบบพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขให้เป็นเดย์แคร์ (Day Care)

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับประชากรในท้องถิ่นและมีแผนต่อยอดสำหรับรองรับผู้สูงวัยชาวต่างชาติที่จะมาพำนักที่นี่ในระยะยาว เช่นเดียวกับสแกนดิเนเวียน วิลเลจอีกด้วย

กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ ชี้แนวทางเพื่อความพร้อมรับมือสู่ยุคสมาร์ทเฮลท์

มนต์วลี พัธโนทัย กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของสมาร์ทเฮลท์ในประเทศว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล การผลักดัน สนับสนุน Digital Health จะสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ภาครัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (Network Infrastructure)

มีการนำข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาวิเคราะห์วิจัย เปรียบเทียบ และพัฒนาการรักษาที่เป็นมาตราฐานสากล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ข้อผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Errors) รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงประวัติการรักษาของคนไข้ระหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษารวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยได้ (Improve Patient Safety)

“ขอเสนอให้ภาครัฐเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในส่วนมาตรฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR: Electronic Medical Records) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลในการรักษาดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ถือได้ว่าเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้แผนการขับเคลื่อนสมาร์ทเฮลท์ของประเทศสำเร็จตามเป้าหมาย” มนต์วลี กล่าว

นอกจากนี้ด้านข้อกฎหมาย มีความเห็นว่า รัฐบาลควรกำหนดแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการออกกฎเกณฑ์สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อาทิการเชื่อมโยงข้อมูลของคนไข้ และการรักษาข้อมูลความลับคนไข้ในยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยยึดแนวการบริหารจัดการข้อมูลของคนไข้ให้เป็นตามมาตรฐานสากล

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.