www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562
March 19
16:39 2019

“ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”

ไอดีซีเปิดเผยการคาดการณ์อุตสาหกรรมไอทีสำหรับประเทศไทยในปี 2562 และปีต่อไปว่า ภายในปี 2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP จะเติบโตเป็น 61% ของ GDP ทั้งประเทศ ซึ่งเกิดจากการผลักดันให้มีการใช้จ่ายด้านไอที ประมาณ 7 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์

โดยในปี 2562 ถึง 2565 ไอดีซีเชื่อว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบดิจิทัล เป็นผลให้เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น

10

ในรายงานการคาดการณ์ดังกล่าว ไอดีซีได้ให้ความเห็นว่า ผู้นำทางธุรกิจควรเร่งพิจารณานำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ไม่เฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เท่านั้น องค์กรที่เป็นของคนไทยในประเทศก็ควรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเช่นกัน

ซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการมองเห็นว่าตลาดและลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในใช้งานเทคโนโลยีใหม่รวมทั้งประสิทธิภาพและโมเดลธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

11“การแข่งขันเพื่อสร้างนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ในประเทศ เพราะประเทศไทยกำลังทำพัฒนาในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเปลี่ยนเศรษฐกิจจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมชั้นสูงมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน”

“อย่างไรก็ตามการนำแนวคิดใหม่อาจจะยังคงส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมและผู้นำทางด้านธุรกิจควรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ และนี่คือช่างเวลาที่เหมาะสมที่จะตระหนักว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลจะผลักดันให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เติบโตเช่นกัน” อัญชลี สุเดชาวงศ์สกุล นักวิเคราะห์ตลาด ซอฟต์แวร์ ประจำไอดีซีประเทศไทยกล่าว

นักวิเคราะห์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไอดีซีประเทศไทยยังเปิดเผยถึงแนวโน้มสำคัญที่กำหนดให้นำเสนอโอกาสและความท้าทายแก่ผู้นำด้านไอทีในปี 2562 และในปีถัดไป ดังนี้

1 Digitalized Economy ภายในปี 2565 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน GDP โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 61 ของ GPD ของประเทศไทย โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายทางด้านไอทีในปี 2562 ถึง 2565 ราว 7 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์ในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ การค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลการใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และกลุ่มธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ

ผลกระทบที่ตามมา คือ การปรับเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความเข้าใจและปรับไปสู่ กระบวนการคิดและกระบวยการทำงานที่เป็นดิจิทัล และมีการทำงานร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้นในมุมของประชาชนจะมีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลมากขึ้น

สำหรับแผนกไอที สิ่งที่บุคลากรในกลุ่มนี้ต้องทำคือ การเพิ่มความสามารถของตนเองอย่างเร่งด่วน และสำหรับแผนการดำเนินกิจการขององค์กร ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

2 Digital-native IT ภายในปี 2565 การใช้จ่ายด้านไอทีของประเทศไทย 60% จะใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 เนื่องจากมากกว่า 30% ขององค์กรที่อยู่สภาวะแวดล้อมไอทีแบบดั้งเดิม ได้ทำเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เกิดการเติบโตเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

2

Digitalized Economy ภายในปี 2565 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน GDP โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 61 ของ GPD ของประเทศไทย

โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือ การเกิดขึ้นของกลยุทธ์ Cloud firstที่จะกลายเป็นแนวคิดแบบกระแสหลักของการลงทุนด้านคางสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการยกระดับการสร้างประสบการณ์ลกค้าครั้งใหม่ให้เป็นดิจิทัล นอกจากนั้น สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ จะได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นหากปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีกระบวนการเป็นดิจิทัล

3 Expand to the Edge ภายในปี 2565 การปรับใช้ระบบคลาวด์ขององค์กรในประเทศไทยมากกว่า 20% จะไม่ใช่แค่การใช้คลาวด์เพียงแค่การประมวลผลข้อมูลในระบบเซิร์ฟเวอร์หรือสตอเรจเท่านั้น แต่จะเพิ่มการประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทางเช่น อุปกรณ์ IoT อุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆ ที่เชื่อมกันอยู่ในเครือข่ายเข้ามาด้วย และที่สำคัญ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ปลายทางราว 25% จะผนวกเทคโนโลยีอัจฉริยะของAIเข้าไปด้วย

3ข้อสังเกตจากไอดีซีคือ การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูล และอุปกรณ์ปลายทางเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้นแล้ว เรื่องข้อมูลทางธุรกิจ จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรจะต้องมองหาและเข้าใจการสร้างมูลค่าจากข้อมูล โดยที่หนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวประมวลผลข้อมูลคือ AI แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครือข่ายด้วย

4 AppDev Revolution ภายในปี 2565 แอพพลิเคชั่นใหม่ๆของประเทศไทย 70% จะถูกพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architectures) ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีความสามารถในการออกแบบ แก้จุดบกพร่องต่างๆ และใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการหรือนักพัฒนาโปรแกรมรายอื่นๆ ได้ รวมถึง 25% ของแอพพลิเคชั่นการผลิตทั้งหมดจะเป็นระบบคลาวด์

