www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 8)

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 8)
December 23
15:00 2015
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าผู้อื่นในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม (Innovation) ถึงขั้นเกิดการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจ (Business transformation) ที่แปลกใหม่กว่าผู้อื่น บทความตอนนี้จะกล่าวถึงแนวคิดการสร้างนวัตกรรมและการปฏิรูปธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

2ผู้เขียนได้กล่าวในตอนก่อนว่า ธุรกิจทุกชนิดทุกขนาดภายใต้ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทำธุรกิจครอบคลุมทุกด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยให้ความสำคัญกับส่วนบริการลูกค้าโดยเฉพาะ จากนี้ไป ลูกค้าจะมีโอกาสแสดงความต้องการของตนเอง และสามารถอาศัยช่องทางดิจิทัลสรรหาสินค้าและบริการที่เชื่อว่าสามารถทำประโยชน์ให้ตนเองสูงสุด และอาศัยช่องทางทางดิจิทัลที่มีความสะดวกมากที่สุดเพื่อทำรายการซื้อขาย

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการปรับใช้ดิจิทัลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งรวมถึงการทำธุรกิจแบบออนไลน์ร่วมกับพันธมิตร และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผ่านพิธีการทางกฎหมายต่างๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ความได้เปรียบเสียเปรียบและศักยภาพในการแข่งขันจะวัดด้วยความสามารถใช้ดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจและเกิดประสบการณ์ที่ดีที่ได้ทำธุรกรรมร่วมกับเรา

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าผู้อื่นในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม (Innovation) ถึงขั้นเกิดการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจ (Business transformation) ที่แปลกใหม่กว่าผู้อื่น บทความตอนนี้จะกล่าวถึงแนวคิดการสร้างนวัตกรรมและการปฏิรูปธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

4.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบริการ(Service Innovation)
เศรษฐกิจดิจิทัลหมายถึงเศรษฐกิจที่มีธุรกิจส่วนใหญ่สามารถทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดปลายทางแบบ End-to-end เครือข่ายธุรกิจที่กล่าวประกอบด้วยระบบที่สนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

11)ระบบสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกสินค้ารัฐบาลอยู่ในระหว่างการสร้างระบบ NationalSingleWindow (NSW)เพื่อให้ธุรกิจสามารถยื่นคำขอและรับเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้าและส่งออกแบบครบวงจรได้จากหน่วยงานอย่างน้อย 35 หน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ NSW เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะสามารถเชื่อมโยงกับรัฐบาลของประเทศคู่ค้าได้ทั่วโลกด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และลดขั้นตอน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเห็นได้ว่า ระบบ NSW เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างรัฐกับรัฐ และธุรกิจกับรัฐบาลที่ธุรกิจทุกขนาดที่มีการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าจำเป็นต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายออนไลน์ชุดนี้

2)ระบบชำระเงินออนไลน์ธุรกิจจะลดขั้นตอนการทำงานอย่างมากถ้าสามารถชำระเงินด้วยระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดเดียว ซึ่งก็คือระบบ National Payment System (NPS) ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการจัดการชำระเงินระหว่างธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายด้วยการโอนเงินหักบัญชีข้ามธนาคารได้ขณะนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ National Payment System เพื่อให้บริการธุรกิจตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น เมื่อถึงจุดนี้ ธุรกิจจะเริ่มสามารถทำรายการค้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่การขาย การส่งสินค้า และการรับชำระเงิน หรือการสั่งซื้อ การรับสินค้าและการชำระเงินอย่างสะดวกและรวดเร็ว

3)ระบบจัดการใบกำกับภาษีในขณะนี้ ธุรกิจไทยยังต้องพิมพ์ใบกำกับภาษีและเก็บรักษาไว้เป็นกระดาษตามกฎหมาย เป็นภาระในด้านการจัดการและเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น แต่เรื่องนี้กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลง กรมสรรพากรกำลังพัฒนาและติดตั้งระบบ e-Taxinvoice ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถส่งใบกำกับภาษีให้สรรพากรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจะไม่ต้องพิมพ์เป็นเอกสารและจัดเก็บเป็นกระดาษเพื่อรอการตรวจสอบอีกต่อไป ระบบ e-Taxinvoice จะช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจทุกชนิดทุกขนาดกระชับมากขึ้น ทำให้ระบบทำธุรกิจของธุรกิจมีลักษณะเป็นแบบออนไลน์แบบ End-to-end อย่างสมบูรณ์แบบ

4)ใช้ช่องทางการค้าด้วยระบบ e-Commerceเมื่อระบบงานสนับสนุนการทำธุรกิจ ตั้งแต่ระบบที่เกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้าส่งออกและพิธีการทางศุลกากร การชำระเงิน และระบบเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อมโยงกันได้ ธุรกิจส่วนมากก็พร้อมที่จะขยายช่องทางการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับทุกฝ่ายและเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยขยายฐานของธุรกิจไม่เฉพาะภายในประเทศ แต่ยังสามารถขยายตลาดไปทั่วโลกได้ ซึ่งจะมีผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจของประเทศได้

5)ระบบจัดการด้านโลจิสติกส์ในขณะนี้ธุรกิจไทยยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการโลจิสติกส์ในลักษณะออนไลน์กับระบบปฏิบัติการภายในขององค์กรได้ เป็นเหตุให้กระบวนการจัดส่งสินค้าและรับสินค้ายังไม่กระชับและใช้เวลาทำงานมาก ขาดความสามารถในการตรวจสอบและติดตามผล ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงมากอันเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศลดลง เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านธุรกิจเริ่มปรับใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การเชื่อมโยงระบบธุรกิจเข้ากับการบริการโลจิสติกส์ทั่วโลกผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็จะเกิดขึ้นตามมา ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก

6)ระบบจำหน่ายและส่งมอบสินค้า (Order fulfillment system)เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่เป็นลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตามกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs จึงจำเป็นที่รัฐต้องเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวให้ทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อจนถึงขั้นส่งสินค้าและรับชำระเงิน และการสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้าและชำระเงิน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการทางธุรกิจอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้ง 5 หัวข้อข้างต้น

และเรียนผู้อ่านให้ติดตาม ความหมายของ Business Ecosystem ในตอนต่อไป และจะกล่าวถึงนวัตกรรมบริการในโลกดิจิทัล (Digital World) โลกใบใหม่ที่ทำงานร่วมกับโลกใบเก่า คือ Physical world ที่เราคุ้นเคยกัน นำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ถึงขั้นปฏิรูปแนวทางทำธุรกิจใหม่โดยสิ้นเชิง (Business Transformation)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget