www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ETDA จับมือพาร์ทเนอร์จัดงานเสวนา Digital Video Platform Seminar 4D

ETDA จับมือพาร์ทเนอร์จัดงานเสวนา Digital Video Platform Seminar 4D
November 02
16:21 2021

ETDA จับมือพาร์ทเนอร์จัดงานเสวนา “Digital Video Platform Seminar 4D” เปิดมุมมอง ทิศทางอนาคตสื่อไทย หลังดิจิทัลแพลตฟอร์มครองโลกคอนเทนต์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด บริษัท Thai Livestream X จำกัด Spring News และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 

จัดงาน “Digital Video Platform Seminar 4D : เผย 4 มิติ ดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” ชวนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารธุรกิจสื่อชั้นนำของประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ย้อนอดีต เปิดมุมมองทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมสื่อไทย จากผลกระทบของ Digital Video Streaming Platform ในรูปแบบ Virtual Seminar

ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตเรา ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ การทำงานรวมถึงการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Economy) ที่ไม่ว่าจะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรก็ต้องพึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลและเริ่มกระจายไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสื่อ รวมถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ให้บริการในประเทศไทยจะเป็นแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อจำกัดในการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการไทยและผู้ให้บริการต่างชาติ ปัญหาการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภคไทยที่ไม่ได้รับเยียวยาเมื่อเกิดเหตุถูกหลอกลวงหรือประสบปัญหาในการใช้บริการ และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อ

รวมถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันคือ ปัญหาส่วนแบ่งทางรายได้ ระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตคอนเทนต์คนไทย ที่ไม่เป็นธรรม เพราะรายได้ส่วนใหญ่จะเข้าไปที่แพลตฟอร์มในฐานะช่องทางมากกว่า ขณะที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อช่องทางบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

เพื่อเผยแพร่เนื้อหาให้กับคนไทย จนอาจนำมาสู่ความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ ที่ไม่สามารถดำเนินอยู่ต่อได้จนต้องปิดกิจการไปในที่สุด ขณะที่ภาครัฐก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้ จนนำมาสู่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในที่สุด

ดังนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น พร้อมกับสนับสนุนให้การทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆมีการเติบโตบนโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพและรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภารกิจดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการส่งเสริม Digital Platform ที่ให้บริการในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งระหว่างธุรกิจด้วยกันและต่อผู้บริโภค

โดย ETDA ได้ดำเนินงานในหลายมิติ ทั้ง การออกกฎหมาย การพัฒนามาตรฐานคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี ไปจนถึงการเปิดสนามทดสอบนวัตกรรม ETDA Sandbox เพื่อรองรับ Business Model ใหม่ๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้างและอุตสาหกรรมสื่อก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Digital Platform อย่างมาก

เพราะจากสถานการณ์ Media Disruption ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งรายได้และ Business Model ของอุตสาหกรรมสื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้โดยจะเห็นได้จากตัวเลขรายได้ของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยที่ลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่มาของรายได้ไปยังธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่บริการหลักเดิมของกิจการ

ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตเนื้อหาของอุตสาหกรรมสื่อในภาพรวม ETDA ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้มาโดยตลอดและเดินหน้าศึกษาผลกระทบที่อุตสาหกรรมสื่อต้องเผชิญเบื้องต้น ซึ่งก็ได้พบประเด็น pain point สำคัญๆ ที่น่าสนใจ จนนำมาสู่การจัดเสวนาทางออนไลน์

ในหัวข้อ “Digital Video Platform Seminar 4D เผย 4 มิติดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” นี้ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับพาทเนอร์ อย่าง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด, บริษัท Thai Livestream X จำกัด SpringNews และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเจาะลึกถึงสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมสื่อไทยต้องเผชิญในปัจจุบัน

พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรียนรู้ประสบการณ์จากเหล่านักวิชาการที่ทำการศึกษาประเด็นนี้และรับฟังประสบการณ์จากผู้บริหารจากอุตสาหกรรมสื่อตัวจริง ซึ่ง ETDA ไม่เพียงหวังให้เวทีเสวนาครั้งนี้เป็นเพียงการเผยแพร่ความรู้ในอุตสาหกรรมสื่อเท่านั้น แต่หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสื่อไทย

รวมถึงเป็นการพัฒนาสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อ สู่การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ข้อมูล และการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อคนไทยให้เกิดขึ้นจริง

สำหรับไฮไลท์ในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อ “ดูแลเพื่อหนุน สร้างกลไกให้เกิด และเพิ่มโอกาสพัฒนา Digital Media Platform ของคนไทย”

โดย รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ หนึ่งในทีมวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบ OTT ต่อการกำกับดูแลของ กสทช., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อนุกรรมการกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.),ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค และรายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจดิจิทัล, ระวี ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร SpringNews และนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์(Moderator)

และปิดท้ายสัมมนากับหัวข้อ “Traditional Media Adaptation เผยเส้นทางการปรับตัวของสื่อดั้งเดิมสู่อนาคตยุค Full-Scale Digital Platform” โดย นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร WorkpointToday กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ Thai PBS, นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ PPTV36 และ พิภู พุ่มแก้วกล้า Program & Content Creator Director บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด (Moderator)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.