www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ICT Trend Watch (ตอนที่ 58) ข้อคิดสำหรับศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อ Safe City

ICT Trend Watch (ตอนที่ 58) ข้อคิดสำหรับศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อ Safe City
August 09
14:16 2018

“ผู้เขียนขอให้ข้อคิดสำหรับการสร้างศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อ Safe City มันมีรายละเอียดในหลายมิติ ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเก่า-ใหม่ การทำงานแบบสอดประสานระหว่างองค์กร ทักษะของบุคลากร ที่ต้องอยู่ภายใต้หลักการและแนวคิดที่ถูกต้องของผู้บริหาร”

ดังที่ทราบกันดีว่า การพัฒนาความปลอดภัยของเมืองหรือชุมชนตลอดจนถึงองค์กรต่างๆ ให้ดี มีความเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและไอซีทีไปประยุกต์ใช้ในด้านเหล่านี้ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้จะมีเรื่องของความปลอดภัย หรือ Safe City มาก่อนเสมอ

ในโครงการเมืองอัจฉริยะ ตึกอัจฉริยะ ต่างๆ นั้นเราจะเห็นเทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เริ่มตั้งแต่ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างเช่น ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด จนถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจวัด(เซ็นเซอร์)ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมือง อาคาร หรือบริเวณพื้นที่โครงการในรูปแบบต่างๆ เช่นระดับน้ำ ระดับอากาศ การทำงานของอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ เช่นประตูในการเข้า-ออกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงลิฟท์หรือบันไดเลื่อนเป็นต้น

ดร.ไพโรจน์นอกจากเทคโนโลยีพื้นฐานเหล่านี้แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาความฉลาดในทางปฏิบัติให้กับข้อมูลที่ได้มา เช่นระบบกล้องวงจรปิดแต่เดิม อาจทำงานแค่จับภาพวิดีโอและส่งไปยังศูนย์สั่งการของต้นสังกัด ซึ่งถ้าเป็นด้านความปลอดภัยสาธารณะหรือด้านการจราจรของเมืองก็อาจเป็นกองบังคับจราจร หรือหน่วยงานท้องถิ่นและมีผู้ปฏิบัติคอยเฝ้าดูในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

หรือถ้าเป็นกรณีของโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของเอกชนที่ผุดขึ้นกันมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในรูปคอมเพล็กซ์หรือนิวทาวน์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนผลักดันเช่น หลายๆ จังหวัดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายสมาร์ทซิตี้ จังหวัดที่อยู่ในเขตอีอีซีต่างๆ เป็นต้น

ทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงการตัดสินใจดำเนินการ(ในกรณีที่มีความจำเป็น)ไม่เป็นไปอย่างทันทีโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความใส่ใจและทักษะของผู้ปฏิบัติการในขณะนั้นๆ ก็ได้มีการพัฒนาความฉลาดในทางปฏิบัติให้กับเครือข่ายกล้องวงจรปิดเหล่านี้รวมถึงที่จะติดตั้งใหม่เพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ในเมืองหรือชุมชน โดยเพิ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวิดีโอเพื่ออัพเกรดให้เครือข่ายกล้องที่มีอยู่เดิมเป็นระบบในการเฝ้าระวัง

ข้อมูลจากกล้องที่มีความชาญฉลาดทั้งในการเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรืออัตโนมัติ รวมถึงส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเช่น ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือกรณีฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตามในแง่ของผู้บริหารเมืองหรือโครงการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีในภาพรวม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่เราต้องเผชิญจากนี้ไปในการบริหารจัดการความปลอดภัยและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เราคือ คอนเซ็ปต์และโครงสร้างขององคาพยพพื้นฐานในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสถานการณ์เหล่านี้

จากประสิทธิภาพทางเทคนิคและราคาที่สมเหตุสมผลที่มากขึ้น เทคโนโลยียังใช้งานง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น นอกจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณต่างๆ แล้ว ยังสามารถรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเสียงจากประชาชน ที่สามารถแจ้งผ่านมาทางแอพพลิเคชั่นทั้งบนสมาร์ทโฟน ตลอดจนพีซี ไม่ว่าจะเป็น twitter SMS เว็บที่ไว้ใช้ร้องเรียน ในบางประเทศทางภาครัฐก็มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดไปและกดที่แอพพลิเคชั่นนั้น เวลาที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือ

