www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

US AirForce (www.af.mil/News/Photos/igphoto/2002120350/)

Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร
May 21
10:18 2019

ลองศึกษา Best Practices ของกองทัพอากาศ กับโอกาสที่จะนำ Big Data มาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของกองทัพ นั่นคือการทำให้มีวงรอบในการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม เพิ่มความปลอดภัย สรา้ง KM และลดการใช้พลังงาน

น.อ.สรรสิริผู้เขียนอนุมานว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในวงการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ เริ่มเป็นรูปร่างและจริงจังตั้งแต่ ปี ค.ศ.1952 เมื่อมีการก่อตั้ง NSA (National Security Agency) หรือ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรข่าวกรองของ รัฐบาลสหรัฐฯ

พวกเขาใช้นักวิทยาการเข้ารหัส (Cryptologists) นับพันคน เพื่อจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วในองค์กร ตั้งแต่นั้นมารัฐบาลทั่วโลกก็ได้วิเคราะห์กระแสข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่กองทัพทั่วโลกได้ใช้ข้อมูล และในช่วง 5 ปีนี้ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ถูกรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข่าวกรอง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพ ที่สำคัญได้ถูกเปิดอย่างกว้างขวางสำหรับทางทหาร

เมื่อกองทัพเริ่มใช้ การรวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ความได้เปรียบนั้นสามารถมองเห็นได้จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานของกองทัพ ซึ่งเป้าหมายหลักของ ทุกกองทัพก็คือ การทำให้มีวงรอบในการตัดสินใจ (OODA Loop: Observe, Orient, Decide and Act) ที่รวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะสามารถช่วยให้ทุกกองทัพบรรลุเป้าหมายนั้นได้

ลองหันมาดูแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกองทัพอากาศว่า เขานำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้อย่างไร โดยบทความในฉบับมีมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ช่วยรักษาความปลอดภัยฐานทัพอากาศ

ด้วยกองทัพอากาศนั้นต้องการ การรักษาความปลอดภัยของฐานทัพอากาศที่ดีขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีคือ การรวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Real-Time Video Analytic ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time Video นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ อาทิ แจ้งเตือนคนเดินบนทางวิ่งเครื่องบิน (Runway) โดยระบบแจ้งเตือนจะไม่สนใจพฤติกรรมปกติที่เกิดขึ้นในสนามบิน

อย่างเช่น เครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงจอด ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV และเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะในหลายตำแหน่งของฐานทัพอากาศ ผลที่ได้รับคือ เพิ่มความสามารถในการตรวจจับแบบ Real Time ระบบจะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย ทำให้การรักษาความปลอดภัยของฐานทัพอากาศนั้นดีขึ้นในแบบ มีความสามารถในการป้องกันและแจ้งเตือน ก่อนที่อันตรายนั้น จะเกิดขึ้น (Preemptive)

เมื่อเทียบกับแบบเดิม ที่ต้องนำภาพที่บันทึกไว้กลับมาดูหลังจากความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว (Forensic) ที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Situation Awareness) และลดภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบกล้องอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: US Air Force

ที่มา: US Air Force

เพิ่มองค์ความรู้ (KM)ให้กับกองทัพอากาศ

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตถูกใช้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลต่างๆ ในองค์กรถูกเก็บในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์และมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในบางครั้งบุคลากรไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้

สำหรับทุกๆ องค์กร ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM) นั้นถือว่ามีความสำคัญ ผู้บริหารระดับสูง (CIO) ต้องทำให้มั่นใจว่า บุคลากรทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ อันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากองทัพอากาศ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่นำมาใช้ก็คือ การนำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ อย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถช่วยระบุแนวคิดและความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนมาก เหมาะสำหรับงานด้านข่าวกรอง

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ จะทำให้ระบบริหารจัดการความรู้ ของกองทัพอากาศนั้น มีข้อมูล ที่ถูกต้องและมีไว้ให้สำหรับบุคลากรของกองทัพอากาศในเวลาที่เหมาะสม โดยผ่านช่องทางที่ถูกต้อง ในทุกพื้นที่และทุกเวลา ที่สำคัญเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจให้แก่บุคลากร ซึ่งผล ที่ได้รับในภาพรวมนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ

ช่วยลดการใช้พลังงานในฐานทัพอากาศ

ฐานทัพอากาศ มีหลายแห่งทั่วประเทศ และมีหลายวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สำหรับกองทัพอากาศในยุค 5G ที่กำลังจะมาถึงนั้น รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์และสิ่งของ (IoT: Internet of Things) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดีของกองทัพอากาศกล่าวได้คือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ที่เป็นพื้นฐานของ IoT มาสนับสนุน เพื่อการลดการใช้พลังงานในฐานทัพอากาศ ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์หลายตัวแต่ละอาคารในฐานทัพอากาศ

เซ็นเซอร์เหล่านี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสวิตช์ไฟ เครื่องปรับอากาศ ประตูรักษาความปลอดภัย ลิฟท์ และแหล่งอื่นๆ ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ โดยพื้นฐานเป็นข้อมูลทั้งหมดที่สร้างโดยแต่ละอาคาร แล้วนำมาจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จะทำให้กองทัพอากาศในตอนนี้รู้ว่าแต่ละอาคารในฐานทัพอากาศนั้นมีการ ใช้พลังงาน อาทิ จากเครื่องปรับอากาศ มากน้อยขนาดไหนตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ร่วมกับข้อมูลของสภาพอากาศ เพื่อทำให้ผู้รับผิดชอบเกิดความเข้าใจในแนวทางลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในฐานทัพอากาศนั้นดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เพื่อทำการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในฐานทัพอากาศนั้นอย่าง เครื่องปรับอากาศ อันนำมาสู่แผนแห่งการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) บนอุปกรณ์เหล่านั้นต่อไป

ข้อคิดที่ฝากไว้

เมื่อคุณใช้ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างถูกต้อง ความเป็นไปได้จะไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เป็นเพียงแค่องค์กรเชิงพาณิชย์ แต่ยังรวมถึงองค์กรภาครัฐอย่างกองทัพอากาศ ถือเป็นตัวอย่างที่ ดีในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้กองทัพอากาศนั้นสามารถที่จะใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งในปัจจุบันบนโลกที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก การมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง ยังสามารถช่วยผู้บริหารระดับสูงของกองทัพ (CIO: Chief Information Officer) นั้นตัดสินใจได้ถูกต้องระหว่างการมีกองทัพที่ใช้งบประมาณที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีกองทัพที่ใช้งบประมาณโดยไม่จำกัด ทั้งนี้เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของกองทัพ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ที่กองทัพทั่วโลกได้นำมาใช้

โหลดไฟล์ pdf  BigData สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.