www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems (ตอนที่ 4)

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 Cyber-Physical Systems (ตอนที่ 4)
March 21
15:13 2017

“บทความต่อเนื่องตอนที่ 4 สำหรับการเรียนรู้ประโยชน์ของ IoTในแง่ของการใช้ IoTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจรวมถึงการใช้ IoTเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้น Outcome เป็นหลัก เป็นการสเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 แบบที่เรียกว่าCyber-Physical Systems”
 

3ตอนที่แล้ว เราได้พูดถึงพัฒนาการเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) โดยมีใจความว่า IoTเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทุกสิ่งที่มีกายภาพในโลกมนุษย์เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นคน เครื่องจักร สินค้า และสิ่งของทางกายภาพอื่นๆ

โดยได้เกริ่นนำถึง ความสำคัญของ IoTมีต่อระบบธุรกิจและอธิบายถึง ประโยชน์ของ IoTเราพบว่า ภาคธุรกิจเริ่มนิยมนำ IoTมาประยุกต์เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างน้อยในด้านเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์หรือ Outcome เป็นหลัก ซึ่งในตอนต่อไปจะอธิบายถึงผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจอันเนื่องมาจากการประยุกต์ใช้ IoTรวมถึง แนวทางที่ทำให้ได้ประโยชน์จาก IoTในหลายๆแง่มุม

1. ประโยชน์ของ IoT
1. การใช้ IoTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
ดังที่ได้กล่าวมาข้างตันว่าความสำคัญของ IoTคือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น Sensors, RFID, Beacon และอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็น Data Point ที่สามารถสื่อสารข้อมูลกับโลกภายนอก ทำให้สิ่งต่างๆ สร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่นเครื่องจักรในโรงงาน หรือเครื่องปรับอากาศในอาคารสามารถบอกสถานภาพหรือสภาพเกี่ยวกับความสามารถการทำงานชองตนเองในแต่ละขณะ เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้สภาพที่แท้จริงของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นเกิดขัดข้องจนทำงานไม่ได้ เพื่อจะได้หามาตรการแก้ไขก่อนที่กระบวนการผลิตจะหยุดชะงักจนเกิดความเสียหาย

ความสามารถของ IoTที่สามารถสื่อสารข้อมูล สามารถรับรู้ได้ (Sense) หรือปฏิสัมพันธ์ได้ (Interact) กับสิ่งภายนอก เป็นหนทางที่จะช่วยให้เรานำไปออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยรวม เช่นการทำให้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการประหยัดพลังงาน สามารถติดตามและวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับวัสดุที่ป้อนเข้าสู่สายการผลิตอย่างไม่ติดขัด ในขณะเดียวกันก็ช่วยหลีกเลี่ยงการสต๊อกวัสดุมากเกินความจำเป็นจนทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ IoTยังสามารถช่วยสร้างนวัตกรรมในเชิงกระบวนการเพื่อให้การทำงานภายในองค์กร และการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการใช้ IoTเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

1.2. การใช้ IoTเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้น Outcome เป็นหลัก
ทุกวันนี้ ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันลำพังที่ตัวสินค้าและบริการเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากผู้ผลิตทั่วโลกสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนต่ำใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายที่มีคุณค่าตามบริบทของตนเองมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องอาศัยความสามารถที่จะสร้างคุณค่าหรือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า คือเน้นที่ผลลัพธ์ในมุมมองของลูกค้าเป็นเครื่องมือใหม่ในการแข่งขัน

ฝรั่งเรียกการดำเนินธุรกิจแนวใหม่นี้ว่า “Outcome Economy” อธิบายง่ายๆ Outcome Economy คือธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์ ไม่เน้นเพียงแค่ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ ตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายมาจากประโยคที่รู้จักกันในหมู่ธุรกิจสมัยใหม่ที่กล่าวโดยนักเศรษฐศาสตร์สำคัญ Theodore Levittท่านพูดว่า “เราต้องการรูบนกำแพงเพื่อไว้แขวนรูป เราไม่ต้องการเป็นเจ้าของเครื่องสว่านเจาะรู”แท้ที่จริง คนเราส่วนใหญ่ต้องการผลแต่ไม่ได้ต้องการความเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือตัวสินค้า

2เราคุ้นเคยกับการไปหาหมอแล้วหมอก็ให้ยาเรามา แต่ผลจะเกิดขึ้นหรืออยู่ที่คนไข้ได้รับประทานยาตามที่หมอสั่ง ถ้าไม่รับประทานก็ไม่เกิดผล การซื้อและขายยาไม่ถือว่าเป็น Outcome แต่ถ้าเราติด Sensor ไว้ในกล่องใส่ยา ทำให้กล่องใส่ยาเป็น IoTถ้าคนไข้ไม่เปิดกล่องกินยาตามกำหนด Sensor จะส่งสัญญาณไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคนไข้เพื่อเตือนให้กิน ถ้าคนไข้กินยาบ้างไม่ยอมกินบ้าง Sensor จะส่งข้อมูลนับจำนวนครั้งที่คนไข้เปิดกล่องยาเพื่อกินยา รายงานไปยังนายแพทย์เจ้าของไข้เพื่อแพทย์จะได้หามาตรการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป

ธุรกิจที่เน้นเรื่องผลลัพธ์มากกว่าตัวสินค้าหรือบริการกำลังอยู่ในความสนใจในยุคของ IoTซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมในเชิงรูปแบบใหม่ของธุรกิจที่สำคัญจากนี้เป็นต้นไป และ IoTจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดการปฏิรูปรูปแบบการทำธุรกิจได้

2. แนวทางที่ทำให้ได้ประโยชน์จาก IoT
ประโยชน์ของ IoTไม่ว่าจะใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจการก็ดี หรือใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์หรือ Outcome ก็ดีนั้น เกิดจาการทำให้คน เครื่องจักร สินทรัพย์ทางด้านกายภาพอื่นๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เป็น IoTเพื่อสร้างข้อมูลและสื่อสารกันระหว่าง IoTและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ตัดสินค้าใจในเชิงธุรกิจ IoTจะเกิดประโยชน์ได้ต้องทำงานเป็นเครือข่ายประกอบด้วยองค์กร หน่วยงาน เทคโนโลยี สินค้าและบริการรวมทั้งสรรพสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

IoTเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต จนกลายเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนมาก เพื่อให้สามารถทำงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย เราจำเป็นต้องมีระบบ IoT Ecosystem หรือระบบนิเวศ IoTเพื่อรองรับการทำงานเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ อีกทั้งต้องมีมาตรการในการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักรของต่างหน่วยงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรที่มีหลากหลายชนิด และยังสามารถนำข้อมูลจากที่ต่างๆ มาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตและการทำธุรกิจ

ฉบับหน้า ลงลึกในรายละเอียดของ IoT Ecosystem เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย รวมถึง หลักการของธุรกิจที่ใช้ IoTเพื่อการร่วมสร้างคุณค่าและร่วมเพิ่มผลิตภาพ

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.