www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร...
  • HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ...
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...

กทปส. จัดสรรทุนปี 62 สร้างการเข้าถึงพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศ

กทปส. จัดสรรทุนปี 62 สร้างการเข้าถึงพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศ
November 26
15:17 2018

กทปส. จัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยฯ ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. พิจารณากรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (ทุนแบบเปิดกว้าง Open Grant) จำนวน 300 ล้านบาท ประเภทที่ 2 โครงการที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด จำนวน 700 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละประเภทมีแนวทางในการจัดสรรเงิน จากกองทุนฯ ที่ชัดเจน และมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Banner_CIO_big one_version2

นิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นชอบกรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ดั้งนี้
1.ทุนประเภทที่ 1 เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (ทุนแบบเปิดกว้าง : Open Grant) จำนวน 300 ล้านบาท มีเงื่อนไขการจัดสรรเงินดังนี้
1.1 ทุนเพื่อสนับสนุนการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และทุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร วงเงินไม่เกินโครงการละ 20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
1.2 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วงเงินไม่เกินโครงการละ 50 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี

Khun Nipon (2)

นิพนธ์ จงวิชิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอรับทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ยกเว้นหัวข้อต่อไปนี้ที่ไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้
1.ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
2.ด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
4.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
โดยทั้ง 5 หัวข้อข้างต้น กทปส. จะดำเนินการจัดทำรายละเอียด (TOR) ที่เหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บทของกองทุนก่อนประกาศให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนในลักษณะทุนประเภทที่ 2 ต่อไป

2. ทุนประเภทที่ 2 เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด โดยมีวงเงินจำนวนเงิน 700 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 โครงการมุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือทุนตามยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 670 ล้านบาท
2.2 โครงการต่อเนื่องด้วยวิธีตกลงกับหน่วยงานที่เคยได้รับทุน จำนวน 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2561 กทปส. ได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้กับโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจกว่า 50 โครงการ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคสื่อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยสามารถแยกแยะการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาจากช่องทางของสื่อต่าง ๆ และรู้จักที่จะตั้งคำถามต่อสื่อเพื่อให้ “รู้เท่าทันสื่อ” ในยุคสังคมปัจจุบัน โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตเนื้อหารายการที่สนุกสนานได้ความรู้สร้างสรรค์ และปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กติดตามชมอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองก็มีสื่อที่ไว้ใจได้ ปลอดภัย ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ทำให้เกิดความสบายใจจะเปิดให้เด็กได้รับชมอย่างต่อเนื่อง โครงการ “ชูใจ”: หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหุ่นยนต์ “ชูใจ” จะทำหน้าที่เฝ้าระวังภาวะอารมณ์ด้านลบ ประเมินปัญหาพฤติกรรมและปัญหาด้านความจำ รวมทั้งดูแล ช่วยเหลือ และบำบัดจิตใจของผู้สูงอายุโดยการโต้ตอบสนทนาแบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบระบบ Smart Healthcare Administrative Application

นอกจากนี้ กทปส. ยังได้สนุบสนุนโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบปัจเจกบุคคลในลักษณะองค์รวม โดยมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งเป็น Application และ Website สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยง ทางสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือตามกระบวนการทางการแพทย์โดยการเก็บรูปหน้า (Face detection) และข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลงานวิจัยและขยายผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต และอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำบทเรียนตลอดจนองค์ความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องจากทุกหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในกรณีสถานการณ์ภาวะวิกฤต มาจัดทำเป็นคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

Banner (660x80 Pixel)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com