สิ่งที่เราสามารถพบได้จากการปฏิวัติของนักพัฒนาแอพฯ ในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก การเงินธนาคาร หรือผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซในบ้านเรา ซึ่งในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวต้องการความคล่องตัวหรือรวดเร็วสำหรับสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ

ซึ่งเทคโนโลยี Container จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Microservices Architecture เพราะความยืดหยุ่นและง่ายต่อการพัฒนา

5 New Developer Class ภายในปี 2567 จะเกิดนักพัฒนาโปรแกรมหน้าใหม่ที่เป็นมืออาชีพจำนวนมากที่สามารถสร้างโปรแกรม รหัสโปรแกรม (โค้ด) โดยที่ไม่ต้องลงมือเขียนสคริปต์จากพื้นฐานด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้จำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นเป็น 20% ในประเทศไทย และเป็นตัวเร่งให้กระบวนการของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

ภายในปีดังกล่าว เราจะเห็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกิดขึ้น (ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทักษะระดับสูง) ตรงนี้ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่ต้องสร้างความสมดุลของของการพัฒนาโปรแกรมในองค์กร รวมถึงบุคลากรที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย

เราจะเห็นเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กร ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการ หรือเรียกใช้ในลักษณะบริการได้ด้วยตัวเอง เกิดขึ้นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการพัฒนาโปรมแกรมง่ายขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณางบประมาณด้านไอทีโดยตรง

6  Explosion จากปี 2018 ถึงปี 2566ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ แพลตฟอร์มใหม่ จำนวนผู้พัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น วิธีการที่คล่องตัวมากกว่าเดิมและมีการใช้งานโค้ดในการเขียนโปรแกรมจำนวนมาก และคาดว่าจะมีแอพพลิเคชั่นฯ เกิดใหม่ราว4 ล้านแอพฯ ที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทย

เทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ แมชชีนเลิร์นนิ่ง หรือการสื่อสารความเร็วสูง จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย กระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์จะเร็วมากขึ้น การประมวลผลข้อมูลมหาศาลในเสี้ยววินาที ซึ่งส่งให้การทำงานของผู้บริหารในฝั่งธุรกิจ และฝั่งไอที ต้องทำงานสอดประสานกัน ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและลูกค้า

47 Growth Through Specialization ภายในปี 2565 15% ของการประมวลผลแบบคลาวด์สาธารณะจะใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ใช่ x86 (รวมถึงควอนตัม) ในประเทศไทย ภายในปี 2565 องค์กรต่างๆจะใช้จ่ายกับแอพพลิเคชั่นในรูปแบบการให้บริการแบบคลาวด์มากกว่าแอพพลิเคชั่นแบบที่ใช้ทั่วไป

องค์กรจะลงทุนซื้อบริการซอฟต์แวร์ (SaaS) ในลักษณะลงลึก เฉพาะทางที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ มากกว่าที่จะลงทุนซื้อบริการซอฟต์แวร์แบบทั่วๆ ไป มาใช้กับองค์กร

รวมถึงการได้รับความนิยมของ ระบบการประมวลผลแบบที่เรียกว่า Heterogeneous CPUที่หมายถึงระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์หรือคอร์มากกว่าหนึ่งประเภท ระบบเหล่านี้ได้รับประสิทธิภาพหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่เพิ่มโปรเซสเซอร์ประเภทเดียวกัน แต่เพิ่มโปรเซสเซอร์ร่วมที่ไม่เหมือนกันซึ่งมักจะรวมความสามารถในการประมวลผลพิเศษเพื่อจัดการงานเฉพาะทาง

58 AI is the New UI ภายในปี 2567 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญของระบบงานที่ต้องเขื่อมโยงกับผู้ใช้ หรือ User Interface แบบใหม่ รวมถึงกระบวนงานที่มีลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งในประเทศไทยลักษณะดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่1 ใน3 ของแอพฯ หรือบริการลูกค้าที่ต้องเชื่อมผ่านอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆ

และภายในปี 2565 มีองค์กรราว 20% จะใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง เช่น การโต้ตอบ สนทนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงธุรกิจกับลูกค้าข้อสังเกตที่ IDC มองเห็นคือ เทคโนโลยีแชตบอทที่มีความในการวิเคราะห์เสียงแบบเรียลไทม์ (Real Time Analyzer) จะเป็นความท้าทายใหม่ของกลุ่มงานด้านไอที ซึ่งพวกเขาจะต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งการพูดคุย บทสนทนาของมนุษย์ การใช้น้ำเสียง อารมณ์ ความรู้สึก ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้าโดยตรง

9 Expanding/Scaling Trust ความน่าเชื่อถือของระบบไอที การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยภายในปี 2566 ราว 25% ของเซิร์ฟเวอร์จะทำการเข้ารหัสความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในประเทศไทย มากกว่า 20% จะเป็นวิธีการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยโดยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคนไทยราว 3.5 ล้านคนจะถูกเก็บอัตลักษณ์ทางดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

