www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ยุทธศาสตร์การสร้างชาติ ผ่านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การสร้างชาติ ผ่านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
June 19
15:07 2017

“ประเทศไทยควรกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายสำคัญของการท่องเที่ยวของโลกและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากขึ้น ผู้เขียนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว และหวังว่ารัฐบาลจะนำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนา”

 

1United Nation World Tourism Organization รายงานว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 29.9 ล้านคนในปี 2015 คิดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน รวมถึงยังเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 6 ของโลก คือ 44.6 พันล้านดอลลาร์ รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน สเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ตามลำดับ

แนวโน้มนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 527 ล้านคน ในปี 1995 เป็น 1.186 พันล้านคน ในปี 2015 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.8 พันล้านคน ในปี 2030 รวมถึงภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกจะเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากยุโรป

ดังนั้น ประเทศไทยควรกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายสำคัญของการท่องเที่ยวของโลกและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากขึ้น

ในความเห็นของผู้เขียน การสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (World Tourism Destination) มี 2 เป้าหมายที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นจริง คือ การเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดติด 5 อันดับแรกของโลก และมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึงจำนวน 100 ล้านคนภายในปี 2020 และ 200 ล้านคนในปี 2030

1ผมได้เสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการสร้างชาติมากกว่า 10 ยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์ระยะสั้น (1–2 ปี) ระยะกลาง (3 – 5 ปี) และระยะยาว (6 – 10 ปี) โดยในบทความตอนนี้ ผมจะนำเสนอยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ได้แก่

1. เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ระยะสั้น (ผู้เขียนเป็นผู้เปิดประเด็นนี้มานานหลายสิบปีแล้ว) เช่น
(1) ปรับปรุงการบริการสนามบินให้สะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยการรับประกันว่า ผู้โดยสารสามารถออกจากสนามบินได้ภายใน 15 นาทีนับตั้งแต่เครื่องลงจอด
(2) จัดทำโปรแกรมทัวร์อัจฉริยะ (Smart Tour Software) โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วยกัน และเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี
(3) สร้างป้ายบอกทางอัจฉริยะ (Intelligent Street Sign) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าเที่ยวไทยไม่มีหลง โดยร่วมกับผู้จัดทำแผนที่และผู้ให้บริการแผนที่ผ่านระบบสารสนเทศปรับปรุงป้ายบอกทาง และชื่อสถานที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

ดังตัวอย่างบริษัท “Breakfast NY” ใน New York ได้พัฒนาโครงการที่มีชื่อว่า “Points” ผลิตป้ายที่มีแขนเล็กๆ 3 แขน ตัวป้ายหมุนได้รอบทิศ 360 องศาและบอกข้อมูลเป็นข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกค้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น Foursquare, Twitter, Transportation APIs, RSS Feeds ฯลฯ

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ป้ายถนน QR code” ในเมืองหนานจิงของจีนซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถใช้มือถือสแกน QR code บนป้ายถนน เพื่อค้นหาข้อมูล ถนน ชื่อตึกและวิธีการติดต่อตำรวจที่รับผิดชอบในท้องที่

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน event ระดับโลก เป็นยุทธศาสตร์ระยะกลาง ที่จะช่วยเพิ่มผลประโยชน์ของชาติ ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ และเกิดอิทธิพลต่อประเทศรอบข้าง เป็นเสมือนการสร้าง soft power เช่น
(1) ดึงดูดการจัดประชุม นิทรรศการ มหกรรมกีฬาระดับโลกมาในไทย เช่น World expo, Olympic game, Asian game, การแข่งขันรถสูตรหนึ่ง, การแสดงดนตรีของศิลปินระดับโลก
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังตัวอย่างของสิงคโปร์ที่สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น สตูดิโอของยูนิเวอร์ซอล (Universal Studio) สวนพฤษศาสตร์ “Garden by the bay”
(3) ส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งถ่ายภาพยนตร์ หรือ Thailywood โดยการสร้างแบรนด์ประเทศไทย

3. สร้าง Landmark ทุกจังหวัด เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยแต่ละต้องจังหวัดสร้าง “เอกลักษณ์” อันก่อให้เกิดเป็น “อัตลักษณ์” ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นในลักษณะถิ่นโลกาภิวัฒน์ (Glocalization)

4

ผมมองว่าบางสถานที่สำคัญอาจไม่จำเป็นต้องมี landmark ก็ได้ แต่ landmark จะเกิดขึ้นหากสถานที่นั้นมีความสำคัญ และทุกจังหวัดในประเทศล้วนมีความสำคัญ เพราะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมกันได้

เมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย ผมเห็นว่า ไทยยังไม่มียุทธศาสตร์การสร้าง landmark ในระดับจังหวัดที่ชัดเจนและดูสมเหตุสมผลในการเลือกเอกลักษณ์ของ landmark จึงทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

ตัวอย่างการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น การดึงแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเข้ามาตั้งในไทย (เช่น Disney World, Universal Studio) หรือพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วไทยให้มีเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นชุมชนภูมิปัญญาเกษตร ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา อันมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นต้น

ผมหวังว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเข้าใกล้ทั้ง 2 เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ผมวางไว้ครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com