www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

dtac เดินตามวิสัยทัศน์ Empowering societies ร่วมมือรัฐสร้างชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ

dtac เดินตามวิสัยทัศน์ Empowering societies ร่วมมือรัฐสร้างชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ
December 23
14:36 2018

dtac เดินตามวิสัยทัศน์ Empowering societies ผนึก 4 กระทรวง ร่วมสร้าง ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล สรา้งความแข็งแกร่งประเทศไทย 4.0

จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจุบันได้เข้าสู่ระยะที่ 2 หรือ Digital Thailand Inclusion ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

โดยหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญคือการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล (Digital literacy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนในการเป็นกำลังสำคัญ เพื่อให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ร่วมมือกับดีแทคในการส่งเสริมให้เกิด ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ ซึ่งเป็นโมเดลสังคมดิจิทัลในระดับชุมชน ที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มรายได้ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต

62103

ซึ่งจากความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับที่เกิดขึ้นระหว่างดีแทคและ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลิตครูดิจิทัลแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย และผลักดันร้านค้าชุมชนสู่ออนไลน์แล้วกว่า 340,000 ราย

ปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของจีดีพี และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ การขยายโมเดล ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างแนบแน่น

อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital divide) หรือความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างโอกาสและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นปรากฏการณ์ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดระหว่างดีแทคและ 4 กระทรวงหลักในการขยายโมเดล ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ จะช่วยทำให้การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ.2562 ดีแทคมีแผนในการขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายออนไลน์ และต่อยอดการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

“ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital literacy ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกกลุ่มชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดีแทคในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสังคมตามวิสัยทัศน์ Empowering societies โดยผนึกภาคีภาครัฐในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับโครงการนโยบายประชารัฐของรัฐบาลและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ UN SDG ข้อที่ 10 ที่ว่าด้วยเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ” อเล็กซานดรา กล่าว

หน้าที่หลักของดีแทคในโครงการความร่วมมือดังกล่าวคือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหลายๆ แง่มุม อาทิ วิธีการค้าขายออนไลน์ วิธีการทำการตลาดออนไลน์ การแก้ปัญหาสำหรับผู้ประกอบการที่ติดเรื่องเทคโนโลยีหรือการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแนวคิดที่ถูกต้องสำหรับการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยทีมงานที่ขับเคลื่อนและลงพื้นที่จริงแบบจิตอาสาของดีแทค

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแก่ชุมชนทั่วไทย ซึ่งเป็นรากฐานในการเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ดีแทค จึงได้ร่วมมือกับ 4 กระทรวงฯ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดงาน ดีมา Get ดี Market ซึ่งรวบรวมร้านค้าออนไลน์ต้นแบบจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 40 ราย มาจัดแสดงออกบูธ เพื่อเป็นโอกาสให้บุคคลที่สนใจเรียนรู้ พัฒนาและต่อยอด ขยายโมเดลชุมชนดิจิทัลไปยังทั่วประเทศ

ทั้งนี้ งาน ดีมา Get ดี Market ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น. โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการแสดงตลอดงาน พร้อมส่งเสริมใช้จ่ายด้วยเงินดิจิทัล

dtac หัวแรงหลักในการจัดงาน ดีมา Get ดี Market

_77A7583 rt
231A9290
231A9288
231A9265
231A9219
231A9325

 

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com