www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

State of Operational Technology and Cybersecurity Report

State of Operational Technology and Cybersecurity Report
June 26
17:08 2019

เปิดเผยผลการสำรวจ ความปลอดภัยไซเบอร์กับเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT) กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญ ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง พบ 74% ขององค์กร OT ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูล

ฟอร์ติเน็ต เปิดเผยผลการสำรวจด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงานและความปลอดภัยไซเบอร์ (State of Operational Technology and Cybersecurity Report) เป็นรายงานที่ทำการสำรวจภัยคุกคาม ทั้งชนิดและผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (Operation technology: OT) รวมถึงสำรวจวิธีการจัดการกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแผนการรับมือ ภัยที่เข้ามาเหล่านั้นอย่างไร

ผลการสำรวจด้าน OT และ Cybersecurity

เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของภัยคุกคามที่ OT ต้องเผชิญและวิธีที่ทีมผู้รับผิดชอบด้าน OT จะสามารถลดภัยคุกคามเหล่านี้ ฟอร์ติเน็ตจึงได้จัดการสำรวจองค์กรในอุตสาหกรรมหลักซึ่งมีพนักงานมากกว่า 2,500 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ที่รับผิดชอบดูแลโรงงานและสายการผลิตในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรมด้านการผลิต อุตสาหกรรมด้านพลังงานและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข และอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง

จากการสำรวจในครั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตได้พบคำตอบของผู้บริหารที่เปิดเผยถึงบริเวณที่ระบบ OT มีความเสี่ยงมากที่สุด ประเภทของการโจมตีทางไซเบอร์ที่พวกเขาเผชิญอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันขององค์กร และการปรับปรุงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ต้องลงมือทำ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบ OT

รายงานเผยว่า เมื่อมีระบบ OT กระบวนการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จะกลายเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจมากที่สุด เนื่องจากมีการพบว่า องค์กรที่ดำเนินธุรกิจประเภท OT จำนวน 74% ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรในหลายด้าน ทำให้องค์กรมีความปลอดภัยน้อยลง มีการผลิตและรายได้ลดน้อยลง อีกทั้งยังมีการประนีประนอมขโมยข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญออกไปได้และทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์เสียหาย

จึงเห็นได้ชัดเจนว่า องค์กร OT ที่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยไซเบอร์ในขั้นตอนการรวมไอทีและ OT ของตนเข้าด้วยกัน จะเผชิญกับการสูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดเมื่อถูกภัยคุกคาม

การโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุดและที่มีผลต่อ OT ได้แก่ มัลแวร์ ฟิชชิ่ง สปายแวร์และการละเมิดความปลอดภัยของอุปกรณ์โมบาย ทั้งนี้ ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการโจมตีเหล่านี้ยังคงมีอยู่ ซึ่งมาจากเหตุผลสำคัญ 4 ประการ คือ

1. การขาดการมองเห็นที่ครอบคลุมในเครือข่าย 78% ขององค์กรสามารถมองเห็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบ OT ของตนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงทำให้ยากต่อการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไม่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และยากที่จะทำการวิเคราะห์ภัยคุกคาม ซึ่งแท้จริงแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องมี

2. สภาวะขาดแคลนบุคลากร เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในขณะนี้ว่า องค์กรทั่วโลกกำลังประสบปัญหาขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่มีทักษะสูง องค์กรจึงจำเป็นต้องพิจารณาใช้ระบบด้านการควบคุมและเครื่องมือด้านความปลอดภัยใหม่ในเครือข่ายแทนพนักงานที่มีทักษะความชำนาญด้านความปลอดภัยน้อย

3. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้บริหารในกลุ่มที่สำรวจจำนวน 64% ตระหนักดีว่าการจัดการความปลอดภัยให้ทันการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับองค์กรมาก และในขณะเดียวกัน องค์กรเองไม่สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้ช้าลงได้ เนืองจากจะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร

4. ความซับซ้อนของเครือข่าย สภาพแวดล้อมในเครือข่าย OT มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์จำนวนตั้งแต่ 50 ถึง 500 ชิ้นที่ต้องตรวจสอบและรักษาให้ปลอดภัย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากผู้ค้าหลายค่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มปัญหาด้านศักยภาพในการมองเห็นในเครือข่ายและการขาดแคลนบุคลากรขององค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละเครื่องเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันและมีความต้องการในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยสำหรับระบบ OT

ผู้บริหารสามารถพัฒนาความปลอดภัยขององค์กรได้หลายวิธี และช่วยลดความเสี่ยงที่ระบบอาจหยุดทำงานหากถูกโจมตี

ประการแรก องค์กรจำนวนถึง 62% ระบุถึงความตั้งใจที่จะเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในปีนี้อย่างมาก นอกจากนี้ พบว่าองค์กรต่างๆ ยังจะปรับกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมีจำนวน 70% ระบุว่า ตั้งใจที่จะมอบหมายให้ผู้บริหารด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Chief Information Security Officer: CISO) รับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบ OT ในปีหน้า ทั้งนี้ ในปัจจุบันนี้ มี CISO เพียง 9% ที่ดูแลความปลอดภัยของ OT

