www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 9)

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21  Cyber-Physical Systems(ตอนที่ 9)
July 31
14:34 2017

“ทำความเข้าใจกับ Cyber-Physical System (CPS)เพื่อการนำไปใช้จริง และการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างโลกสองใบ เป็นแนวคิดสำคัญที่ใช้ออกแบบระบบธุรกิจใหม่ที่ใช้จุดแข็งของเทคโนโลยีดิจิทัลและจุดแข็งการทำกิจการจากกายภาพมาหล่อหลอมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

3เราได้พูดถึง Cyber-Physical System (CPS) ซึ่งหมายถึงระบบงานที่รวมการทำงานในโลกไซเบอร์ คือ Cyber in Cloud และ Cyber on Devices และระบบงานที่ทำงานโดยอาศัยสรรพสิ่งที่มีกายภาพภายในโลกกายภาพ เป้าหมายหลักของระบบ CPS คือทำให้ทุกสิ่งอย่างในโลกกายภาพอยู่ในรูปแบบที่จัดการได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไอที และเมื่อทำงานบูรณาการกับซอฟต์แวร์และข้อมูลในโลกไซเบอร์จะทำให้สรรพสิ่งบนโลกกายภาพมีความฉลาดมากขึ้น นำไปสู่การสร้างผลผลิตใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

1.รูปแบบการใช้ Cyber-Physical System (CPS) ในธุรกิจ
CPS ถูกออกแบบให้ทำงานตั้งแต่งานที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนไปจนถึงระบบงานง่ายๆ พัฒนาการของ CPS ดำเนินไปตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่นับว่าจะเพิ่มความสามารถมากยิ่งขึ้น ยานพาหนะรุ่นใหม่ที่ไร้คนขับเป็นตัวอย่างของ Cyber-Physical System ที่มีความสลับซับซ้อนมาก ระบบ CPS ที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตลอดแนวสะพานขนาดใหญ่เพื่อคอยจับวัดความสั่นสะเทือนและความตึงเครียดของคอนกรีตและเหล็กที่รับน้ำหนักของสะพาน แล้วทำการวิเคราะห์ถึงความผิดปกติของสะพานอย่างต่อเนื่องเพื่อหามาตรการแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหาจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ระบบบริการรถแท็กซี่สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Uberหรือ Grab (GrabTaxi) หรือการบริการเช่ารถสมัยใหม่อื่นๆ เป็นการบริการในระบบ Cyber Physical System เช่นกัน ส่วนให้บริการที่อยู่ในโลกกายภาพยังคงเป็นคนขับรถและตัวรถยนต์ และมีผู้โดยสารเป็นส่วนประกอบของกิจการในโลกกายภาพ ส่วนการบริการที่อยู่ในโลกไซเบอร์นั้นประกอบด้วยการบริการด้านข้อมูลบอกตำแหน่งรถแท็กซี่ที่ให้ผู้โดยสารเลือกได้ในแต่ละเวลา ข้อมูลเกี่ยวกับคนขับ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่และถนนทุกเส้น ฯลฯ รวมทั้งขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่สั่งจองรถจนถึงการชำระเงิน ทั้งตัวรถยนต์และคนโดยสารถูกเชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งของ IoTหรือให้เป็น Internet of Things ด้วยระบบ Global Positioning System (GPS)

1ผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างโลกทั้งสองใบดังที่กล่าวเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการบริการรถเช่าที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้โดยสารอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งในด้านความสะดวก ความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดสามารถกดดันให้อุตสาหกรรมบริการรถเช่าต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพื่อการแข่งขันและความอยู่รอด

