www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์
June 13
13:02 2018

“ในบทความนี้ขอหยิบเอามุมมองที่มองไปยัง อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรับเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากความพลวัตรของเทคโนโลยี โลกจริง โลกเสมือน และเกิดการใช้ประโยชน์จาก real estate และ surreal estate อย่างผสมผสานกัน ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆ อาจจะตกยุคและอาจได้รับผลกระทบจนถึงขั้นล่มสลาย”

ช่วงที่ผ่านมา ผมได้รับมีโอกาสกล่าวปาฐกถา เปิดงาน Real Tech # 2 By REPSmart City for Life ซึ่งเป็นงานจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ เรื่อง The future of real estate หรืออนาคตของอสังหาริมทรัพย์

HPE1 662x190

ผมมองว่า มนุษย์เป็นนักโทษที่ติดอยู่ในกรงขังของ 2 มิติ คือ กาละและเทศะกาละ คือ กาลเวลา (time) และเทศะ คือ สถานที่หรือพื้นที่ (space) มนุษย์ต้องอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่ง ไม่สามารถปรากฏอยู่หลายสถานที่ในเวลาเดียวกันได้ และต้องอยู่ในเวลาปัจจุบันเพียงเวลาเดียว ไม่สามารถอยู่ในอดีตหรืออนาคตพร้อมกันได้

1เมื่อมนุษย์ถูกบังคับให้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จึงทำให้อสังหาริมทรัพย์มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เสมอ ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์จำเป็นต้องครอบครองพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น การอยู่อาศัย การทำมาหากิน การพักผ่อนเป็นต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อนำ “ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางสังคม: คลื่นอารยะ 7 ลูก”ซึ่งผมเขียนในหนังสือสยามอารยะแมนนิเฟสโตมาพิจารณาความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ในยุคต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า การใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคต่างๆและการใช้อสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับยุคมีความสำคัญมาก

คลื่นลูกที่ 0 ยุคสังคมเร่ร่อน:การครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงชั่วคราว ไม่มีขอบเขตชัดเจน และย้ายถิ่นฐานตลอดเวลาเพราะปัจจัยแห่งยุคคือป่า โลกยังมีมนุษย์จำนวนน้อย แต่ทรัพยากรมีจำนวนมาก มนุษย์จึงเร่ร่อนไปเรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องลงหลักปักฐานหรืออยู่เป็นหลักแหล่ง เมื่ออาหารหรือทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งหมดลงก็ย้ายถิ่นฐานไปหาที่แห่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า

คลื่นลูกที่ 1 ยุคสังคมเกษตรกรรม:มนุษย์อยู่เป็นหลักแหล่ง และมีการสร้างเมืองหรืออาณาจักร เพราะปัจจัยแห่งยุคคือที่ดิน มนุษย์มีจำนวนมากขึ้นและมีเทคโนโลยีในการใช้ที่ดินทำเกษตรกรรม อาณาจักรที่ร่ำรวยคืออาณาจักรที่ครอบครองที่ดินเกษตรจำนวนมาก และมีความสามารถในการใช้ที่ดินทำการเกษตรรวมทั้งมีความสามารถในการรบ เพื่อปกป้องมิให้ชนชาติอื่นมายึดครองที่ดิน และสามารถยึดครองที่ดินของอาณาจักรอื่นมาเป็นของตน

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในประเทศอังกฤษ มีภาควิชา Land Economy ซึ่งตั้งมาเป็นเวลานานมากแล้ว ตั้งแต่ยุคสังคมเกษตรกรรม ซึ่งที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมากต่อเศรษฐกิจ ในอดีตภาควิชานี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อทำการเกษตร แต่ปัจจุบันสิ่งที่เคยสอนในอดีตบัดนี้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะสังคมโลกก้าวออกจากสังคมเกษตรกรรมแล้ว

คลื่นลูกที่ 2 ยุคสังคมอุตสาหกรรม: การใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม อาทิ การตั้งโรงงาน การสร้างรางรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น เพราะปัจจัยแห่งยุคคือทุน การคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำ ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศที่ใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำอุตสาหกรรมได้ก่อนจึงร่ำรวย ในขณะที่ประเทศที่ยังใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการเกษตรอย่างเดียวจึงยังยากจน

คลื่นลูกที่ 3 สังคมข้อมูลข่าวสาร:เกิดพื้นที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ cyberspace เนื่องจากการปฏิวัติอินเทอร์เน็ต (internet revolution) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติข้อมูลข่าวสาร (information revolution) ทำให้พื้นที่หรือ space เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่นี้ไม่ได้อยู่บน real estate แต่อยู่ในสิ่งที่ผมเรียกว่า “Surreal estate”และ cyberspace ยังสามารถแปลงสภาพให้เป็น virtual space หรือโลกเสมือนจริงได้ ปรากฏการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นบางระดับเมื่อ 30-50 ปีก่อน และพัฒนาจนมีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบัน

ความท้าทายจึงเกิดขึ้นเมื่อโลกเสมือนจริงและโลกจริงมาปะทะกันและผสมกันจนกลายเป็นสภาพใหม่ หรือ“Augmented state”ขึ้นมา ทำให้เกิดความคลุมเครือระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนจริง และเกิดการใช้ประโยชน์จาก real estate และ surreal estate อย่างผสมผสานกัน ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆ อาจจะตกยุคและอาจได้รับผลกระทบจนถึงขั้นล่มสลาย

ปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกโดยทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Digitalization, Automatization และ Robotization ยิ่งไปกว่านั้น โลกกำลังเข้าสู่ยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีต่างๆ (convergence of technologies)จากปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ แยกกันอยู่โดดๆ (silo) การหลอมรวมกันของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดพลังยิ่งใหญ่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์

2

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะทำให้การใช้พื้นที่ความสำคัญ และความหมายของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งจะทำให้แนวคิดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงต้องเปลี่ยนไปด้วย และอาจเป็นไปได้ว่า การมีที่ดินจำนวนมากๆ อาจมีความจำเป็นลดลง เนื่องจากความต้องการและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งพื้นที่การอยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน พื้นที่สำหรับการผลิต พื้นที่สำหรับการพักผ่อนและปฏิสัมพันธ์กัน เป็นต้น

ยกตัวอย่าง พื้นที่ทำงาน (working space) จากเดิมที่รวมศูนย์ที่สำนักงาน พนักงานต้องเดินทางไปทำงานที่สำนักงาน แต่ในอนาคตเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานของตนเองตลอดเวลา ประกอบกับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy) ทำให้เกิด co-working space ให้เช่าหรือใช้ทำงานบางช่วงเวลา เศรษฐกิจแบ่งปันยังเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ ด้วย อาทิ ที่อยู่อาศัย สถานที่ค้าขายและให้บริการต่างๆเป็นต้น

ปัจจุบันมีการปรากฏขึ้นของผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเขย่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เช่น Airbnb (แพล็ตฟอร์มจองที่พักแบบแบ่งห้องให้เช่า) Zillow  (เว็บไซต์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์) WeWork (แพล็ตฟอร์มบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานร่วม) RealtyMogul (แพล็ตฟอร์มสำหรับการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จากประชาชนผ่านระบบออนไลน์)นับเป็นสัญญาณเตือนสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมแต่เป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามารุกอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ผู้เล่นต้องสามารถปรับตัวให้มีความสามารถและใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับยุค ผู้เล่นที่ยังคงยึดติดกับรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆ อาจจะตกยุคและถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นหน้าใหม่

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com