www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

สมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน Universal Basic Competency

สมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน  Universal Basic Competency
October 02
12:58 2019

“ขอเสนอแนวคิดใหม่ Universal Basic Competency ให้ประเทศนี้ได้ลองทบทวนและคิดถึงการทำงานเชิงรุก เพื่อเตรียมสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับประชากรทุกคนสอดคล้องกับหลักการ สอนคนให้จับปลา แทนการจับปลาให้คนกินเมื่อประชาชนมีสมรรถนะสอดคล้องกับยุคสมัย ก็จะมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้”

การปฏิวัติเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น นำโดยเทคโนโลยีดิจิทัล อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน 2 ลักษณะ คือ การทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative destruction) หมายถึง การแทนที่สิ่งเดิมด้วยสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างประโยชน์ในภาพรวมมากกว่าผลเสีย และการสร้างสรรค์ที่ทำลายล้าง (Destructive creation) ซึ่งหมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่มาแทนที่สิ่งเดิม แต่ส่งผลเสียในภาพรวมมากกว่าผลดี

ดร.เกรียงศักดิ์ในความรับรู้ของคนส่วนใหญ่ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ดูเหมือนจะเป็นไปในลักษณะหลังคือ การเข้ามาแทนที่มนุษย์ของระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกงานซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อแรงงานไร้ฝีมือเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงด้วย

ความกังวลดังกล่าวอาจทำให้เกิดแนวคิดการกำหนดรายได้ขั้นพื้นฐานแบบถ้วนหน้า หรือ Universal Basic Income โดยการที่รัฐให้การอุดหนุนเพื่อรับประกันว่า ประชาชนทุกคนจะมีรายได้อย่างน้อยเท่ากับเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ เพื่อรองรับผลกระทบจากการว่างงานของคนจำนวนมาก

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่า เทคโนโลยีใหม่จะเข้ามาทำงานแทน และทำให้ไม่เหลืองานพอให้มนุษย์ทุกคนได้ทำ ซึ่งอาจไม่จริงเสมอไป เพราะตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การปฏิวัติเทคโนโลยีได้สร้างงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาเสมอเพียงแต่เป็นงานที่ใช้ความรู้และทักษะที่แตกต่างจากเดิม

การว่างงานของคนจำนวนมากจะเกิดขึ้น เมื่อผู้คนในบางสังคมไม่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุค ดังนั้นแทนที่ภาครัฐจะทำงานเชิงรับ ด้วยระบบ Universal Basic Income รัฐบาลควรทำงานเชิงรุกโดยการสร้างระบบที่ผมเรียกว่า Universal Basic Competency (UBC)

UBC สอดคล้องกับหลักการ “สอนคนให้จับปลา แทนการจับปลาให้คนกิน” เมื่อประชาชนมีสมรรถนะสอดคล้องกับยุคสมัย เขาจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ และจะทำให้ภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการดูแลคนเหล่านี้

3UBC ยังเป็นการสร้างทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศขี่ยอดคลื่นอารยะลูกที่ 4 สังคมความรู้ตาม ‘ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางสังคมคลื่นอารยะ 7 ลูก’ของผู้เขียน เพื่อนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง หรือแม้แต่เป็นประเทศชั้นนำของโลกในอนาคตซึ่งการสร้างระบบ UBC อาจมีแนวทางดังต่อไปนี้

ประการแรก การวิเคราะห์สมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอนาคตเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในการฝึกฝนประชาชนทุกคน หรืออย่างน้อย คนรุ่นใหม่และคนที่ยังอยู่ในระบบการจ้างงาน ให้มีสมรรถนะเหล่านี้

ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้นำเสนอ โมเดลสมรรถนะ KSL 31220 ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) 3 มิติ ทักษะ (skills) 12 หมวด และลักษณะชีวิต (life characteristics) 20 ประการ ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบของการกำหนดสมรรถนะพื้นฐานสำหรับอนาคตได้

ประการที่สอง การปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรมโดยการปรับปรุงเนื้อหา หลักสูตร ผู้สอน วิธีการศึกษา ช่องทางการศึกษา การวัดผล ฯลฯ เพื่อฝึกฝนประชาชนให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายการปฏิรูปต้องครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งการศึกษาออนไลน์และออฟไลน์ และทั้งหลักสูตรตายตัวและหลักสูตรแบบโมดูล (หลักสูตรยืดหยุ่น เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน)

ประการที่สาม การปรับปรุงสมรรถนะอยู่เสมอเนื่องจากองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นชุดของสมรรถนะที่เป็นเป้าหมาย และระบบการศึกษาและฝึกอบรมควรมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

shutterstock_712666387ทั้งนี้การติดตามความก้าวหน้าของความรู้และเทคโนโลยีของโลก มียุทธศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ การจัดระบบการจัดการความรู้ เพื่อตามให้ทันพรมแดนความรู้ การตั้งมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อสอนและผลิตความรู้ใหม่การดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาทำงานและเกษียณอายุในประเทศไทย (ยุทธศาสตร์ Big Push) และการส่งคนไปเรียนกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกในสาขาต่างๆ (ยุทธศาสตร์ Leap Across)

ประการสำคัญ คือ การทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะในระดับชาติ เพื่อวัดและรับรองสมรรถนะของบุคคล ซึ่งการวัดสมรรถนะควรผูกโยงกับรางวัลรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม เช่น การใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อ การสมัครเข้าทำงานในระบบราชการ การขึ้นค่าตอบแทน และการจัดการแข่งขันเพื่อให้รางวัลแก่ผู้มีสมรรถนะเป็นเลิศในด้านต่างๆ เป็นต้น

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคนที่พ่ายแพ้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เราควรใช้วิธีอุ้มเขาเหล่านั้นตลอดไป ในทางตรงข้าม เราควรพยายามทำให้ทุกคนเก่งขึ้น และช่วยเฉพาะคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆ แม้ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว และคนที่อาจตกทุกข์ได้ยากในบางช่วงเวลา เพื่อให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในที่สุด

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com