Cyber-Physical System เป็นแนวคิดสำคัญที่ใช้ออกแบบระบบธุรกิจใหม่ที่ใช้จุดแข็งของเทคโนโลยีดิจิทัลและจุดแข็งการทำกิจการจากกายภาพมาหล่อหลอมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุปสงค์จะต้องถูกออกแบบใหม่ให้มีลักษณะการทำงานเป็นเครือข่ายมากขึ้น การบริหารและบริการโลจิสติกส์จะกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจไม่เพียงแต่ธุรกิจภาคการผลิต แต่ทั้งภาคเกษตรและภาคบริการด้วย ธุรกิจที่ทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและพันธมิตรภายนอก นอกจากจะช่วยลดต้นทุนได้แล้วยังจะช่วยขยายโอกาสได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

การบริการโลจิสติกส์จะกลายเป็นตัวนำการเชื่อมโยงที่สำคัญ การบริการโลจิสติกส์ที่อาศัยการทำงานในโลกสองใบจะช่วยให้การผลิตแบบ Lean Manufacturing ในลักษณะ Decentralized และ Distributed นั้นเกิดขึ้นได้ทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าสินค้าตัวเดียวกันจะมีชิ้นส่วนที่ผลิตจากเครื่องจักรตัวใด ในโรงงานใดที่ไหนในโลกได้ ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมในด้านต้นทุนและความรวดเร็วที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของ Global Value Chain ในอนาคตอันใกล้

2.Cyber-Physical System (CPS) กับการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจ
การปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลInternet of Things ถือว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในยุคแรกของอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากความสามารถเชื่อมโยงคนกับข้อมูล และเมื่ออินเทอร์เน็ตได้พัฒนาถึงยุคที่มี Social Technologies แนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบ Internet of Man (Human) หรือ IoM ก็เกิดขึ้น การเชื่อมโยงระหว่างคนกับคนจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่น้อยทุกแห่งหนทั่วทั้งโลกได้เปลี่ยนแปลงวิถีการบริหารการตลาดใหม่หมด

2IoM เปลี่ยนแปลงการทำยุทธศาสตร์จากเดิมมักจะกำหนดโดยฝ่ายบริหารของธุรกิจมาเป็นอยู่ภายใต้อิทธิพลของตลาด ซึ่งก็คืออิทธิพลของผู้บริโภคนั่นเอง ผู้บริโภคเริ่มมีอิทธิพลต่อแนวทางการทำธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมาถึงยุค Internet of Things ความสามารถที่จะเชื่อมโยงเครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้า สถานที่ ยานพาหนะ และสรรพสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจกับระบบข้อมูล ระบบกระบวนการทำธุรกิจ และการบริการต่างๆ ทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่นำไปสู่กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติแบบใหม่ที่เรียกว่า Pervasive Digital Automationหมายถึงการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่จำกัดสถานที่ ตัวอย่างของการออกแบบระบบธุรกิจให้สามารถทำงานแบบ Pervasive Digital Automation ก็คือ Cyber-Physical System

ในระยะเริ่มต้นคาดว่าธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตจะให้ความสำคัญกับการนำแนวคิดของ CPS มาใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิด Visibility ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ด้านการจัดซื้อ ด้านการผลิต และด้านโลจิสติกส์โดยใช้ IoTในจุดสำคัญๆ และให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

การจัดให้มีระบบบูรณาการหน่วยผลิตกับระบบข้อมูลของ Suppliers และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อให้มั่นใจว่า Suppliers สามารถจัดส่งวัสดุและชิ้นส่วนที่มีคุณภาพเข้าสู่สายการผลิตได้ตรงตามเวลา และให้มั่นใจว่ามีระบบงานที่จะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่โรงงานทุกระดับทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ อีกทั้งยังสามารถส่งสินค้าจากโรงงานถึงมือลูกค้าได้ตรงตามเวลาและมีคุณภาพตามความคาดหวังของลูกค้า ทั้งหมดนี้จะต้องทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด และมีการจัดการที่มีประสิทธิสูงที่จะทำให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้าได้สูงสุดด้วย

แนวความคิดของ Cyber-Physical System จะเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการดำเนินธุรกิจใหม่หมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปแนวทางการผลิตและการทำธุรกิจใหม่โดยสิ้นเชิงตามที่จะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.