www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ฟอร์ติเน็ตช่วยยกระดับศักยภาพความรู้ จัดอบรมหลักสูตร APAC NSE XPERTS ACADEMY

ฟอร์ติเน็ตช่วยยกระดับศักยภาพความรู้ จัดอบรมหลักสูตร APAC NSE XPERTS ACADEMY
December 16
10:32 2019

ฟอร์ติเน็ต เดินหน้า ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และศักยภาพ จัดหลักสูตรการอบรมวิศวกรขององค์กรพันธมิตรด้านซีเคียวริตี้ สำหรับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นในประเทศไทย APAC NSE XPERTS ACADEMY (Asia Pacific Network Security Experts Academy)

ฟอร์ติเน็ต นับว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญของการสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อ ต่อต้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีการทำงานร่วมกับหลายองค์กรทั่วโลก และมีการแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งการก้าวเข้ามาสู่จุดนี้นั้นต้องย้อนกลับไปในการประชุมเศรษฐกิจโลก “เวิลด์ อีโคโนมิกฟอรั่ม” (World Economic Forum: WEF) ประจำปี 2018

โดยในการประชุมครั้งนั้น พบว่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการโจมตีทางไซเบอร์ได้เพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในด้านความซับซ้อนและปริมาณขณะที่องค์กรต่างๆ เริ่มมีการนำเอาอุปกรณ์ไอโอที (IoT) รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ มาใช้มากขึ้นอาชญากรไซเบอร์ก็มีความรอบรู้ทางเทคนิคในการโจมตี โดยใช้เอไอในกิจกรรมของตนมากขึ้นเช่นกัน จึงเป็นการขยายพื้นผิวของโอกาสที่จะถูกโจมตีแบบดิจิทัลมากขึ้นและขยายช่องโหว่ต่างๆ กว้างมากขึ้น อันเป็นภัยคุกคามต่อบุคคล บริษัท องค์กรและรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

Fortinet 3

พีระพงศ์ จงวิบูลย์ รองประธาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง ฟอร์ติเน็ต

ในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ทางเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม จึงได้สร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Center for Cybersecurity) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีเอคเซนเชอร์ ฟอร์ติเน็ต และสเบอร์แบงค์ เป็นพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งของศูนย์ฯ และได้รับสิทธิ์เป็นกรรมการถาวรในคณะกรรมการของศูนย์ฯ

ทางศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระภายใต้การสนับสนุนของเวิลด์ อีโคโนมิกฟอรั่มและมีเป้าหมายคือการสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกครั้งแรกให้กับรัฐบาล ธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการประสานทำงานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทั้งนี้ การประชุมประจำปีครั้งแรกของศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อปลายเดือนธันวาคม ปี 2018 ที่ผ่านมานี้โดยมีการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และขอให้ก้าวข้ามความท้าทายสำคัญ 3 ประการอันได้แก่ การขาดความไว้วางใจ การขาดความร่วมมือ และสภาวะที่ขาดทักษะที่เพียงพอ

การที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ครั้งนี้ นับว่ามีนัยยะสำคัญต่อความร่วมมือกันที่ดีในระดับโลกเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของฟอร์ติเน็ตที่มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรขนาดใหญ่ผู้ให้บริการ รวมถึงองค์กรของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกอีกด้วย

ซึ่งในการส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสังคมไอที ลูกค้า พันธมิตรทั่วโลกนั้นฟอร์ติเน็ตจึงมีนโยบายและได้ดำเนินการไปแล้วในหลายโครงการ ประกอบด้วย

จัดตั้ง NSE Institute รับผิดชอบพัฒนาศักยภาพของวิศวกรของพันธมิตรและลูกค้าทั่วโลก ได้จัดการอบรมด้านเทคนิคในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อีกทั้งยังจัดเวิร์คช็อปลงมือปฏิบัติจริงในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อสร้างประสบการณ์อันแข็งแกร่งให้ผู้รับการอบรมอีกด้วย

จัดตั้ง Network Security Academy เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับสถานการศึกษาทั่วโลก ช่วยจัดหลักสูตรและวิชาด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านความปลอดภัยเครือข่าย

ซึ่งการจัดการอบรมมีทั้งในรูปแบบการอบรมปฏิบัติจริง และอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ อาทิ Webinar

Fortinet 2

ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านซีเคียวริตี้ในไทย

ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรของพันธมิตรตัวแทนขายทั่วโลกในภูมิภาคต่างๆ มีความรู้ ทักษะและศักยภาพที่จะสามารถให้คำแนะนำ ทำงานร่วมกันอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยกว้างให้สูงขึ้น จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมวิศวกรขององค์กรพันธมิตรด้านซีเคียวริตี้ในชื่อว่า “APAC NSE XPERTS ACADEMY” (Asia Pacific Network Security Experts Academy) สำหรับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นในประเทศไทย

ในรูปแบบการอบรมหลักสูตร APAC NSE XPERTS ACADEMY นั้น ฟอร์ติเน็ตเน้นสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยเครือข่ายและภัยไซเบอร์ที่อยู่เหนือสถานการณ์ในทุกประเภท มิใช่เป็นการอบรมให้รู้จักแค่ที่ตัวอุปกรณ์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรในรูปแบบของการแข่งขันเกม แพลตฟอร์มและสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้อบรมต้องคิดแก้ไขตลอดเวลา ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรม 5 วันนี้แล้วผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และเหนืออื่นใด จะได้รับทักษะด้านวิธีการคิดและหากระบวนการในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามเชิงรุกที่ครอบคลุมในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

พีระพงศ์ จงวิบูลย์ รองประธาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง แห่งฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “เมื่อพันธมิตรได้ออกไปแบ่งปันความรู้ในกลุ่มใหม่ๆ แล้ว สมาชิกในกลุ่มจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปด้วย จึงส่งให้สังคมไทยสามารถยกระดับกระบวนวิธีการคิดและศักยภาพในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามให้สูงขึ้นไปด้วย”

“นอกจากนี้ เนื่องจากการอบรมเป็นระดับภูมิภาค มีผู้แข่งขันมาจากนานาประเทศ อาทิประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง ออสเตรเลียแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน จึงสามารถช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของวิศวกรไทยให้ทันเท่าเทียมประเทศอื่นในภูมิภาคและทั่วโลกอีกด้วย”

เคลวิน ฉั่ว ผู้อนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง ผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตร APAC NSE XPERTS ACADEMY นี้กล่าวว่า “ฟอร์ติเน็ตจัด NSE XPERTS ACADEMY ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทยได้รับเกียรติเลือกเป็นสถานที่จัดงานเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญให้การอบรมมาจากฟอร์ติเน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมันมาเลเซียและสิงคโปร์ มีวิศวกรให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกประมาณ 160 คน และมีวิศวกรไทยร่วมด้วยอีก 12 คน”

อ่านไฟล์ PDF.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.