www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 6) สร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัล

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 6) สร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัล
September 21
11:48 2018

การปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจจะมุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experiences) ด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัลสนับสนุนการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้ลูกค้า

 

ในตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์ที่ดีนั้นเป็นเรื่องการบริการ (Service) กรอบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation Framework) และการปรับเปลี่ยนธุรกิจมุ่งสู่การสร้างสมรรถนะด้านบริการเพื่อให้เกิดคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคคือ ปรับสินค้าให้มีบริการเพิ่มขึ้น (Servitization)การบริการหรือสร้างบริการให้ประทับใจ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปธุรกิจจึงต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยน Mindset หรือแนวความคิดให้เห็นความสำคัญของจิตบริการและพยายามสร้างขึ้นภายในองค์กร

และ ปรับสินค้าให้มีบริการเพิ่มขึ้นพร้อมกับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสร้างคุณค่าการบริการทำได้หลายรูปแบบ แต่เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างบริการได้หลากหลาย มีคุณค่า ด้วยต้นทุนต่ำ เมื่อเทียบกับบริการที่ต้องใช้ทรัพยากรทางกายภาพ แต่ต้องทำงานอย่างบูรณาการ

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเช่นกุ้งสด สามารถเสนอบริการเสริมที่มีคุณค่าด้วยบริการดิจิทัล เช่นบริการสอนลูกค้าในต่างแดนทำต้มยำกุ้งด้วยวิธีนำเสนอสาธิตผ่าน VDO Clip สั้นๆ แล้วฝากไว้กับ YouTube เชื่อมโยงตำแหน่งที่เก็บคลิป YouTube ด้วย QR Code ที่พิมพ์บนซองกุ้งสดทุกซอง

ดร.มนูการนำเสนอสาธิตทำต้มยำกุ้งลักษณะนี้ เป็นบริการดิจิทัล เมื่อลูกค้าต้องการเรียนรู้วิธีการทำอาหาร ก็เพียงนำเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมอ่านรหัส QR ส่องไปยังรหัส QR ที่พิมพ์บนซองสินค้ากุ้งสด VDO Clip บน YouTube ก็จะถูกส่งมาแสดงบนจอเครื่องโทรศัพท์ เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีพิมพ์คำอธิบายพร้อมรูปภาพบนคู่มือทำอาหารแจกลูกค้าไปทั่วโลก

สร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัล
การปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจส่วนใหญ่จะมุ่งเข้าสู่เป้านี้ นั่นคือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experiences) ด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัลสนับสนุนการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้ลูกค้า ซึ่งแตกต่างกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการที่กล่าวในตอนก่อนหน้า เพราะการปรับเปลี่ยนระดับนี้ถือเป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เป็นยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy) อย่างแท้จริง

Digital Strategy เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการลูกค้าในวงกว้าง (Customer facing solutions) ที่อาศัยการหล่อหลอม (Convergence) ของเทคโนโลยีเชื่อมโยงในวงกว้าง (Pervasive) การเชื่อมโยงกับลูกค้าและพันธมิตรรวมทั้งเชื่อมโยงกับข้อมูล อุปกรณ์เครื่องจักร และทรัพยากรอื่นๆ (Digital density) ถ้ายิ่งเชื่อมโยงกว้างไกล ก็จะยิ่งเปิดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและประสบการณ์ (Customer Experience) ที่ดีให้ลูกค้าได้

ซึ่งต่างกับการใช้ดิจิทัลในรูปแบบอื่นภายใต้กรอบปรับเปลี่ยนธุรกิจ(Business Transformation Framework) ที่กล่าวมาแล้วข้างตัน เพราะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบอื่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถือเป็นเพียงยุทธศาสตร์ไอซีที (ICT Strategy) เนื่องจะเป็นมาตรการใช้ดิจิทัลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันในวงกว้าง เช่นมีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่เชื่อมโยงกับระบบอื่น มีระบบสื่อสังคมเพื่อการตลาด แต่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ หรืออาจมีการใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อความสะดวกในการทำงานหรือบริการ แต่ก็ไม่ทำแบบบูรณาการเพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะทุกระบบยังทำงานด้านหนึ่งด้านใดโดยไม่ได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

1

1)จุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัลแกน Y (ในชาร์ต) Cube A สื่อความหมายถึงการดำเนินกลยุทธ์ที่มีลักษณะเป็น Servitizationแกน X สื่อถึงกลยุทธ์ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรให้ได้มาซึ่งทรัพยากรจากพันธมิตรเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง และแกน Z ของชาร์ต Cube A แสดงว่าธุรกิจยังไม่มียุทธศาสตร์ดิจิทัลที่ลึกซึ้งมากนัก

ยังไม่สามารถสร้าง Digital Services ที่หลากหลาย (Density)รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนมากถึงขั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ในเชิงรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบการปรับเปลี่ยนลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ธุรกิจเริ่มการปฏิรูปรูปแบบธุรกิจใหม่มุ่งสู่การสร้างคุณค่า (Value Creation) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าอย่างจริงจัง

2)การปรับเปลี่ยนที่สร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบแกน Y (ในชาร์ต)Cube B สื่อความหมายถึงการดำเนินกลยุทธ์ที่มีลักษณะเป็น Servitizationแกน X สื่อถึงกลยุทธ์ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรจากพันธมิตรร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง และแกน Z Cube B แสดงว่าธุรกิจมียุทธศาสตร์ดิจิทัลที่พร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่มิติใหม่ของการสร้างคุณค่า (Value Creation) โดยให้ความสำคัญกับ Customer Experiences ที่แท้จริง

รูปแบบธุรกิจเช่นที่กล่าวนี้มีเป้าหมายเน้นการสร้างรายได้จากบริการโดยถือสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นเพียงเครื่องมือหรือกลไกในการร่วมสร้างบริการที่เกิดคุณค่า ด้วยมาตรการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับลูกค้าและพันธมิตรและทำงานเป็นเครือข่ายอย่างกว้างขวาง

ที่สำคัญมีเวทีการปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็น Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบเชื่อมโยงกันในวงกว้างกับผู้บริโภค ลูกค้า พันธมิตร ระบบข้อมูล อุปกรณ์เครื่องจักรและอื่นๆ ได้ เป็นวิธีขยายวง (Scale) ความร่วมมือกัน เพื่อหวังผลให้ได้ทรัพยากรและทักษะเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าที่หลากหลาย (Density) โดยไม่ต้องลงทุนเองถ้าไม่จำเป็น

ทั้งหมดนี้จะสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปธุรกิจในยุคดิจิทัล

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.