 

นอกจากนี้ ฟอร์ติเน็ตได้ตรวจสอบความแตกต่างของการควบคุมความปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างองค์กรที่ไม่เคยประสบปัญหาการบุกรุก (Zero intrusions) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและองค์กรที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่เคยประสบการคุกคามมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป และได้พบกลวิธีและเครื่องมือหลายประเภทที่บรรดาองค์กรแนวหน้าที่รักษาระดับมาตรการการควบคุมความปลอดภัยไซเบอร์ใช้อยู่ ซึ่งองค์กรที่ประสบการคุกคามไม่ได้ใช้ ซึ่งรวมถึง

• Multi-factor authentication การตรวจสอบยืนยันตนเพื่อเข้าสู่ระบบแบบหลายขั้นตอน

• Role-based access control การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

• Network segmentation การแบ่งส่วนเครือข่าย

• Conduct security compliance reviews การทบทวนข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามด้านความปลอดภัย

• Management and analysis of security events การจัดการและการวิเคราะห์เหตุการณ์ความปลอดภัย

ในขั้นตอนที่องค์กรรวมระบบ OT และไอทีเข้าด้วยกัน องค์กรควรใช้กลวิธีที่จำเป็นข้างต้นเหล่านี้ เพื่อช่วยผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานและ CISO ให้มองเห็นสภาพแวดล้อมของ OT ในขณะที่จะช่วยลดความซับซ้อนในเครือข่าย อันเป็นหนทางในการลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์

ข้อแนะนำเพื่อลดความเสี่ยง

ภัยคุกคามต่อเครือข่าย OT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญ เช่น การขนส่งคมนาคม การสาธารณสุข และด้านพลังงานสามารถมีผลกระทบที่สำคัญในความสำเร็จขององค์กร รวมถึงส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของผู้คนที่อุตสาหกรรมเหล่านั้นให้บริการอยู่

ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ ฟอร์ติเน็ตจึงได้นำเสนอรายงานล่าสุดด้านการตรวจสอบช่องโหว่นี้ พร้อมข้อแนะนำสรุปย่อ เพื่อช่วยทีม OT สามารถระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปรับปรุงความปลอดภัยไซเบอร์ในอุตสาหกรรมดังกล่าว อันได้แก่

• ควรมองหาโซลูชั่นต่างๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ เพื่อให้มองเห็นในเครือข่าย ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมของระบบไอทีและ OT

• ควรมองหาแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีสถาปัตยกรรมการประสานทำงานคล้ายผืนผ้า ที่ถักทอรวมคุณสมบัติในการป้องกันภัยคุกคามเข้าด้วยกันอย่างครบถ้วน ราบรื่น สม่ำเสมอ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ เครือข่ายและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้พ้นภัยคุกคามได้เต็มประสิทธิภาพ

• ควรมองหาระบบต่างๆ ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ร่วมกับโซลูชั่นที่ตอบสนองต่อภัยได้รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันรวมถึง Machine Learning

• ควรใช้มาตรการการควบคุมความปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมกับระบบ OT อาทิ การแบ่งส่วนเครือข่าย การตรวจสอบยืนยันตนเพื่อเข้าสู่ระบบแบบหลายขั้นตอน และใช้นโยบายการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งาน

Suggestions from Fortinet

ข้อแนะนำจากฟอร์ติเน็ตสำหรับองค์กร OT

เมิ่อ OT เป็นระบบปฏิบัติงานหลักขององค์กร

เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (Operational Technology: OT) หมายถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรม เช่น SCADA ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อันได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานผลิต ระบบสาธารณูปโภค การประปา ด้านสาธารณสุข การคมนาคมขนส่งและอื่นๆ

ทั้งนี้ ระบบ OT จะแตกต่างจากระบบไอทีแบบดั้งเดิมเนื่องจาก OT จะต้องรวมกระบวนการและระบบต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อออกแบบมาเป็นระบบที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรและระบบบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนประกอบต่างๆ อันรวมถึงเครื่องยนต์นานาประเภท วาล์ว เซ็นเซอร์และแม้แต่หุ่นยนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่พบในระบบไอทีประเภทดั้งเดิม

ในขณะที่เราจัดการกับไอทีและ OT แยกจากกันตั้งแต่เริ่มต้นนั้น กลับพบว่ามีการนำระบบทั้งสองประเภทเข้ามารวมกันในช่วง 12 – 18 เดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ มีการรวมความสามารถของไอที เช่น Big data analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ) และ Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง) เข้ากับระบบ OT และรวมถึงการรวมโซลูชั่นการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านการป้องกันและความปลอดภัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้มากขึ้น เอื้อให้รวมระบบต่างๆ เป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้รับผิดชอบ OT จำเป็นต้องพิจารณาว่าการรวมระบบเหล่านี้จะส่งผลในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานหลักได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทที่ทำให้ระบบหยุดทำงานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงและผลผลิตของประเทศอย่างไร และที่แย่กว่านั้น คือพนักงานและชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงในด้านใดบ้าง

อ่านรายงานฉบับเต็ม State of Operational Technology and Cybersecurity Report

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com