www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)
April 12
10:17 2018

“การแข่งขันในทางธุรกิจที่บริบทเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัล สร้างผลกระทบให้วิธีคิด กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางมีโอกาสพลิกเกมเป็นผู้นำตลาด แต่จะทำอย่างไรนั้นต้องศึกษาวิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัลในบทนี้ให้ดี”

การปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Business Transformation) ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ด้วยเหตุผลทางบริหาร สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะกระทบธุรกิจค่อนข้างรุนแรง ส่วนหนึ่งมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อว่าจะมีอิทธิพลต่อทั้งแนวคิดและแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างมาก

ความเชื่อเดิมที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” จะไม่เป็นจริงอีกต่อไป ปลาเล็กที่สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มสามารถสร้างพลังแข่งขันกับปลาใหญ่และอาจถึงขั้นฆ่าปลาใหญ่ได้ ปลาใหญ่ที่ยังยึดติดแนวทางการทำธุรกิจแบบเดิม คือProduction-Centric หรือเอาสินค้าเป็นศูนย์กลางนั้น มีความไปได้สูงที่จะถูกฆ่าด้วยฝูงปลาเล็กที่พัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่แบบ Customer-Centric หรือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

3ธุรกิจที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวสินค้าหมายถึงธุรกิจที่เน้นการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพดีในราคาถูก และมุ่งมั่นที่จะขายสินค้าที่ผลิตให้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่ลูกค้าพึงได้รับในขณะที่ธุรกิจที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้า หมายถึงธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าพึงได้รับจากสินค้าและบริการที่ซื้อไป ธุรกิจอย่างหลังนี้ต้องเรียนรู้จนรู้ความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และมุ่งมั่นที่จะบริการให้ลูกค้าได้รับคุณค่าที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการได้

ธุรกิจที่อิงอนาคตอยู่กับตัวสินค้านั้น แน่นอน จะคงอยู่ต่อไปได้ก็ด้วยตัวสินค้าเอง เมื่อสินค้าตกยุคไปหรือหมดความนิยม ธุรกิจก็มักจะสิ้นอายุขัยตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม เพราะยากที่ธุรกิจจะสามารถสรรหาสินค้าหรือออกแบบสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งลงทุนเพื่อสร้างสายการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ได้บ่อยครั้งเพื่อทดแทน ยิ่งเมื่อวงจรชีวิตของสินค้าในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มสั้นลง ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงแก่ธุรกิจ

โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวลูกค้าจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนกว่า เนื่องจากธุรกิจถูกสร้างขึ้นจากทักษะและประสบการณ์การให้บริการเป็นหลัก ธุรกิจรู้ปัญหาและความต้องการของลูกค้า และเมื่อสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาลูกค้าได้ ก็จะเกิดความเชื่อมั่นและความใกล้ชิด ยากที่คู่แข่งจะเข้ามาแย่งชิงได้

และทั้งหมดนี้เกิดจากความสามารถในการสร้างนวัตกรรมบริการที่ทำได้ตลอดเวลาและทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากเทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนช่วยสร้างบริการที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรจำนวนมากที่จำเป็นต่อการสร้างคุณค่าจากบริการ ธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางจึงเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปธุรกิจในยุคดิจิทัล

1.Business Capability และ Digital Capability
การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มุ่งเป้าไปที่ Customer-centric นั้นจำเป็นต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นอยู่ที่ความพร้อมในหลายๆ ด้าน และขึ้นอยู่กับแนวทางใหม่ของยุทธศาสตร์ที่กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน (Operating Model)รูปแบบดำเนินการเป็นตัวกำหนดขีดความสามารถทางธุรกิจ (Business Capabilities)และขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Capabilities)ที่ใช้สนับสนุนการดำเนินการแต่ละขั้นตอน

ขีดความสามารถทางธุรกิจ (Business Capability)ในที่นี้ หมายถึงสิ่งที่ธุรกิจต้องมีหรือต้องทำ หรือความสามารถ (Ability) ที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ การร่วมสร้างคุณค่า (Value co-creation) กับพันธมิตร การสร้างบริการดิจิทัลเพื่อทำให้เกิด Customer Experience ที่ดี เหล่านี้ถือเป็นความสามารถทางธุรกิจ (Business Capability) ที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เป็นการกำหนดว่าธุรกิจต้องทำอะไร (What) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าจะทำอย่างไร (How) การทำอย่างไรเป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) ที่จะตามมาทีหลัง การปฏิรูปธุรกิจจึงเป็นเรื่องกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) รูปแบบธุรกิจ (Business Model) รูปแบบดำเนินการ(Operating Model) และขีดความสามารถในด้านธุรกิจหลัก (Key Business Capabilities) ที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามรูปแบบของธุรกิจใหม่

เช่น ถ้าธุรกิจเปลี่ยนกลยุทธ์ให้บูรณาการงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความประหยัดและสามารถบริการลูกค้าให้ประทับใจมากขึ้น จำเป็นต้องสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจเรื่องจัดการข้อมูลการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ และสร้างความสามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ รายการเหล่านี้คือ Key Business Capabilities ที่ธุรกิจต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนไป

ขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Capability)เป็นเรื่องที่กำหนดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ธุรกิจต้องสร้างขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลอะไรบ้าง ธุรกิจต้องจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีอะไร (What) จุดความสามารถด้านธุรกิจส่วนไหนต้องได้รับการสนับสนุนด้วยระบบสารสนเทศชนิดใด ส่วนใดต้องใช้ Internet of Things (IoT) มาสนับสนุนหรือไม่อย่างไร แต่ทั้งนี้ ยังไม่ถึงขั้นต้องกำหนดว่าแต่ละระบบต้องทำงานอย่างไร (How)

ขีดความสามารถด้านดิจิทัลถูกกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่ม Business Capabilities ของยุทธศาสตร์ใหม่ เช่น มีระบบที่สามารถจัดการการสั่งซื้อวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรและลูกค้า มีระบบ IoTประกอบด้วย Sensors และระบบควบคุมเพื่อเชื่อมโยงเครื่องจักรเข้ากับอินเทอร์เน็ตทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลกับระบบงานอื่น ฯลฯBusiness Capabilities และ Digital Capability ทำงานกับข้อมูล จึงต้องกำหนดชนิดและรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นทรัพยากรสำคัญที่สนับสนุนการปฏิรูปธุรกิจด้วย

2การกำหนดยุทธศาสตร์นั้นจะระบุส่วนที่เป็น “What”ความท้าทายของการปฏิรูปธุรกิจอยู่ที่การจัดหาส่วนที่เป็น “How” ส่วน “What” เป็นด้านแนวคิด แต่ “How” เป็นส่วนที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง (Make it happen)การปรับเปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มเอสเอ็มอีจะฝันอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำมาสนับสนุนนั้นมีลักษณะที่ทำให้ต้องลงทุนมาก ใช้ยาก และต้องใช้เวลาเรียนรู้นาน ถึงแนวคิดจะดีอย่างไรก็ปฏิรูปไม่สำเร็จ

ฉบับหน้าพบกับ วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 2)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.