1ในบางกรณีอย่างเช่นกรณีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่บ้านตอนกลางวันอาจจะต้องทำปุ่มกดที่สะดวกสำหรับการแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉิน โดยตำแหน่งของผู้ที่แจ้งเหตุหรือร้องขอจะไปปรากฏบนแผนที่เมืองที่ศูนย์สั่งการ ทำให้สามารถได้ข้อมูลในการเข้าถึงบุคคลผู้แจ้งเหตุ สภาพบริเวณโดยรอบโดยอาจจะดูจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงประสานงานส่งต่อ incident นี้ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

สิ่งเหล่านี้ในทางกลับกันก็จะก่อให้เกิดปริมาณและประเภทของข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์ตรวจจับจำนวนมากขึ้นมาสู่ศูนย์สั่งการของเมืองหรือโครงการ การที่จะปล่อยให้ผู้ปฏิบัติการที่อยู่ในศูนย์สั่งกลางเป็นผู้จัดการขบวนการที่เหลือเพียงลำพัง หลังจากเทคโนโลยีทำหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูล(รวมถึงสัญญาณเตือนขั้นพื้นฐานที่อุปกรณ์ตรวจจับส่งอาจจะส่งมาได้) มาให้นั้นน่าจะเป็นภาระที่หนักเกินไป

เหตุที่กล่าวเช่นนั้นเนื่องจากโดยหลักๆ แล้วขบวนการหลังจากขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและสัญญาณเตือนจำนวนมากมายขึ้นมาที่ศูนย์กลางแล้ว ต้องมีขั้นตอนในการจัดระเบียบซึ่งเริ่มจากการแยกแยะข้อมูลหรือสัญญาณเตือนเหล่านี้รวมถึงจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มองเห็นได้(mapping and visualize) จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกันเข้าอยู่ในสถานการณ์หรือ incident เดียวกัน จากนั้นต้องทำการตัดสินใจเพื่อจัดความความร้ายแรงของแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนกำหนดลำดับความเร่งด่วนในการจัดการ

หลังจากจัดลำดับสถานการณ์ที่ต้องจัดการได้แล้ว ในขั้นการบริหารจัดการแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติการที่ศูนย์ต้องมีการประสานงานและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสถานการณ์ เช่น ถ้าเป็นกรณีของความปลอดภัยสาธารณะอย่างเช่น มีบุคคลอันตรายหรือที่ต้องเฝ้าระวังเข้ามาในพื้นที่ หรือ มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม ก็ต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือถ้าเป็นกรณีโครงการก็ประสานไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัย ถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุ ก็อาจต้องประสานทางหน่วยแพทย์หรือพยาบาลเพิ่มเติมต่างๆ เป็นต้น

จากคอนเซ็ปต์พื้นฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสถานการณ์ของเมืองหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบระบบจะสามารถนำไปวิเคราะห์และออกแบบเพื่อให้ได้ระบบที่สามารถช่วยผู้ปฏิบัติการตลอดจนผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจในการจัดการความปลอดภัยและสถานการณ์ทำงานให้น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ยกตัวอย่างเช่นเราควรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อจัดการวิเคราะห์แยกแยะว่าสัญญาณเตือนตัวไหนที่ควรใส่ใจ หรือไม่ใส่ใจ ตลอดจนจัดหมวดหมู่สัญญาณเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์เดียวกันมาอยู่ด้วยกันและเปิดเป็นcase เดียวกันที่มีทั้งข้อมูลสัญญาณเตือน ภาพหรือวิดีโอหรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำเหน่งสถานที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำหรือ actions ต่างๆ ที่ได้ทำไปเพื่อที่จะสามารถนำไปแชร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมถึงหลังจากจัดการสถานการณ์แล้ว ก็สามารถเก็บ cases เหล่านี้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ใกล้เคียงในอนาคต เป็นต้น

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.