www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

กฎหมายปฏิรูป ICT

กฎหมายปฏิรูป ICT
February 06
13:40 2015

“อีกก้าวหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศ นับจากการตั้งกระทรวงไอซีที การตั้งซิป้า ตั้งกสทช. หรือการออกพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จนถึงการวางโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิตอล ที่กล่าวได้ว่าเป็นการปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการทางการบริหารงานดิจิตอลอย่างแท้จริง”

HPE1 662x190

การวางโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเริ่มจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งออกกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้เพราะโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกของยุคดิจิตอลที่สามารถสร้างศักยภาพการผลิต การให้บริการ การค้า และความร่วมมือทุกระดับที่สามารถสื่อสาร นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กันและกันได้อย่างมหาศาล

ยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์ปัจจุบันก็ใช้รูปแบบดิจิตอล ซึ่งสามารถดูได้หลายช่องและมีภาพคมชัดมากยิ่งขึ้น หรือการค้าระหว่างประเทศนั้นก็อาจจะมีการใช้ระบบ National Single Window ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้ากับส่งออกสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ระบบนี้จะทำหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง

ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งข้อหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยประสบผลสำเร็จ คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคของสังคมดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบ จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและพิจารณาความพร้อมของกฎหมายภายในประเทศตลอดจนประสิทธิภาพของการบังคับใช้เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องดำเนินการทั้งในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสามารถพัฒนาไปสู่ยุคของสังคมดิจิตอลได้ โดยดำเนินการปกป้องดูแลให้มีความปลอดภัยด้วยในขณะเดียวกัน

ปัจจุบันการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมดูแลด้านไอซีที กิจการสารสนเทศรวมไปถึงโทรคมนาคมนั้น ยังถูกใช้โดยหน่วยงานที่กระจัดกระจาย โครงสร้างอำนาจยังมีความทับซ้อนในบางเรื่อง เช่นเรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่ต่อเนื่องกันก็อาจจะถูกแบ่งควบคุมโดยหน่วยงานคนละฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. แต่ผู้ที่มีอำนาจดูแลและสั่งปิดเว็บไซต์เป็นของกระทรวงไอซีที เป็นต้น

ล่าสุดนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย 8 ฉบับ จัดตั้ง 12 หน่วยงานใหม่ เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที โดยเปลี่ยนโครงสร้างเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงไปถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โดยมีการออกร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม่เพื่อปรับลดอำนาจหน้าที่ของ กสทช. จากเดิมที่มีบอร์ดย่อย จำนวน 2 คณะให้ยุบรวมเข้าด้วยกันเหลือเพียงคณะเดียวเท่านั้น พร้อมกับกำหนดให้การดำเนินงานต่างๆ ต้องสอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาและสอดคล้องกับนโยบายจากคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

โดยก่อนหน้านี้ ครม.ได้มีการอนุมัติกฎหมายใหม่ไปแล้ว 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. … กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ กำหนดให้มี คณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Soft Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge

ส่วนฉบับที่ 2 คือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ที่มีมิติของภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม มีการแบ่งส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส่วนในเรื่องนโยบายดิจิตอลนั้น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้ออกประกาศนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล โดยได้มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ เช่น การออกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (สพธอ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล

อีกทั้งได้มีการ แก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ตลอดจนการกำหนดให้สำนักงบประมาณ (สงป.) และกระทรวงการคลัง (กค.) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ เป็นต้น

ในส่วนของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น ได้มีการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. กำหนดหลักเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล

พร้อมกันนี้ยังมีการปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. อันเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผย และข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ สิทธิของเจ้าของข้อมูล หลักเกณฑ์การร้องเรียน และการให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากในปัจจุบันได้

เมื่อประเทศไทยเริ่มมีการวางโครงสร้างเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายแล้วย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีมาตรฐานการบริหารเป็นสากล หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและไม่ทับซ้อนกัน สุดท้ายแล้วทำให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ
NAKRIT photo  new

ผู้เขียน ณกฤช เศวตนันทน์
(เกียรตินิยม) นบท. นม.

นักกฎหมายโทรคมนาคม

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories