www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที

คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที
June 20
15:45 2019

“คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals พัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0 โดยคณาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์บวกวิชาการ หลักสูตร ICT Project Management และ Data Science for Business เปิดคลาส กรกฎาคมนี้”

คณะ ICT  ม.มหิดล เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านไอซีทีให้พร้อมรับการแข่งขันของประเทศ และโลกยุคดิจิทัลเปิด โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals เชิญกลุ่มคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม ICT มาเป็นผู้ให้การอบรมอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นเปิด 2 หลักสูตร ICT Project Management Best Practicesและ Data Science for Business Transformation พร้อมรับ Certificate of Attendance หลังจบหลักสูตรจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มนักวิชาการของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดลผสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยร่วมกันเปิดตัวโครงการฝึกอบรมและการฝึกสอนวิชาชีพ ICT โดยตั้งชื่อทีมว่า 6sigma ที่หมายถึง ความคิดริเริ่มเชิงสัญลักษณ์ของการทำงานกับคุณภาพ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านไอซีทีให้มีความสามารถสูงขึ้นรองรับการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลรวมถึงประโยชน์ต่อยอดไปยังองค์กรโดยการใช้ความรู้จากการอบรมเพื่อเปลี่ยนวิสาหกิจในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับในเฟสแรก มีการเปิดหลักสูตรการอบรม 2 โปรแกรมด้วยกัน คือ ICT Project Management Best Practicesและ Data Science for Business Transformation

ICT มหิดล ฯ ช่วยวางแผนบริหารโครงการไอทีอย่างมืออาชีพ

ศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

ศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

หลักสูตรแรก คือ ICT Project Management Best Practices ที่ให้การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการด้านไอซีที โดย ศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ อดีต CIO และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เป็นผู้สอน

ศ.ดร.ศุภชัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานในวงการ ICT มานานกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและพร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อจัดการกับกรณีศึกษา เกี่ยวกับการจัดวิกฤติ การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการฝึกสอนและให้คำปรึกษาจากมืออาชีพในการแก้ปัญหาในโครงการจริง

“ทุกโครงการมีความเสี่ยงเสมอ แม้เราจะปฏิบัติตามกระบวนการ ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบแล้วก็ตาม ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนหลักสูตรนี้ก็จะสอนการรับมือความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการโครงการในการนำพาทีม หากแก้ปัญหาไม่เป็น ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ หรือกลายเป็นวิกฤติของโครงการ หลักสูตรนี้จะเป็นคำตอบของท่านที่กำลังมองหาและก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ในโครงการไอซีที” ศ.ดร.ศุภชัยกล่าว

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วย วิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักสูตรต่อมาคือ Data Science for Business Transformation เป็นหลักสูตรที่กล่าวถึง วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)และวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้จากกรณีที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากหลายมิติ เช่น การวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ (Transactional Analysis), การวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analysis), การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning), การวิเคราะห์การใช้งานบนเครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ที่ล้วนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งใน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning

ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

หลักสูตรนี้ได้ ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ อาจารย์จาก คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สอน โดยกล่าวว่า “บรรยากาศในการเรียนนั้น จะเป็นไปในรูปแบบ ศึกษาและอภิปรายร่วมกันถึง การเกิดขึ้นของปัญหา แนวทางการแก้ไข และการปรับใช้อย่างไรโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยการบรรยายในแต่ละสัปดาห์จะมีการอธิบายถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในการอภิปรายกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ”

“การเข้าอบรมต้องเข้าใจว่าแม้จะไม่มีการสอบ แต่ขอให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำโครงงานและร่วมถกปัญหา จึงจะเรียนอย่างได้ผลและหากเข้าฟังการบรรยายมากกว่า 80% ของเวลาเรียน ก็จะได้ Certificate of Attendance จากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยยกระดับตัวเอง องค์กร และธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในโลกดิจิทัล” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวสรุป

ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่โปรแกรมอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals สอบถามข้อมูลที่ 02-441-0909 ต่อ 145

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com