IDC ให้ความเห็นไว้ว่า CIO และบุคลากรด้านไอที รวมถึงผู้บริหารอื่นๆ ควรเริ่มศึกษาและสร้างพันธมิตรเพื่อทำงานร่วมกับเวนเดอร์ หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain เพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนองค์กรต้องปรับวิธีการมองเรื่องความเสี่ยงให้เป็นแบบองค์รวม รวมถึงหารูปแบบ ROI ด้วยวิธีการใหม่ๆ เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยที่เริ่มเดินไปสู่ระบบอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังต้องทำงานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อวางสร้างแพลตฟอร์มการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

10 Consolidation vs Multicloud ภายในปีพ.ศ.2565 ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ระดับโลก 4 ราย จะกลายเป็นผู้ให้บริการ IaaS / PaaS มากถึง 80% ของการใช้งานในประเทศไทย แต่เมื่อถึงปี 2566 70% ของ100 องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยจะมีการใช้งานเทคโนโลยีระบบคลาวด์แบบผสม โดยปัจจุบันมีองค์กรไทยใช้งานคลาวด์แบบผสมอยู่ราว 54%

IDC ให้ความเห็นว่า กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบ multicloud จะกลายเป็นปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า และควรมองหาโซลูชั่นที่มี AI เพื่อสร้างระบบงานแบบอัตโนมัติให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานบนสภาพแวดล้อมของคลาวด์แบบผสมผสาน

ในอนาคตผู้บริหารในฝั่งธุรกิจจำเป็นต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีไอที เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายไอทีฝ่ายเดียว

บทบาทของ CIO ที่เปลี่ยนไปในยุค Digitalized Economy

12นอกเหนือจากที่ IDC จะเปิดเผยการคาดการณ์ทางด้านไอทีชั้นนำสำหรับปี 2562 และปีต่อไป แล้ว ซูเดฟแบงกาฮ์กรรมการผู้จัดการ IDC ASEAN ได้ให้ความเห็นต่อบทบาทของ CIO ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งมีหลายปัจจัยเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการปรับตัวครั้งนี้ อาทิ

*Younger age CIO ต้องร่วมทำงานกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงเราจะเป็นในอนาคตที่ CIO ในหลายๆ องค์กรจะเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งนั่นหมายถึง ความเข้าใจในลักษณะของวัย พฤติกรรมต่างๆ ความคุ้นชินกับเทคโนโลยี แรงจูงใจของช่วงวัยที่เปลี่ยนไปจะทำให้ วิธีการบริหารและการทำงานร่วมกันเปลี่ยนไป

*Innovation โลกแห่งนวัตกรรม จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้า CIO ต้องรู้จักการสร้าง การใช้ประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร รู้จักนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร และธุรกิจ

*Business Mind CIO จะไม่ใช่คนที่ทำงานอยู่ในห้องศูนย์ข้อมูลตลอดเวลาอีกต่อไป พวกคุณต้องเดินเข้าหาลูกค้า พูดคุยภาษาธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากเรื่องเทคโนโลยีที่คุณรู้มากกว่าใครเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการของลูกค้า

*Consumer Experience CIO และเทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนอย่างมากกับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ลูกค้าของแผนกไอทีอาจเป็นทั้งคนในฝั่งธุรกิจที่อยู่ร่วมองค์กรเดียวกัน หรืออาจเป็นลูกค้าจริงๆจงอย่าลืมว่าโลกทั้งใบกำลังแข่งขันที่การสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้น และ CIO เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้

*Journey not just CIO ประสบการณ์ของลูกค้า คือเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางตั้งแต่สัมผัสแรกไปจนถึงจบธุรกรรม และ CIO ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นผู้แบกรับภาระในระหว่างเส้นทาง การร่วมมือประสานกันในองค์กรระหว่างฝ่ายคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

*Not only support ฟังก์ชั่นงาน สนับสนุน ของฝ่ายไอทีและ CIO จะไม่ใช่ภาระงานหนึ่งเดียวอีกต่อไป เพราะ CIO จะกลายเป็นผู้นำในเชิงการวางกลยุทธ์ เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และชี้นำความสำเร็จให้โครงการทางธุรกิจได้

*No longer worried about technology compute ไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถอันมีอยู่จำกัดของระบบการประมวลผลของทรัพยากรไอทีอีกต่อไป เพาะเมื่อโลกก้าวสู่คลาวด์ ทุกสรรพกำลังสามารถเรียกมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

*New role CDO, CISO การเกิดขึ้นของเพื่อนในตำแหน่งใหม่อย่าง CDO (Chief Data Officer) หรือ CISO (Chief Information Security Officer) คือสิ่งที่ CIO ต้องวางตัว กำหนดบทบาทใหม่ ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบต่างๆ ใครคือ เจ้าของข้อมูล ใครคือคนใช้ข้อมูล ใครคือคนให้บริการ นี่คือเรื่องที่ต้องถกแถลงให้ชัดเจน

Related Articles

1 Comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com