www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 7)

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 7)
November 19
12:01 2015
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“มาตรการที่ 3 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อขยายตลาดและเจาะเข้าตลาดในระดับโลก ในฉบับนี้อธิบายถึงความสามารถของดิจิทัลที่มีต่อการตลาด ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เกิดขึ้น และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านั้น ที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจให้ดี”

ในแนวทางส่งเสริมธุรกิจของภาครัฐเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจด้วยดิจิทัลนั้น ผู้เขียนได้อธิบายไปแล้ว 2 เรื่อง คือ 1.การส่งเสริมให้ทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงระบบภายในให้พร้อมรับมือกับการทำธุรกิจแบบ Digital Business และ 2. ส่งเสริมให้เพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

shutterstockรวมถึง มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลในมาตรการที่ 3 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อขยายตลาดและเจาะเข้าตลาดในระดับโลก ในแง่มุมของ “What”หรือ ต้องทำอะไร? โดยได้พูดถึงหัวเรื่องแรกในมาตรการนี้ในฉบับก่อนหน้าคือ การตลาดในยุคดิจิทัลเป็นการอธิบายและให้แนวคิดถึงการตลาดในยุค 3.0 ว่าเกิดอะไรขึ้น วิธีคิดจะเป็นอย่างไร รวมถึงนักคิดชั้นนำของโลก นิยามความหมายไว้อย่างไร ในฉบับนี้มาต่อกันที่ ความสามารถของดิจิทัลที่มีต่อการตลาด

3.2. ความสามารถของดิจิทัลที่มีต่อการตลาด
ในยุคดิจิทัล เครื่องมือการตลาดที่ช่วยสร้างแบรนด์ได้ดีประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้

1) ใช้ Blogsเพื่อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เป็นวิธีการให้ความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริษัทที่ดีวิธีหนึ่ง
2) ใช้ Micro blogsเช่น Twitter ในการให้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีการสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภค นอกจากผู้บริโภคจะได้ความรู้และข่าวสารจากบริษัท ยังสร้างความใกล้ชิดจากการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วย
3) ใช้ Videoเช่น YouTube ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งนำเสนอสิ่งที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคด้วยภาพยนตร์หรือคลิปวีดีโอสั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีโฆษณาและการสื่อสารทางธุรกิจแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมสูง และได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลสูงมาก
4) ใช้ระบบ Photo-sharingเช่น Flickr.com เพื่อแบ่งปันรูปภาพหรือภาพถ่ายผ่านเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยภาพที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
5) ใช้ระบบเครือข่ายสังคมสาธารณะเช่น Facebook, LinkedIn และอื่นๆ เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างธุรกิจกับชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ

เครื่องมือที่กล่าวทั้งหมดข้างต้นสามารถนำมาใช้เพื่อโฆษณาและสื่อสารธุรกิจได้ในวงกว้าง เป็นวิธีที่ประหยัดมาก Paul Gillinแนะนำในหนังสือเรื่อง “Social Marketing to the Business Customer”ว่าเราสามารถใช้สื่อสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดด้านต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

21. รับรู้การเคลื่อนไหวของตลาด (Market Intelligence)เทคโนโลยีสื่อใหม่ที่กล่าวข้างต้นถูกนำมาใช้เพื่อสื่อสารกันในตลาดได้อย่างกว้างไกล ธุรกิจมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคและคู่แข่งได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทำให้สามารถนำข้อมูลการตลาดที่กล่าวมาใช้วางกลยุทธ์ได้เหมาะสมและต่อเนื่อง

2. ช่วยให้มองเห็นโอกาส (Identify Opportunities)การติดตามกลุ่มคนที่หลากหลายผ่าน Twitter หรือเข้าร่วมสมาคมในชุมชนเช่น Facebook สามารถช่วยประเมินสถานการณ์จนนำไปสู่การเห็นโอกาสทางธุรกิจจากข้อมูลที่หลากหลายเหล่านี้ได้

3. สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคด้วยวิธีการนำเสนอความคิดเห็น ให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อชี้แนะผ่าน Blogs และ Microblogsกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละชุมชนมีโอกาสได้รับรู้และตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือของเราผ่านกระบวนการดังกล่าว ทำให้พนักงานและบริษัทเป็นที่ยอมรับของสังคม วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อถือและความชื่อมั่นในแบรนด์ของธุรกิจได้

4. เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยการตลาดแบบง่ายๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนผ่านเครือข่ายสังคมในวงกว้าง ทำให้เราสามารถประเมินความเห็น ความต้องการ รวมทั้งประเมินอำนาจการซื้อในกลุ่มผู้บริโภคแต่กลุ่ม ทำให้เราได้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของตลาดได้ตลอดเวลา ถือได้ว่าเป็นวิธีการวิจัยการตลาดที่เรียบง่ายและประหยัดที่สุด

5. เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าได้ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าในยุคดิจิทัล ธุรกิจต้องเปลี่ยนวิธีจากการโฆษณาแบบเดิมมาเป็นการให้ความรู้และเสนอแนะ รวมทั้งการเสนอการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเมื่อมีโอกาส ธุรกิจอาจให้บริการเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือผ่านเครือข่ายสื่อสังคมได้ ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งด้านลบและด้านบวกต่อสินค้าและธุรกิจ ให้ลูกค้ามีเวทีเสนอความคิดเห็นได้ แต่ทั้งนี้ธุรกิจต้องจัดบุคลากรให้คอยเฝ้าติดตามและทำการชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะให้ลูกค้าที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

ความสามารถเข้าใจประโยชน์และวิธีใช้เทคโนโลยีกลุ่มสื่อสังคมเพื่อการตลาดเป็นความรู้ที่ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้ การใช้ดิจิทัลเพื่อการตลาดตามตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นเป็นทักษะและประสบการณ์ใหม่ที่ต้องมีการฝึกฝนจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เหล่านี้จำเป็นที่รัฐต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือในระยะขั้นต้น

ตอนต่อไปจะนำเสนอการส่งเสริมด้วยการสร้างนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เพื่อเสริมความเข้มแข็งอย่างยั้งยืนของธุรกิจ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com