www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย และนิตยสาร CIO World&Business...
  • 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud “ฟอร์ติเน็ตสรุป 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud  ศักยภาพด้านความปลอดภัยที่หลอมรวมปกป้องได้ครอบคลุม ทำงานแบบอัตโนมัติ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • อนาคตของประะเทศไทย หลังเปิดเสรีกิจการดาวเทียม ทำไมไทยควรเปิดเสรีดาวเทียมสื่อสาร เปิดเสรีแล้วดีอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจและความมั่นคงของประเทศ ...

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4)

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4)
July 24
13:15 2015
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“การก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอาจยังไม่ได้ตระหนักและไม่ได้เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ทางดิจิทัล จึงจำเป็นที่รัฐต้องรีบเร่งกำหนดมาตรการที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจทุกภาคส่วนรีบเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์ทางดิจิทัล”

การสร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศไม่ได้หมายถึงการใช้เงินเพื่อซื้อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ แต่เป็นเรื่องการที่องค์กรและประเทศต้องสร้างขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Capability) และการพัฒนาความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัล (Digital Leadership)

ในหนังสือเรื่อง “Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation”ผู้เขียนคือ Westerman, Bonnet และ McAfee กล่าวว่า ความเป็นเลิศขององค์กรไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่อยู่ที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกที่ถูกทาง และที่สำคัญองค์กรต้องมีความเป็นผู้นำในการผลักดันและบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถขององค์กรเพียงแค่เลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกที่ถูกทางหรือ Digital Capability นั้นก็ยังไม่เพียงพอ

ต้องควบคู่กับความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลหรือต้องมีDigital Leadershipการมี Digital Leadership จะนำไปสู่การทำให้เกิด Business Transformationซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หมายความว่าความพยายามใช้เทคโนโลยีใหม่เพียงเพื่อให้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น (Incremental improvement) นั้นไม่ทำให้เราแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ แต่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Disruptive) จนนำไปสู่การปฏิรูปธุรกิจบนพื้นฐานของความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการส่งเสริมธุรกิจเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
จากนี้ไป ธุรกิจต้องตระหนักว่าดิจิทัลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละธุรกิจ และจะเพิ่มความรุนแรงไปเรื่อยๆ ทุกอย่างที่คนเราเคยคุ้นเคยกันในการดำรงชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนแปลงไป เช่นโทรทัศน์เปลี่ยนเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิทัล โทรศัพท์เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ดิจิทัล ถ่ายภาพที่เคยใช้ฟิล์มเปลี่ยนเป็นถ่ายภาพดิจิทัล เราเคยคุ้นเคยกับการซื้อของตามร้าน ก็จะเปลี่ยนเป็นซื้อจาก e-Commerce

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ที่จะจะแทรกซึมไปในทุกๆ เรื่องในสังคมทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาสและประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้เตรียมตัว แต่จะเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจที่ยังไม่ยอมรับรู้การเปลี่ยนแปลงและไม่เชื่อว่าอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของตนเอง

ลองวิเคราะห์จากตัวอย่างของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทำไมเราจึงต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์มาเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล ตามคำอธิบายของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ว่า “การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลจะทำให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายเนื่องจากจำนวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง”

เทคโนโลยีดิจิทัลนอกจากทำให้พวกเราบริโภคข่าวสารข้อมูลและความบันเทิงผ่านเครื่องโทรทัศน์ดิจิทัลแล้ว ยังรับภาพได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่นเครื่องโทรศัพท์พกพา แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และสามารถชมรายการตามเลือกได้ทุกเวลาทุกสถานที่ นอกจากนี้ดิจิทัลยังทำให้นำเสนอข่าวสารข้อมูลจากหลายๆ แหล่งบนอุปกรณ์ชุดเดียวกันในขณะเดียวกัน ความหลากหลายของเนื้อหาสาระ ความสะดวก และความคล่องตัวนี้จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จนเป็นเหตุให้ระบบเก่าหมดความนิยมโดยปริยาย

กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญที่ประโยชน์และคุณค่าที่ผู้บริโภคพึงได้รับเป็นสำคัญ จึงจำเป็นที่ธุรกิจต้องสร้างทักษะใหม่เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน การสร้างนวัตกรรม และถึงขั้นปฏิรูปแนวทางธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน

อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลต่อเรื่องอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับโทรทัศน์ดิจิทัล ทำให้ธุรกิจในระบบเดิมค่อยๆ เสื่อมความนิยมเนื่องจากผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าจากสินค้าและบริการที่ทำผ่านกระบวนการทางดิจิทัลนั้นมากมายกว่าธุรกิจรูปแบบเดิมมาก จนถึงจุดที่ธุรกิจรูปแบบเดิมจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในที่สุด ธุรกิจทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต่างจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยเหตุที่ธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมยังไม่ได้ตระหนักและไม่ได้เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ทางดิจิทัล จึงจำเป็นที่รัฐต้องรีบเร่งกำหนดมาตรการที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจทุกภาคส่วนรีบเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์ทางดิจิทัลที่กล่าว
111รูปที่แสดงข้างต้นบ่งบอกถึงแนวโน้ม (Trend) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรวมการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมและค่านิยมของประชากรโลก การย้ายถิ่นฐานเข้าอาศัยในเมืองมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้คงอยู่ต่อไปภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี (Technology Capability) และเรียนรู้ให้เกิดทักษะเพื่อนำองค์กรเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Leadership Capability)

ส่งผลให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงตนเองเพื่อทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ด้วยทักษะใหม่ที่มีลักษณะเช่น ทำธุรกรรมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงระบบทำงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเพิ่มช่องทางทางการค้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างการรับรู้จากคนทั่วทั้งโลกและขยายฐานธุรกิจไปทั่วโลกได้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ และกระบวนการทำธุรกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสุดท้ายแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ ธุรกิจต้องเข้าใจศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจอย่างมากถึงขั้นปฏิรูปแนวทางธุรกิจ (Business Transformation) ที่แตกต่างจากคู่แข่งได้

ฉบับหน้า มาลงรายละเอียดกับ5มาตรการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com